دانلود پایان نامه

تأثیرش بر روی متغیری دیگر مشاهده شود
.ب) متغیر وابسته(معلول): متغیری است که تغییرات آن تحت تأثیر متغیر مستقل قرار می گیرد (بازرگان،سرمد، حجازی، ۱۳۸۰)
در مدل تحلیلی پژوهش حاضر اعتماد به عنوان متغیرهای مستقل ووفاداری نگرش و نیت خرید به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است.

۴ – قلمرو پژوهش
قلمرو پژوهش

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد با موضوع مصرف کننده

پاسخی بگذارید