دانلود پایان نامه

انتخابی به رویدادهای منفی توجه کنند و دوم، افراد افسرده تمایل دارند تا بطور انتخابی به پیامدهای فوری رفتار خود به جای پیامدهای درازمدت آن توجه کنند. از میان تجارب زیادی که هم شامل رویدادهای منفی و هم مثبت می باشد، افراد افسرده بطور انتخابی به رویدادهای نفی توجه می کنند. در افسردگی کیفیت منفی رویداد بطور انتخابی مورد توجه قرار می

مطلب مشابه :  دانلود تحقیق در مورد AFLP، (عثمانی، سیوسهمرده،۱۳۸۸).، خزانهژنی

دیدگاهتان را بنویسید