پایان نامه رابطه نرخ تسهیلات اعطایی بانک­ها و سطح آستانه ورشکستگی

0 Comments

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت

 
 
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد کاشان
دانشکده تحصیلات تکمیلی
 
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
گرایش: حسابداری
عنوان:
تعیین رابطه بین نرخ تسهیلات اعطایی بانک­ها و سطح آستانه ورشکستگی شرکت­های زودبازده
 
شهریور ماه 1393

   

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

                                                          فهرست مطالب
 
 
عنوان                                                                                                                    صفحه                             
چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………….1
فصل اول:کلیات تحقیق
1-1 مقدمه   3
1-2 بیان مسئله. 4
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق.. 5
1-4 اهداف تحقیق.. 6
1-5 سوالات تحقیق.. 6
1-6 فرضیات تحقیق.. 6
1-7 روش کلی تحقیق.. 7
1-8 قلمرو تحقیق.. 7
1-8-1 قلمرو زمانی.. 7
1-8-2 قلمرو مکانی.. 7
1-8-3 قلمرو موضوعی.. 7
1-9 تعریف مفهومی واژه ها 7
1-10ساختار تحقیق.. 10
فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………12
2-2 تعریف ورشکستگی.. 12
2-2-1 بررسی قانون ورشکستگی در برخی کشورها 13
2-2-2 بررسی قانون ورشکستگی ایران. 14
2-2-3 دلایل ورشکستگی.. 15
2-2-4 مراحل ورشکستگی.. 16
2-2-4-1دوره نهفتگی.. 16
2-2-4-2دوره کسری وجوه نقد. 16
2-2-4-3دوره نبودتوان پرداخت دیون کامل.. 17
2-2-5 ورشکستگی از نظر حقوقی.. 17
2-2-6 بررسی استانداردهای موضوعه توسط مراجع حرفهای مختلف در مورد تداوم فعالیت: 17
2-2-7 استانداردهای حسابرسی مربوط به تداوم فعالیت… 18
2-2-8 پیش بینی ورشکستگی شرکتهای کوچک و کاربرد شاخصهای غیرمالی.. 20
2-2-9 مدلهای پیشبینی ورشکستگی.. 22
2-2-9-1مدل ویلیام بیور. 23
2-2-9-2مدل آلتمن.. 23
2-2-9-3مدل اسپرینگیت… 26
2-2-9-4مدل زمیجوسکی.. 26
2-2-9-5مدل گرایس…. 27
2-2-9-6مدل پیشبینی ورشکستگی وارزیابی تداوم فعالیت زاوگین.. 28
2-2-9-6-1ارزیابی مدل زاوگین برای رتبهبندی مالی شرکتها 33
2-3 شرکت­های زودبازده 35
231 وضعیت کنونی ایران. 35
232 تعریف بنگاه­های کوچک ومتوسط.. 36
233 تدوین استانداردهای گزارشگری مالی واحدهای تجاری کوچک ومتوسط.. 36
234 ضرورت گزارشگری مالی متفاوت برای شرکت­های کوچک و متوسط.. 37
235 تأمین مالی شرکت­های کوچک و متوسط.. 38
2-4 انواع تسهیلات اعطایی بانک­ها 39
2-5 مروری بر تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشور. 40
2-5-1 تحقیقات خارجی پیشین.. 40
2-5-2 تحقیقات داخلی پیشین.. 43
فصل سوم:روش اجرای تحقیق
3-1 مقدمه   51
3-2 روش کلی تحقیق.. 51
3-3 جامعه آماری.. 52
3-4 نمونه آماری.. 52
3-4-1 حجم نمونه و کفایت آن. 52
3-4-2 روش نمونه گیری و دلیل انتخاب… 52
3-5 روش گردآوری داده ­ها 52
3-6 ابزار گردآوری داده ­ها 53
3-7 روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها 53
3-7-1 روش­های آماری.. 53
3-7-2 مدل پژوهش و تعریف متغیرهای پژوهش…. 53
3-7-2-1مدل ریاضی تحقیق.. 54
3-7-2-2تعریف متغیرها 54
3-7-2-3نحوه اندازه ­گیری متغیرها 54
3-7-2-4دسته­بندی متغیرها 55
3-7-2-5رابطه بین متغیرها 55
3-7-2-6اندازه ­گیری رابطه. 55
3-7-3 نرم­افزارها 55
فصل چهارم:بیان یافته­ ها
4-1 مقدمه‏   57
4-2 توصیف جامعه و نمونه آماری.. 57
4-3 توصیف یافته­ ها 58
4-4 تحلیل یافته­ ها 60
442 تحلیل روابط بین متغیرها 64
4421رابطه بین میزان تسهیلات و امتیاز اسپرینگیت… 65
4422رابطه بین میزان تسهیلات اعطایی و امتیاز زاوگین.. 66
فصل پنجم:تلخیص،نتیجه ­گیری و پیشنهادها
5-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..69
5-2 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه طبق شرایط متغیرها 69
5-3 نتیجه ­گیری کلی.. 70
5-4 پیشنهادها 70
5-5 پیشنهادات کاربردی بر مبنای نتایج تحقیق.. 71
5-6 پیشنهادات کاربردی بر مبنای تحقیقات آتی.. 71
5-7 محدودیت­های پژوهش…. 72
پیوست­ها:
منابع و ماخذ……………………………………………………………………………………………………………………………73
پیوست الف:نام شرکت­های جامعه آماری.. 76
پیوست ب:خروجی­های نرم­افزار SPSS و Eviews. 77
 
                                                     فهرست جدول ها
 
 
عنوان                                                                                                                    صفحه                             
جدول (2-1): دلایل ورشکستگی.. 16
جدول (2-2): مدل­های پیش ­بینی ورشکستگی.. 22
جدول (2-3): نتایج حاصل از آزمون آلتمن.. 24
جدول (2-4): پژوهش­های پیشین در ارتباط با موضوع تحقیق..
جدول(4-1):توصیف شرکت­های نمونه آماری.. 58
جدول (4-2): اندازه شاخص ­های آمارتوصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق.. 59
جدول(4-3): بررسی فرض نرمال بودن متغیرها 61
جدول (4-4): نتایج آزمون ناهمسانی وایت… 63
جدول ( 4-5): بررسی فرض همبسته نبودن خطاها 64
جدول (4- 6): برآورد رگرسیونی برای رابطه بین میزان تسهیلات اعطایی و امتیاز اسپرینگیت… 65
جدول (4- 7): برآورد رگرسیونی برای رابطه بین میزان تسهیلات اعطایی و امتیاز زاوگین.. 66
جدول (4-8):خلاصه یافته­ های حاصل از بررسی ارتباط بین متغیرهای پژوهش…. 67
جدول(5-1): نتیجه ­گیری کلی فرضیات… 70
 
 
                                                          فهرست نمودارها
 
 
عنوان                                                                                                                    صفحه                             
 
نمودار(4-1):بررسی نرمال بودن خطاهای مدل(1) 62
نمودار(4-2):بررسی نرمال بودن خطاهای مدل(2) 62
 
چکیده
این پژوهش روابط موجود میان میزان تسهیلات اعطایی بانک­ها و سطح ورشکستگی بنگاه­های زودبازده استان تهران را مورد بررسی قرار می­دهد. تحقیق مورد نظر از جهت هدف ،کاربردی و از جهت استنتاج، توصیفی استقرایی و از جهت طرح تحقیق پس­رویدادی می­باشد. در این پژوهش از مدل پیش ­بینی ورشکستگی اسپرینگیت و زاوگین که طیفی از احتمال ورشکستگی را ارائه می­ دهند استفاده شده است.
جامعه مطالعاتی پژوهش حاضر بنگاه­های صنعتی زودبازده استان تهران در طی یک دوره پنج ساله (سال­های91-87) می­باشد که با بهره گرفتن از روش حذف سیستماتیک شرکت­هایی که اطلاعات مورد نیاز پژوهش ما را فراهم نکردند حذف و تعداد 60 شرکت به­عنوان جامعه آماری انتخاب شدند. سپس با بهره گرفتن از جدول مورگان تعداد 51 شرکت به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردید.
برای محاسبه متغیر­های پژوهش از نرم­افزار Excel استفاده شده است. این داده ­ها جهت آزمون فرضیه ­ها توسط نرم­افزار Spss و Eviews به کمک آماره­های توصیفی و استنباطی نظیر تحلیل همبستگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. پس از طراحی و آزمون فرضیات پژوهش که به تفکیک هر فرضیه فرعی صورت گرفت، این نتیجه حاصل شد که بین میزان تسهیلات اعطایی بانک­ها و ورشکستگی بنگاه­های زودبازده رابطه منفی و معناداری وجود دارد.
 
واژه­ های کلیدی: تسهیلات اعطایی، ریسک ورشکستگی، مدل اسپرینگیت، مدل زاوگین، بنگاه
زودبازده
 
فصل اول:
کلیات تحقیق
 1-1     مقدمه
همواره دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی، افزایش تولید ناخالص ملی و داخلی، کنترل تورم و افزایش سطح­های مالی و اشتغال از مهمترین اهداف اقتصادی دولت­ها بوده است سیاست­های مالی و پولی دولت و بانک مرکزی می ­تواند اهرم موثری در راه رسیدن به این مهم باشد. باتوجه به اصل44 قانون اساسی و تأکید بر خصوصی سازی دولت­ها بایستی همواره بسترهای مناسبی را جهت ایجاد انگیزه­ سرمایه ­گذاری در بخش خصوصی و سرمایه ­گذاران داخلی و خارجی فراهم نماید تا آنان در محیط اقتصادی با ثبات و نسبتاً امنی اقدام به فعالیت نموده در کنار تحقق اهداف اقتصادی و سودآوری خود، در رسیدن به رشد و شکوفایی اقتصاد جامعه نیز گامی موثر بردارند.
در دهه­های اخیر به دلایل متعدد از جمله عدم امنیت اقتصادی و سیاسی، تورم، تحریم، نرخ­های متغیر ارزی و… شرکت­های سرمایه­گذار علی­الخصوص شرکت­های کوچک و متوسط زودبازده که با سرمایه کمتری نسبت به بنگاه­های بزرگ اقتصادی به فعالیت می­پردازند در نتیجه آسیب پذیرترند، در چنین محیط ناامنی در معرض خطرات متعددی چون کاهش تولید و به تبع آن تعدیل نیروی کار و در موارد حادتر تعطیل کامل فعالیت و اخراج کارکنان خود مواجهند. نیاز هر شرکت به منابع مالی نیازی اساسی است تا قادر به پرداخت تعهدات خود در سررسید بوده، همچنین اقدام به توسعه­ کسب و کار و رسیدن به هدف اصلی خود که همان سودآوری است نماید.
چنان­چه شرکتی قادر به پرداخت تعهدات خود در سررسید مقرر نباشد می ­تواند در آستانه­ی ورشکستگی قرار گیرد. استقراض منابع مالی، هزینه تأمین مالی را در بردارد در چنین شرایطی بانک­ها بعنوان اصلی­ترین بنگاه­های تأمین مالی می­توانند با در اختیار قرار دادن تسهیلات خود در قالب وام­های کوتاه، میان و بلندمدت با نرخ­های مناسب بهره، کمک شایانی در حل مشکلات این شرکت­ها و به تبع آن در رشد و شکوفایی اقتصاد ملی نمایند. درسال­های گذشته پژوهشگرانی نظیر بیور[1]،1966، آلتمن[2]،1968، اسپرینگیت[3]،1978، اوهلسون[4]،1980، زیمسکی[5]،1984، زاوگین[6]،1985و…، با بهره گرفتن ازنسبت­های مالی گوناگون به پیش ­بینی وضعیت مالی آتی شرکت­ها پرداختند وهرکدام ازآن­ها نیزبه نتایجی دست یافتند.
الگوهای متفاوت از روش­های تحلیلی گوناگونی برای پیش ­بینی وضعیت مالی شرکت­ها استفاده می­ کنند که هرکدام نقاط قوت و ضعف خاص خود را دارند. گزینش الگوی مناسب برای مدیران بنگاه­ها و سایراستفاده­کنندگان اطلاعات مالی متناسب با نیازهای آن­ها و شرایط محیطی اقتصادی، اجتماعی امری پیچیده است. از این­رو دراین تحقیق سعی می­ شود با درنظرگرفتن دومدل پیش ­بینی ورشکستگی(مدل­های اسپرینگیت، زاوگین) و محاسبه نسبت­های مالی مورد استفاده درمدل­ها، نتایج حاصل از اجرای این مدل­ها را با شرایط واقعی شرکت­های زودبازده مورد بررسی مقایسه کرده تا درنتیجه میزان قابلیت کاربرد هرمدل مشخص شود. درفصل اول پس ازبیان مسئله تحقیق، به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می­پردازیم. همچنین اهداف تحقیق را درقالب اهداف اصلی بیان می­کنیم و درادامه به فرضیه ­های تحقیق نیز اشاره شده است، درپایان این فصل نیز متغیرهای عملیاتی تحقیق و تعاریف واژه ­ها و اصطلاحات آمده است.
 

1-2     بیان مسئله

از معضلات شرکت­های خصوصی در کشورمان بالاخص در دهه اخیر کاهش تولید و در شرف ورشکستگی قرار گرفتن به تبع آن تعدیل نیرو و بیکاری نیروی کار است. صاحب­نظران و اقتصاددانان عوامل متعددی را در به وقوع پیوستن این بحران دخیل می­دانند و هر یک بر نقش یک یا چند عامل تأکید بیشتری دارند تاکنون بر سر موثرترین عامل به اتفاق نظر نرسیده ­اند. بانک­ها به­عنوان مرکز سیستم مالی و با قبول نقش اعتباردهی می­توانند با سرمایه ­گذاری مستقیم و غیرمستقیم با نرخ­های مناسب بهره در طرح­های موفق زودبازده در توسعه اقتصادی کشور گامی مؤثر بردارند.
مدیران بانک­ها جهت مشارکت در طرح­های اقتصادی و یا پرداخت اعتبار به بنگاه­های خصوصی نیازمند اطمینان خاطر بابت تضمین دریافت اصل و بهره تسهیلات پرداختی خویشند که این امر میسرنیست مگر با توانایی تفکیک شرکت­ها به دو بخش فعال و ورشکسته (در شرف ورشکستگی) از طریق بررسی سطح آستانه ورشکستگی آن­ها. در ادبیات مالی واژه­ های غیر متمایزی برای ورشکستگی وجود دارد برخی از این واژه ­ها عبارتند از: وضع نامطلوب مالی، شکست، عدم موفقیت واحد تجاری، وخامت، ورشکستگی، عدم توان پرداخت دیون و غیره. گوردن در یکی از اولین مطالعات آکادمیک بر روی تئوری ورشکستگی، آن­را به­عنوان کاهش قدرت سودآوری شرکت تعریف می­ کند که احتمال عدم توانایی بازپرداخت بهره و اصل بدهی­ها را افزایش می­دهد (Gordon ,1971). دان و براد استریت اصطلاح شرکت­های ورشکسته را این­گونه تعریف می­ کنند: واحدهای تجاری که عملیات تجاری خود را به­علت واگذاری یا ورشکستگی یا توقف انجام عملیات تجاری یا زیان توسط بستانکاران متوقف می­ کنند (Strite & Dun, 2003).
نسبت­های مالی یکی ازابزارهای ارزیابی شرکت­ها توسط سرمایه ­گذاران ونیز ابزاری برای مدیریت واحد تجاری به­منظورارزیابی وضعیت موجود و هم­چنین پیش ­بینی وضعیت آتی واحد تجاری است. نسبت یا شاخص مالی معیاری است که به­منظورارزیابی شرایط مالی وعملکرد یک شرکت بکار می­رود که با تجزیه و تحلیل و تفسیر این نسبت­های مختلف مالی توسط تحلیل­گران زبده و با تجربه اطلاعات مفیدی از موقعیت مالی شرکت بدست خواهد آمد، در صورتی­که این اطلاعات را نمی­توان از صورت­های مالی بطورمستقیم استخراج نمود. درسال­های اخیر تحلیل­گران مالی به این نتیجه رسیده ­اند که مجموعه ­ای از نسبت­های مالی را می­توان به­منظور پیش ­بینی تداوم فعالیت مالی شرکت مورد استفاده قرارداد و با کمک مدل به پیش ­بینی وقایع مشخص درآینده می­پردازند (کدخدایی،1382). مدل­های پیش ­بینی ورشکستگی درواقع ترکیبی ازنسبت­های مالی هستند که توسط تحلیل­گران با تجربه طی سال­های زیادی درنقاط مختلفی از جهان مورد آزمون قرارگرفته و به دنیای علم و دانش عرضه شده اند. اسپرینگیت، زیمسکی، اوهلسون و آلتمن با بهره گرفتن ازروش­های علمی تجربی با ایجاد مدل­های پیش ­بینی ورشکستگی موفق به طراحی مدل­هایی دراین زمینه شدند که به نام خود آن­ها معروف است. در این تحقیق پیش ­بینی ورشکستگی شرکت­ها به کمک مدل­های اسپرینگیت و زاوگین مورد بررسی قرارگرفته است از آن­جایی که بررسی تمامی عوامل تأثیرگذار برورشکستگی شرکت­ها در مجال این تحقیق نمی­گنجد و با توجه به این­که هیچ یک از تحقیقات پیشین به تعیین رابطه میزان اعتبارات بانکی و سطح آستانه ورشکستگی شرکت­ها نپرداخته­اند لذا تلاش شده است با جمع­آوری اطلاعات و بررسی اسناد و مدارک در این پژوهش بتوان به پرسش زیر پاسخ داد:
چه رابطه­ای بین میزان اعطای تسهیلات بانکی و سطح آستانه ورشکستگی شرکت­های زودبازده در ایران وجود دارد؟
 

1-3     اهمیت و ضرورت تحقیق

1ـ با توجه به این­که از مهمترین دغدغه مدیران کسب سود و دستیابی به اهداف شرکت­ها و پشبرد برنامه ­های آن است انتخاب نرخ(مبلغ) مناسب تسهیلات بانکی می ­تواند در این مهم به آن­ها یاری رساند.
2ـ هیچ تحقیقی تاکنون به بررسی رابطه بین نرخ (مبلغ) تسهیلات بانکی و سطح آستانه ورشکستگی شرکت­های زودبازده در ایران نپرداخته است لذا این موضوع برای اولین بار در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است.
3ـ ضرورت ارزیابی و اندازه ­گیری عوامل موثر بر ورشکستگی براساس مدل­­های اسپرینگیت و زاوگین در شرکت­های زودبازده در ایران.
4ـ کمک به مدیران بانک­ها برای تعیین انواع شرکت­ها از نظر احتمال ورشکستگی جهت تصمیم برای اعطا یا عدم اعطای تسهیلات به آن­ها.
5ـ استفاده از تجزیه و تحلیل نسبت­ها در مدل­های اسپرینگیت و زاوگین در پیش ­بینی بحران­های مالی شرکت­ها.
 

1-4     اهداف تحقیق

هدف اصلی
تعیین رابطه میان میزان تسهیلات اعطایی بانک­ها و سطح آستانه ورشکستگی شرکت­های زودبازده.
اهداف فرعی

  1. تعیین رابطه بین میزان تسهیلات اعطایی بانک­ها و سطح آستانه ورشکستگی بر اساس مدل اسپرینگیت
  2. تعیین میزان تسهیلات اعطایی بانک ها و سطح آستانه ورشکستگی بر اساس مدل زاوگین

 

1-5     سوالات تحقیق

سوال اصلی:
چه رابطه­ای بین میزان تسهیلات اعطایی بانک­ها و سطح آستانه ورشکستگی شرکت­های زودبازده وجود دارد؟
سؤالات فرعی:

  1. چه رابطه­ای بین میزان تسهیلات اعطایی بانک­ها و سطح آستانه ورشکستگی بر اساس مدل اسپرینگیت در شرکت­های زودبازده وجود دارد؟
  2. چه رابطه­ای بین میزان تسهیلات اعطایی بانک­ها و سطح آستانه ورشکستگی بر اساس مدل زاوگین در شرکت­های زودبازده وجود دارد؟

 
[1]. Beaver, W.H.(1966)
[2]. Altman, E.I.(1968)
[3].Springate, Gord, L.V. (1978)
[4].Ohlson, J.A. (1980)
[5]. Zmijewski Mark.E (1984)
[6].Zavgin (1985)

تعداد صفحه:77

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 serderehi@gmail.com

[add_to_cart id=159025]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com