دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   کلونینگ، اظهار، تخلیص و مطالعه فعالیت آنزیم سراپپتیداز حاصل از سراشیا مارسسنس

تکه ای از متن پایان نامه :

. آنزیم های صنعتی (آمیلازها، پروتئازها، کاتالازها، ایزومرازها، لیپازها، سلولازها و …)

  1. آنزیم های مورد بهره گیری در تشخیص طبی ( گلوکز اکسیداز، الکل دهیدروژناز، هگزوکیناز، کلسترول اسیلاز و غیره)

تولید بالا در جهان مطرح می باشند. به هر حال، پروتئاز های دیگر ی نیز در فرآیندهای مختلفی بخصوص در صنایع غذایی تأثیر دارند و بکار می روند که در بین آنها پروتئاز های قارچی اهمیت خاصی دارند.

 

1-2-6-1 اعمال پروتئازها

خصوصیات کلی:

  • دارای خصوصیات فیزیکی و شیمیایی و کاتالیتیکی متفاوتند.
  • تأثیر در فرآیند متابولیکی و تنظیمی درارگانیسم های پروکاریوت و یوکاریوت دارند.
  • .پروتئازهای خارج سلولی با تجزیه سوبستراهای پلی پپتیدی بزرگ به مولکولهای کوچک باعث تامین پپتید ها و اسید آمینه های ضروری برای رشد میکروارگانیسم ها می شوند.
  • پروتئاز های داخل سلولی تأثیر کلیدی در تنظیم فرآیندهای متابولیکی و همچنین تأثیر حیاتی در بازیابی پروتئین دارند که تعادل بین سنتز و تخریب پروتئین را حفظ می کند.

در کنترل بسیاری از اعمال فیزیولوژیکی مانند هضم مواد، تغییرات هورمونی، تجمع پروتئین های ویروسی، پاسخ ایمنی بدن، التهاب، باروری، انعقاد خون، از بین بردن لخته خون، کنترل فشار خون، بازیابی دیواره سلولی در باکتری ها، تشکیل اسپور در باکتری، تندش اسپور، جدا شدن کنیدی از

 کلونینگ، اظهار، تخلیص و مطالعه فعالیت آنزیم سراپپتیداز حاصل از سراشیا مارسسنس

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد:کلونینگ، اظهار، تخلیص و مطالعه فعالیت آنزیم سراپپتیداز حاصل از سراشیا مارسسنس