دانلود پایان نامه

گیرانه تری برای خودارزیابی استفاده کنند ( رهم و همکاران،۱۹۷۷).
از یک نقطه نظر اسنادی ، شخص افسرده می تواند در قالب یک یا هر دو روش گفته شده، درمانده شود. در شیوه اول شخص به اسنادهای علی بیرونی در حد افراط دست می زند و بنابراین باورش می شود که بیم عملکرد و پیامد استقلال زیادی وجود دارد. چنین شخصی به اصطلاح سلیگمن درمانده است

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه دربارهانعکاسی، فیلد، سامر، فرکانسهای

دیدگاهتان را بنویسید