دانلود پایان نامه

چنین شخصی، خود کم بین می باشد و احساس گناه نامناسبی از خود نشان می دهد. یعنی به اسنادهای علی درونی مفرط برای پیامدهای آزارنده گذشته دست می زند (رهم و همکاران به نقل از بهرامی و رضوان،۱۳۸۵) .
ج) خود تقویتی

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ پایان نامهسلامت روان، استرس، سطح معنادار

دیدگاهتان را بنویسید