دانلود پایان نامه

خرید سنتی ریسک و نا اطمینانی بیشتری را تجربه می کنند(چو و جیالین،۲۰۰۸۳۲:) . پالو وهمکارانش در پژوهشی دریافتند که در روابط خریدار – فروشنده عدم تناسب اطلاعاتدرک شده،ترس از فرصت طلبی فروشنده و نگرانی خریدار از در اختیار گذاردن اطلاعات شخصی وی به فروشنده بر نا اطمینانی درک شده تاثیر دارد در این شرایط اعتماد واسطه به عنوان یک عامل

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژگان دوم،، ، ،

دیدگاهتان را بنویسید