دانلود پایان نامه

میدانی می باشد.

۳ – متغییرهای پژوهش
در یک پژوهش برای پاسخ دادن به سؤالات پژوهش و یا آزمون فرضیه ها، تشخیص متغیرها امری ضروری است. در این پژوهش دو نوع متغیر در نظر گرفته شده است.
الف) متغیر مستقل (علت): یک ویژگی از محیط فیزیکی یا اجتماعی است که بعد از انتخاب،دخالت و یا دستکاری شدن، مقادیری را می پذیرد تا

مطلب مشابه :  دانلود تحقیق در مورد ISSR، مارکری، فیلوژنتیکی، مارکرهای

دیدگاهتان را بنویسید