دانلود پایان نامه

باسو،۱۹۹۸۶۲:)
واسطه از طریق افزایش اعتماد در فضای اینترنت می تواند امنیت خاطر خاصی به مشتری دهد که در صورت تکرار خرید دچار هیچ گونه ریسک یا خطری نخواهد شد و از این رو باعث وفاداری مشتری به برند یا شرکت شود
نتایج پژوهش ها نشان می دهد قابلیت اعتماد در مراحل آغازین شکل گیری روابط اهمیت بیشتری دارد(موس و همکاران،۲۰۰۶۲۷:) از

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ پایان نامهدانش آموزان، دانش آموز، رویکرد شناختی

پاسخی بگذارید