پایان نامه ماهیت و آثار مترتب بر همکاری میان بانکهای مرکزی از منظر حقوق بین الملل اقتصادی

0 Comments

[add_to_cart id=615103]

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه شیراز

دانشکده­ی حقوق و علوم سیاسی

پایان نامه ­ی کارشناسی ارشد رشته­ حقوق

گرایش بین الملل

عنوان:

ماهیت و آثار مترتب بر همکاری میان بانکهای مرکزی
از منظر حقوق بین الملل اقتصادی

استاد راهنما:

دکتر محمد امامی


تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب:
فصل اول: مقدمه
پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………. 8
هدف پژوهش…………………………………………………………………………………………. 12
پاسخ اولیه به پرسش اصلی……………………………………………………………………….. 13
پاسخ اولیه به پرسش فرعی1…………………………………………………………………. 15
پاسخ اولیه به پرسش فرعی 2………………………………………………………………… 16
مراحل و روش تحقیق………………………………………………………………………………. 16
محتوای پژوهش……………………………………………………………………………………… 17
 
فصل دوم: بانکداری مرکزی و پیشینه و مفهوم همکاری میان بانک های مرکزی
مقدمه………………………………………………………………………………………………….. 21
مبحث اول: تاریخچه بانکداری مرکزی…………………………………………………………… 24
گفتار اول:تعریف بانك مركزی…………………………………………………………………. 24
گفتار دوم: منشا بانكداری مركزی…………………………………………………………….. 27
مبحث دوم: مفهوم استقلال بانک مرکزی وصلاحیت های آن………………………………. 30
گفتار اول: مفهوم استقلال بانك مركزی…………………………………………………….. 30
گفتار دوم: وظایف وصلاحیت های بانك مركزی…………………………………………… 36
بند اول: تثبیت نرخ ارز…………………………………………………………………….. 40
بند دوم: تنظیم سیاست های پولی……………………………………………………… 42
بند سوم: نظارت بر فعالیت تمامی بانك ها…………………………………………….. 42
بند چهارم:حفظ ثبات مالی………………………………………………………………… 43
مبحث سوم: پیشینه و مفهوم همکاری میان بانک های مرکزی……………………………. 44
گفتار اول: مفهوم همکاری میان بانک های مرکزی……………………………………….. 44
گفتار دوم: همکاری در دوره استاندارد طلا…………………………………………………. 51
بند اول:همكاری تحت نظام كلاسیک استاندارد طلا…………………………………. 51
بند دوم: به سوی استاندارد طلای جدید……………………………………………….. 55
بند سوم:ایجاد بانك تسویه های بین المللی……………………………………………. 57
گفتار سوم: همکاری در دوره حیات نظام برتون وودز……………………………………. 59
گفتار چهارم: همکاری پس از فروپاشی نظام برتون وودز………………………………… 61
نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………… 63
 
فصل سوم: همکاری منطقه ای میان بانکهای مرکزی در چارچوب اتحادیه اروپا و تشکیل بانک مرکزی اروپا
مقدمه…………………………………………………………………………………………………… 67
مبحث اول: اتحادیه پولی و اقتصادی اروپا……………………………………………………….. 69
گفتار اول:  گام های نخستین به سوی اتحاد پولی اروپا و یورو…………………………. 69
گفتار دوم: پایه های حقوقی و ویژگی های اتحاد پولی اروپا…………………………….. 76
بند اول:پایه های حقوقی اتحاد پولی اروپا………………………………………………. 76
بند دوم: ویژگی های اتحاد پولی اروپا…………………………………………………… 78
مبحث دوم: ساختار و وظایف بانک مرکزی اروپا و یوروسیستم…………………………….. 83
گفتار اول: نظام اروپایی بانک های مرکزی و یوروسیستم……………………………….. 84
گفتار دوم: ساختار ونقش بانک مرکزی اروپا……………………………………………….. 85
بند اول: شخصیت حقوقی…………………………………………………………………. 85
بند دوم: وضعیت نهادی……………………………………………………………………. 86
بند سوم: نقش بانك مركزی اروپا در یوروسیستم…………………………………….. 87
بند  چهارم: مركز تصمیم  گیری سیستم اروپایی بانك های مركزی
و یوروسیستم…………………………………………………………………. 88
بند پنجم: ساختار بانك مركزی اروپا…………………………………………………….. 88
بند ششم: اختیارات قانونی بانك مركزی اروپا…………………………………………. 96
بند هفتم: آیین نامه های بانك مركزی اروپا…………………………………………… 97
بند هشتم: تصمیمات بانك مركزی اروپا……………………………………………….. 97
بند  نهم: فعالیت های مشورتی بانك مركزی اروپا……………………………………. 98
گفتار سوم: ساختار و نقش یورو سیستم……………………………………………………. 99
بند اول: بانك های ملی مركزی حوزه یورو به عنوان بخش جدایی ناپذیر
یوروسیستم………………………………………………………………………… 99
بند دوم: بانك های مركزی كشورهای عضو اتحادیه اروپا غیر مشاركت كننده
در یوروسیستم…………………………………………………………………… 100
بند سوم: اهداف یوروسیستم……………………………………………………………. 101
بند چهارم: وظایف اساسی یوروسیستم……………………………………………….. 101
بند پنجم: تصمیم گیری متمركز و تمركز زدایی عملیاتی………………………… 102
گفتار چهارم: بانک های مرکزی ملی کشورهای اروپایی……………………………….. 103
بند اول: اعمال حقوقی بین یوروسیستمی ………………………………………….. 104
بند دوم: سیستم های مشترك عملیاتی……………………………………………… 105
مبحث سوم: رابطه بانک مرکزی اروپا با جامعه اروپا………………………………………… 106
گفتار اول: همکاری با نهادها و ارگان های جامعه اروپا…………………………………. 106
بند اول: پارلمان اروپایی………………………………………………………………….. 107
بند دوم : شورای اتحادیه اروپا و یوروگروپ………………………………………….. 109
بند سوم :كمیسیون اروپایی و بانك مركزی اروپا……………………………………. 111
گفتار دوم: کنترل قضایی بانک مرکزی اروپا توسط دیوان دادگستری اروپا………… 112
مبحث چهارم: همکاریهای بین المللی بانک مرکزی اروپا خارج از چارچوب
اتحادیه اروپا…………………………………………………………………….. 114
گفتار اول: روابط بانک مرکزی اروپا با سازمان های بین المللی………………………. 114
بند یك: صندوق بین المللی پول………………………………………………………. 114
بند دوم: سازمان همكاری و توسعه اقتصادی و بانك مركزی اروپا……………….. 116
گفتار دوم: مشارکت بانک مرکزی اروپا در مجامع غیر رسمی وزرای دارایی
و روسای بانک های مرکزی………………………………………………………. 117
بند اول: وزرای مالی و روسای بانك های مركزی ملی گروه هفت……………….. 117
بند دوم: وزرای مالی و روسای بانك های مركزی گروه ده………………………… 118
بند سوم: وزرای مالی و روسای بانك های مركزی گروه 20………………………. 119
بند چهارم: مجمع ثبات مالی ………………………………………………………….. 119
بند پنجم: بانك تسویه های بین المللی و بانك مركزی اروپا……………………… 120
نتیجه گیری………………………………………………………………………………………… 121
 
فصل چهارم: همکاری جهانی میان بانکهای مرکزی در چارچوب بانک تسویه­های
بین المللی(BIS)
مقدمه………………………………………………………………………………………………… 126
مبحث اول: معرفی بانك تسویه های بین المللی……………………………………………. 132
گفتار اول: تحول تاریخی بانك تسویه های بین المللی…………………………………. 132
گفتار دوم: اهداف اصلی………………………………………………………………………. 135
گفتار سوم: صلاحیت های  بانك تسویه های بین المللی از سال 1930…………… 138
مبحث دوم: بی آی اس و نظارت بانکی……………………………………………………….. 143
گفتار اول:کمیته بازل…………………………………………………………………………. 143
گفتار دوم:کنکوردای بازل 1975…………………………………………………………… 144
گفتار سوم:کنکوردای بازل 1983…………………………………………………………… 146
مبحث سوم: موافقت نامه های بازل……………………………………………………………. 147
گفتار اول: موافقت نامه بازل 1988………………………………………………………… 149
گفتار دوم: تحولات جاری و ارزیابی موافقت نامه بازل………………………………….. 154
گفتار سوم: تغییرات پیشنهاد شده برای موافقت نامه بازل 1988…………………… 156
گفتار چهارم: تجدید نظر در موافقت نامه بازل…………………………………………… 158
مبحث چهارم: بانك تسویه های بین المللی و روابط آن با بانک های مرکزی…………. 163
گفتار اول:کارکردهای بانك تسویه های بین المللی در خصوص بانک های مرکزی. 164
بند اول: سپرده گذاری و وام ها………………………………………………………… 165
بند دوم: بانك تسویه های بین المللی به عنوان مجمعی برای بانک های مرکزی 168
بند سوم: مشاوره منظم با بانك های مركزی…………………………………………. 169
بند چهارم: جمع آوری اطلاعات و ارزیابی……………………………………………. 170
گفتار سوم:کمیته های دایمی بانك تسویه های بین المللی………………………….. 170
گفتار چهارم: همکاری با بانک های مرکزی منطقه ای…………………………………. 171
مبحث پنجم: بانك تسویه های بین المللی و روابط آن با سایر موسسات مالی
بین المللی…………………………………………………………………………. 173
گفتار اول: رابطه بانك تسویه های بین المللی با صندوق بین المللی پول و بانک
جهانی……………………………………………………………………………. 175
بند اول: رابطه بانك تسویه های بین المللی و صندوق بین المللی پول……….. 175
بند دوم: رابطه بانك تسویه های بین المللی و بانك جهانی………………………. 177
گفتار دوم: رابطه بانك تسویه های بین المللی با مجمع ثبات مالی…………………. 180
گفتار سوم: رابطه  بانك تسویه های بین المللی با بانک مرکزی اروپا……………….. 181
بند اول: همكاری بانك تسویه های بین المللی با بانك مركزی اروپا در
زمینه سیاست های پولی……………………………………………………… 181
بند دوم: موسسه مشترك وین………………………………………………………….. 182
نتیجه گیری………………………………………………………………………………………… 182
فصل پنجم: ماهیت و آثار مترتب بر موافقت نامه های منعقده میان  بانک­های مرکزی
مقدمه………………………………………………………………………………………………… 185
مبحث اول: مهمترین موافقت نامه های منعقده میان بانک های مرکزی……………….. 186
گفتار اول: کنکوردای بازل 1975…………………………………………………………… 186
گفتار دوم:كنكوردای بازل 1988…………………………………………………………… 189
گفتار سوم: موافقت نامه های پلازا و لوور 1985-1987 ……………………………… 192
بند اول: موافقت نامه پلازا……………………………………………………………….. 192
بند دوم: موافقت نامه لوور……………………………………………………………….. 197
گفتار چهارم: موافقت نامه های بازل 1988 و 2004…………………………………… 199
مبحث دوم: ماهیت موافقت نامه های منعقده میان بانک های مرکزی………………….. 204
گفتار اول: سافت لا،استانداردها و کدها…………………………………………………… 204
بند اول: حقوق نرم………………………………………………………………………… 204
بند دوم: سافت لا و موافقت نامه های بین المللی همكاری بین بانك های
مركزی……………………………………………………………………………. 206
گفتار دوم: ماهیت موافقت نامه بازل 2……………………………………………………. 210
گفتار سوم: اجرای موافقت نامه بازل 2……………………………………………………. 214
گفتار چهارم: بانك های مركزی، بازیگران جدید در نظام پولی و مالی بین المللی.. 217
مبحث سوم: آثار مترتب بر موافقت نامه های منعقده میان بانک های مرکزی………… 218
گفتار اول: تنظیم و تسهیل روابط پولی و مالی بین المللی……………………………. 218
گفتار دوم: پیشگیری از بروز بحران های مالی بین المللی…………………………….. 219
گفتار سوم: اصلاح ساختار معماری مالی بین المللی…………………………………… 220
نتیجه گیری………………………………………………………………………………………… 221
بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………. 222
منابع……………………………………………………………………………………………………… 228
الف-منابع فارسی………………………………………………………………………………….. 228
ب- منابع لاتین……………………………………………………………………………………. 230
چکیده
بانك های مركزی از آغاز فعالیت خود در قرن شانزدهم تا به امروز تاریخ پر فراز و نشیبی را طی نموده اند. نقش آنها در اقتصاد بین المللی از وابستگی عمده كشورها به منابع مالی بانك مركزی برای جنگ افروزی های خویش و نیز مبتنی بودن بر معیار طلا در مبادلات پولی شان امروزه به مباحثی چون ضرورت استقلال بانك مركزی و عملكردهای متفاوتی چون تنظیم سیاست های پولی و مالی بسط پیدا نموده است.همكاری بین بانك های مركزی علی رغم ظاهرش، یک مفهوم نسبتا قدیمی در حقوق بین الملل اقتصادی است.در  پایان نامه حاضر چند سوال برای نگارنده مطرح شده است. اینكه همكاری بین بانك های مركزی در جهان چگونه انجام می گیرد؟ساز و كار حاكم بر همكاری بین بانك های مركزی در جهان چیست؟نتیجه تحقیق حاضر بدین شكل است كه در حال حاضر همكاری بین بانك های مركزی در قالب دو سیستم بانك مركزی اروپا برای كشورهایی كه عضو اتحادیه اروپا هستند و یورو را به عنوان واحد ارزی خود پذیرفته اند و بانك تسویه های بین المللی برای سایر بانك های مركزی امكان پذیر است.البته در حال حاضر دغدغه همكاری بین بانك های مركزی از یک مسئله منطقه ای به ویژه از پس از بحران ركود مالی سال 2007 به یک نگرانی عینی جهانی تبدیل گشته است به گونه ای كه مسایلی چون اصلاح ساختار معماری بین المللی،پیشگیری از بروز بحران های مالی بین المللی و تنظیم و تسهیل روابط مالی بین المللی را به دست داده است.اگرچه، موافقت نامه های منعقده میان بانك های مركزی كما بیش در حال اجراء هستند ولی این تعهد به اجراء ناشی از موافقت نامه ها و معاهدات الزام آور حقوقی نبوده است بلكه این موافقت نامه ها از ماهیت حقوق نرم، برخوردارند و بانك های مركزی و دولت های متبوع آنها این موافقت نامه ها را داوطلبانه و در جهت كاركرد بهتر نظام بانكی بین المللی مورد پذیرش قرار داده اند و به نظر می رسد بانك های مركزی نیز بازیگران جدید عرصه حقوق بین الملل اقتصادی می باشند.
 
ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 262

قیمت : 14700 تومان
 

 

—-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

[add_to_cart id=142977]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com