دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  قلمرو دخالت اداره اوقاف در تولیت موقوفات

تکه ای از متن پایان نامه :

 

بند دوم: وقف خاص

وقف خاص در جایی می باشد که وقف بر اشخاص محصور معین می باشد. مانند وقف بر اولاد واقف یا فرزندان برادر و یا کارگران کارخانه یا مزرعه معین.[1] همچنین قانونگذار در قانون مدنی اظهار می­دارد وقف بر اولاد و خدمه و امثال آنها صحیح می باشد.[2] لذا مقصود از وقف خاص این می باشد که منافع به نفع گروه مشخصی برسد. به این جهت به آن وقف بر محصور نیز گفته می‌گردد و در این نوع وقف قبول طبقه اول موقوف علهیم که در قید حیات می‌باشد کافی می باشد و عقد وقف با قبول طبقه اول و قبض موقوفه محقق می‌گردد.

گفتار دوم : ماهیت حقوقی وقف

بند نخست: سازمان حقوقی وقف

پس از اینکه عین مال حبس و منافع آن به مصرف معین اختصاص پیدا نمود مهمترین مسئله­ای که مطرح می‌گردد این می باشد که آیا عین حبس شده همچنان در مالکیت واقف باقی می­ماند؟ آیا این عین به موقوف‌علیهم تملیک می‌گردد و به آنان تعلق دارد؟ آیا وقف خود سازمان می­یابد و از شخصیت حقوقی بهره‌مند می‌گردد و عین مال به این سازمان تعلق پیدا می­کند؟

مطالعه نظرات فقها نشان می‌دهد که کم و بیش متوجه ضرورت شناسایی وجودی مستقل از واقف و موقوف علیهم برای وقف بوده­اند. این فکر در آغاز بدین گونه ظاهر گردید که برای رهایی از تعلق عین موقوفه به اشخاص ،آن را منسوب به خدا سازند ومال وقف را به ویژه درموقوفات عام ، ملک الله شمارند که اختصاص به مصرف معین آدمیان یافته می باشد.

این بند را با طرح یک سوال آغاز می­کنیم مبنی بر اینکه وقف کردن عقد می باشد یا ایقاع؟

در این خصوص فقهای امامیه دارای سه قول هستند:

1- وقف اعم از عام یا خاص ، عقد می باشد.

2- وقف مطلقاً ایقاع می باشد.

3- بین وقف خاص و وقف عام بایستی قائل به تفاوت گردید. بدین ترتیب که وقف عام ایقاع و وقف خاص عقد می‌باشد.[3]

قبل از مطالعه اقوال مذکور مفهوم عقد و ایقاع و وجه فرق آن دو را اظهار می­نماییم:

الف) چنانکه ماده 183 قانون مدنی می­گوید: «عقد عبارت می باشد از آنکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و یا مالی را به آنها انتقال دهند و مورد قبول آنها واقع گردد». عقدی دارای دو طرف که هر یک دارای اراده مستقل می‌باشد که با توافق آن دو، عقد محقق می‌گردد و برای ایجاد توافق، بایستی هر یک از اراده دیگری آگاه باشد.

لذا برای تحقق عقد چیزی که دلالت بر اراده حقیقی طرفین عقد بنماید لازم می باشد و آن ایجاب و قبول می باشد که اراده انشائی گویند.

ب) ایقاع عبارت می باشد از اراده فردی که به وسیله آن حقی ایجاد یا ساقط گردد. این امر مداخله دیگری را، ایجاب نمی­کند و عدم رضایت دیگران در تحقق آن تاثیر نخواهد داشت.

از این روست که بعضی از فقها وقف را عقد می­دانند و تحقق آن را متوقف بر قبول می­دانند.[4]و عده­ای از فقها وقف را ایقاع می­دانند.[5]و معتقدند واقفان در وقف بر اولاد یا وقف جهت خاص یا جهت عام صرفاً صیغه وقف را جاری ساخته­اند و تحقق وقف بر قبول کسی ، حتی حاکم شرع نبوده می باشد.

بعضی از فقها بین وقف خاص و وقف عام فرق گذاشته­اند و وقف خاص را عقد و وقف عام را ایقاع دانسته­اند[6]. یعنی وقف خاص را موکول به قبول موقوف علیهم دانسته­اند و معتقدند وقف عام نیاز به قبول ندارد و توسط اراده واقف به وجود می‌آید.

[1] – جعفری لنگرودی،محمدجعفر،همان،6058،ص752 و کاتوزیان،ناصر،همان،صص139،138

[2] – قانون مدنی،ماده73

[3] – امامی،حسن،حقوق مدنی،ج1،صص70-69

[4] – محقق حلی،جعفر بن حسن،همان،ص166

[5] – موسوی خمینی،روح الله،تحریر الوسیله ج3،قم،نشر موسسه مطبوعاتی،بی­تا،ص63

[6] – الکبیسی،محمد عبید،احکام وقف در شریعت اسلام ،ترجمه صادقی گلدر،ج1 ،1364،نشر اداره کل حج و اوقاف و امور خیریه استان مازندران ،ص145

 

 قلمرو دخالت اداره اوقاف در تولیت موقوفات

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق : قلمرو دخالت اداره اوقاف در تولیت موقوفات