پایان نامه روانشناسی با موضوع : عدالت سازمانی-فروش و دانلود پایان نامه کامل

بر سایر موضوعات با بهره گرفتن از رویکرد SEM
On the Dimensionalit of Organizational Justice: A Construct Validation of a Measure
Colquitt
2001/ USA/ Journal of Applied Psvchologv
ابعاد مختلف عدالت سازمانی را بررسی کرده و به دنبال اثبات اعتبار سازه ای یک سنجه مناسب برای عدالت سازمانی می باشد. برای اینکار از چهار متغیر اعتماد بنفس جمعی، رعایت قانون، رضایت از نتیجه، ارزیابی رهبری استفاده کرده و تأثیر هریک از چهار جنبه عدالت سازمانی را بر روی آنها ارزیابی کرده است.
تحلیل عاملی تأییدی و مدل یابی معادلات ساختاری
301 نفر از دانشجویان کارشناسی مدیریت در مرحله اول و در مرحله دوم 337 نفر از 2 کارخانه تولید قطعات اتومبیل.
برای ارزیابی عدالت سازمانی در قالب یک مدل چهار وجهی عدالت توزیعی، رویه ای، تعاملی و اطلاعاتی سوالاتی را به عنوان سنجه های هریک از این 4 مولفه مورد تأیید قرارداده است.
8
Treating Employees Fairly and Organizational Citizenship Behavior: Sorting the Effects of Job Satisfaction, Organizational Commitment, and Procedural Justice
Moorman & Niehoff & Organ
1993/USA/ Employee Responsibilities and Rights Journal
اندازه گیری سهم نسبی عدالت رویه ای ادراک شده در رفتار شهروندی سازمانی پیش بینی شده به منظور کنترل اثرات رضایت شغلی و تعهد سازمانی. محقق به دنبال شناسایی جایگاه عدالت رویه ای در مقایسه با تعهد و رضایت شغلی و تأثیرات این سه مولفه بر رفتار شهروندی به عنوان اصلی ترین عامل عملکرد موثر کارکنان است.
تحلیل عاملی درجه اول و درجه دوم و مدل یابی معادلات ساختاری
پرسشنامه اول برای ارزیابی سه مولفه عدالت،تعهد، رضایت بین 1500 نفر از مدیران و کارکنان شبکه تلویزیون کابلی ملی توزیع شده و پرسشنامه دوم بین 230 نفر از مدیران مستقیم این 1500 نفر برای ارزیابی رفتار شهروندی این افراد. 870 عدد از پرسشنامه اول و 205 عدد از پرسشنامه دوم به محقق بازگشت داده شد.
ارتباط میان عدالت رویه ای با تعهد شغلی، رضایت شغلی و رفتار شهروندی سازمانی اثبات شد. اما رابطه مستقیم میان تعهد و رضایت و رفتار شهروندی اثبات نشد.
9
Trust as a mediator of the relationship between organizational justice and work outcomes: test of a social exchange model
Aryee & Budhwar & Xiong Chen
2002/Hong Kong/Journal of Organizational Behavior
آزمون مدل تبادل اجتماعی نگرش و رفتار کاری کارمندان.
مدل یابی معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تأییدی
350 نفر از کارکنان سازمانی در بخش عمومی هند انتخاب شدند که از این میان 182 پرسشنامه به صورت صحیح تکمیل شدند.
از میان جنبه های سه گانه عدالت سازمانی اگرچه همگی با اعتماد در سازمان مرتبط هستند اما تنها عدالت تعاملی بر اطمینان کارکنان به سرپرست تأثیر گذار است.اعتماد در سازمان بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی-سازمانی تأثیر مثبت و اعتماد به سرپرست بر رفتار شهروندی سازمانی-فردی و سازمانی و همینطور عملکرد کاری تأثیر مثبت دارد.
10
بررسی تأثیر مولفه های مختلف بر رفتار نوآورانه با بهره گرفتن از رویکرد SEM
Self-leadership skills and
innovative behavior at work
Carmeli & Meitar & Weisberg
2006//International Journal of Manpower
بررسی رابطه میان مهارت های خود رهبری و رفتار نوآورانه کارکنان.
تحلیل مسیر به کمک نرم افزار Amos
175 پرسشنامه تکمیل شده توسط کارکنان 6 شرکت بازگردانده شد.
ابعاد سه گانه مهارت های رهبری رابطه مثبتی با رفتارهای نوآورانه خود ارزیابی شده و رفتارهای نوآورانه ارزیابی شده توسط سرپرستان دارد.درآمد و سابقه کار نیز بشدت بر رفتار نوآورانه تأثیر گذارند.

11
The downsizing effects on
survivors: a structural equation
modeling analysis
Marques & Sua ´rez-Gonza ´lez & Pinheiro da Cruz
2011/Portugal/ Management Research: The Journal
of the Iberoamerican Academy of
Management
توسعه یک مدل برای نشان دادن نقش میانجی تعهد سازمانی در رابطه میان ناامنی شغلی و رفتار نوآورانه.
مدل یابی معادلات ساختاری
224 پرسشنامه از میان کارکنان جمع آوری و بررسی شده است.
تعهد سازمانی بر سازه میان رفتار نوآورانه و ناامنی شغلی تأثیر قابل ملاحظه ای ندارد اما کوچک سازی مستقیما بر رفتار نوآورانه و تعهد شغلی تأثیر منفی دارد.
همانطور که بیان شد بحث بررسی تأثیرات عدالت سازمانی بر رفتار نوآورانه کارکنان به طور پیوسته از دهه 90 تا کنون مطرح بوده است. اما این پژوهش سعی دارد با توجه به اهمیت و جایگاه نیروی انسانی در سازمان های پژوهشی و نقش نوآوری و خلاقیت آن در موفقیت این سازمان ها به عنوان منشأ مزیت رقابتی آنها، به طور ویژه به بررسی رابطه این دو مولفه در سازمان های پژوهشی با بهره گرفتن از مدل یابی معادلات ساختاری و با بهره گرفتن از تکنیک حداقل مربعات جزئی(PLS) بپردازد.

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

جنبه های نوآوری پژوهش
در بررسی سوابق موضوع مشخص شد که اوّلاً تحقیقات اندکی در این حوزه(تأثیر عدالت بر نوآوری) صورت گرفته و ثانیاً در موارد موجود نیز موضوع اصلی هیچ کدام از پژوهش ها بررسی رابطه عدالت سازمانی ادراک شده بر رفتار نوآورانه فردی کارکنان نبوده است. در موارد بسیار معدودی نیز که کارهای مشابه صورت گرفته تأثیر عدالت بر نوآوری سازمان به صورت عاملی تعدیل کننده و غیرمستقیم بررسی شده است. لذا پژوهش حاضر، از حیث بررسی همزمان رابطه عدالت سازمانی و رفتار نوآورانه به صورت مستقیم و غیر مستقیم و همچنین تأکید بر رفتار نوآورانه فردی کارکنان حائز نوآوری است. باید توجه داشت اغلب تحقیقات مشابه موجود تفاوتی میان رفتار نوآورانه، صفت، ویژگی، و محصول نوآورانه قائل نشده اند که برخی از این موارد را در قالب جدول 2 می توان مشاهده نمود.
اگرچه عدالت سازمانی به تنهایی به عنوان عامل ایجاد رفتار نوآورانه در کارکنان محسوب نمی شود اما فقدان آن تأثیر مستقیم و مهمی بر عدم بروز رفتارهای نوآورانه کارکنان دارد. لذا بررسی این رابطه از حیث بسترسازی و ایجاد زمینه های لازم برای بروز رفتارهای نوآورانه فردی حائز اهمیت است. برای کنترل اثرات ناشی از سایر عوامل موثر بر رفتار نوآورانه در مدل تحقیق از مولفه جو نوآوری نیز بهره گرفته شد. استفاده از این مولفه در مدل در کنار عدالت سازمانی و رفتار نوآورانه به صورت همزمان خود مدلی تازه و نسبت به تحقیقات مشابه، دارای نوآوری محسوب شده و یک گام در جهت عمیق تر شدن این پژوهش محسوب می شود.
از سوی دیگر در مرور ادبیات صورت گرفته هیچ پژوهشی به بررسی تأثیرات این دو مولفه در سازمان های پژوهشی نپرداخته است. در مرور ادبیات مشخص شده است تحقیقات موجود در سازمان های اجرایی نظیر شهرداری ها و شرکت های تولیدی و یا محیط های آموزشی بوده است. لذا از این نظر، از آنجا که خواستگاه رفتار نوآورانه، سازمان های پژوهش محور می باشد؛ این تحقیق نسبت به موارد مشابه دارای دقت بیشتری خواهد بود. از سوی دیگر سازمان های اجرایی و آموزشی با توجه به اهداف، مأموریت ها و راهبردهایی که برای خود دارند شاید در بسیاری از توانمندسازهای رفتار نوآورانه ورود نکرده و کاهش سطح نوآوری در این سازمان ها ناشی از این دسته از عوامل باشد. این موضوعی است که در هیچ یک از تحقیقات پیشین مورد بررسی قرار نگرفته است. در حالی که در سازمان های پژوهشی به طور معمول تمامی تلاش ها صرف ایجاد نوآوری و حمایت از خلاقیت ها می شود.
نتایج حاصل از برخی پژوهش ها نظیر پژوهش المنصور(Almansour, 2012) که وجه توزیعی عدالت سازمانی را بی تأثیر یا کم تأثیر می دانند نیز به نظر با مشاهدات میدانی و تجارب حرفه ای پژوهشگر متناقض به نظر می رسند. لذا بررسی مجدد و اثبات تأثیرگذاری و اهمیت این وجه از عدالت بر رفتار کارکنان نیز برای پژوهشگر حائز اهمیت است.
همانطور که اشاره شد در تمامی پژوهش های صورت گرفته هیچ اشاره ای به رفتار نوآورانه نشده و تنها بررسی ها بر روی محصول فرآیند نوآوری است طبیعتا در هیچ کدام از این پژوهش ها توجهی به منشأ رفتارهای سازمانی و الگوهای بروز آنها نشده است. از این منظر این پژوهش با بررسی تئوری رفتار برنامه ریزی شده آیزن نسبت به شناسایی عوامل موثر بر یک دسته از رفتارهای سازمانی(رفتار نوآورانه فردی) می پردازد.
براساس جمعبندی صورت گرفته در جدول 2 می توان اذعان داشت پژوهش حاضر از نظر روش تحقیق برای اولین بار است که رابطه دو مولفه عدالت سازمانی و رفتار نوآورانه کارکنان را با بهره گرفتن از روش مدل یابی معادلات ساختاری(SEM) مورد بررسی قرار می گیرد. در سوابق موضوع روش هایی مثل همبستگی، تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی و یا تحلیل مسیر استفاده شده است. اما این اولین بار است که مدل یابی معادلات ساختاری با ویژگی هایی نظیر درنظر گرفتن خطا برای متغیرهای مکنون بر دقت و صحت یافته های حاصل از آن می افزاید نقطه قوت دیگر پژوهش حاضر نسبت به پژوهش های گذشته می باشد. به صورت خلاصه جنبه های اصلی نوآوری این پژوهش عبارتند از :
1.نوآوری در محتوا : بررسی و اثبات رابطه ادراک از عدالت سازمانی بر رفتار نوآورانه کارکنان به صورت مستقیم و غیر مستقیم
2.نوآوری در محتوا : بررسی نقش متغیرهای کنترل(جو نوآورانه سازمانی) در مدل ساختاری تأثیر ادراک عدالت سازمانی بر رفتار نوآورانه کارکنان و توجه به بسترهای لازم برای بروز رفتار نوآورانه
3.نوآوری در محتوا : استفاده از الگوهای رفتار برنامه ریزی شده(الگوی آیزن) در طراحی مدل پژوهش
4.نوآوری در حوزه مورد مطالعه : بررسی این رابطه در یک سازمان پژوهشی پروژه محور
5.نوآوری در روش تحقیق : استفاده از تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری و روش حداقل مربعات جزئی
6. تأکید بر تفکیک و تمایز بین انواع نوآوری(رفتار، محصول، فرآیند) و تدقیق در رابطه نوآوری و عدالت
لازم به ذکر است طبق صورتجلسات مربوط به بررسی این طرح پژوهشی، با بررسی داده های موجود در پایگاه Scopus نوآوری این پژوهش از حیث موضوع و محتوا، عنوان، و روش تحقیق به اثبات رسیده است.

فصل سوم روش اجرای پژوهش
از جمله ویژگیهای مطالعه علمی که هدفش حقیقت‌یابی است استفاده از یک روش تحقیق مناسب می‌باشد و انتخاب روش تحقیق مناسب به هدفها ، ماهیت و موضوع مورد تحقیق و امکانات اجرایی بستگی دارد و هدف از تحقیق دسترسی دقیق و آسان به پاسخ پرسش‌های تحقیق است.(خاکی، 1379) در این فصل ابتدا طرح پژوهش و سپس جامعه آماری و نمونه پژوهش معرفی می‌شود. پس از آن ابزار گردآوری داده‌ها و اعتبارسنجی مدل و مقیاس‌ها مطرح می شود.
روش و طرح تحقیق
به طور کلی روش‌های تحقیق در علوم رفتاری را می‌توان با توجه به دو ملاک تقسیم کرد. الف) هدف تحقیق و ب) نحوه گردآوری داده‌ها. بر این اساس پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و روش گردآوری اطلاعات توصیفی و همبستگی از نوع معادلات ساختاری است. در ادامه با بیان دسته بندی های موجود در این زمینه نسبت به تبیین چرایی قرارگرفتن این پژوهش در دسته بندی فوق الذکر تلاش می شود. لازم به ذکر است به منظور جلوگیری از اطاله کلام و حفظ ساختار گزارش پژوهش صرفا دسته بندی های مرتبط با این پژوهش مورد بررسی قرار می گیرد و برای آشنایی با سایر موضوعات می توان از منابع موجود در زمینه روش تحقیق استفاده گردد.
تحقیقات کاربردی
هدف تحقیقات کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. به عبارت دیگر تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد علمی دانش هدایت می‌شود.
تحقیقات کاربردی بیشتر به منظور دستیابی به یکی از اهداف زیر به کار برده می شود :
• آزمودن کارایی نظریه های علمی در یک حوزه خاص
• تعیین روابط تجربی در یک محدوده خاص
• افزودن به دانش کاربردی در یک زمینه خاص
• پیشبرد تحقیق و روش شناسی در یک زمینه خاص
• ارائه مجموعه دانش کاربردی تایید شده در یک زمینه خاص( بازرگان، سرمد، حجازی، 1384)
تحقیق توصیفی
تحقیقات علمی را براساس چگونگی به دست آوردن داده‌های مورد نیاز می‌توان به دو دسته تقسیم کرد: تحقیق توصیفی(غیر آزمایشی)، تحقیق آزمایشی.
تحقیق توصیفی شامل مجموعه روش‌هایی است که هدف آنها توصیف کردن شرایط یا پدیده‌های مورد بررسی است. اجرای تحقیق توصیفی می‌تواند صرفاً برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فرآیند تصمیم‌گیری باشد(بازرگان، سرمد، حجازی، 1380: 82). تحقیق توصیفی، آنچه را که هست توصیف و تفسیر می کند و به شرایط و روابط موجود، عقاید متداول، فرآیندهای جاری، آثار مشهود یا روند های در حال گسترش توجه دارد. تمرکز آن در درجه اول به زمان حال است، هر چند غالباً رویدادها و آثار گذشته را نیز که به شرایط موجود مربوط می شوند، مورد بررسی قرار می دهد(خاکی،1379).
تحقیق توصیفی را می‌توان به دسته‌ه ای زیر تقسیم کرد :
تحقیق پیمایشی.
تحقیق همبستگی.
اقدام پژوهشی.
بررسی موردی.
تحقیق پس – رویدادی (بازرگان، سرمد، حجازی، 1384).
پژوهشهای توصیفی که داده ها را بگونه ای معنا دار ارائه می کنند در موارد زیر سودمند هستند:
1-شناخت ویژگیهای یک گروه در موقعیت مورد مطالعه
2-کمک به تفکر نظام گرا درباره یک وضعیت
3-ارائه دیدگاههایی مبنی بر ضرورت بررسی و پژوهش بیشتر
4-کمک به اخذ تصمیم های خاص.( سکاران، 1381)
تحقیق همبستگی
همانطور که اشاره شد یکی از انواع روش های تحقیق توصیفی تحقیق همبستگی است. تحقیقات همبستگی، شامل کلیه تحقیقاتی است که در آنها سعی می‌شود رابطه بین متغیرهای مختلف با بهره گرفتن از ضریب همبستگی، کشف و یا تعیین شود. هدف روش تحقیق همبستگی مطالعه حدود تغییر است(دلاور، 1380). هدف تحقیق همبستگی عبارت است، از درک الگوهای پیچیده رفتاری از طریق مطالعه همبستگی بین این الگوها و متغیرهایی که فرض می‌شود بین آنها رابطه وجود دارد. این روش علی‌الخصوص در شرایطی مفید است که هدف آن کشف رابطه متغیرهایی باشد که در مورد آنها تحقیقاتی انجام نشده است (دلاور، 1380). تحقیقات همبستگی برحسب هدف به سه دسته تقسیم می‌شود
1. مطالعه همبستگی دو متغیری
2. تحلیل رگرسیون
3. تحلیل ماتریس همبستگی یا کواریانس (مدل معادلات ساختاری)
در مطالعات همبستگی دو متغیری، هدف بررسی رابطه دو به دو متغیرهای موجود در تحقیق است. در تحلیل رگرسیون هدف پیش‌بینی تغییرات یک یا چند متغیر وابسته(ملاک) با توجه به تغییرات متغیرهای مستقل (پیش‌بینی) است. در این روش از مجموعه همبستگی‌های دو متغیری، متغیرهای مورد بررسی در جدولی به نام ماتریس همبستگی یا کوواریانس استفاده می‌شود. از جمله تحقیقاتی که در آنها ماتریس همبستگی یا کوواریانس تحلیل می‌شود، تحلیل عاملی و مدل معادلات ساختاری است.(سرمد، بازرگان، حجازی، 1391).
با توجه به آنچه بیان شد روش اجرای پژوهش حاضر توصیفی (غیر آزمایشی) و طرح پژوهشی همبستگی از نوع الگو یابی معادلات ساختاری است؛ زیرا در این پژوهش، روابط بین متغیرها در قالب الگوی علّی مورد بررسی قرار می گیرد و سعی می شود روابط بین متغیر پیش بین عدالت سازمانی و متغیر وابسته رفتار نوآورانه کارکنان تبیین شود. برای تحقق این امر ابتدا مدل همبستگی و ساختاری مربوط ترسیم شده سپس داده های مربوط به وضع فعلی یک سازمان پژوهشی مدنظر در قالب این مدل، فرضیات پژوهش را به آزمون می گذارد.
جامعه آماری تحقیق
جامعه آماری موردنظر این پژوهش کارکنان پژوهشکده سامانه های حمل و نقل فضایی از زیر مجموعه های سازمان فضایی ایران است. این انتخاب براساس ملاک های زیر بوده است :
ماهیت پژوهشی مأموریت ها و فعالیت های این پژوهشکده و انطباق آن با حوزه مورد بررسی در این پژوهش.
ساختار و فرآیندهای سازمانی این پژوهشکده در قالب ماژول های مختلفی متناسب با اهداف و مأموریت های پژوهشی آن تعریف شده اند و از این لحاظ این مرکز دارای زیرساخت های تحقیقات و پژوهش می باشد.
ساختار اجرایی این مرکز و وسعت و تنوع کاری که در قالب گروه های متنوع

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *