مقدار ضرایب مسیری بدست می آید که به متغیر درون زا متصل شده است.
R2=
هرچه مقدار R2 سازه های درون زا مدل بیشتر باشد نشان از برازش بهتر مدل است. سه مقدار 0.19، 0.33 و0.67 به عنوان مقدار ملاک برای مقادیر ضعیف، متوسط و قوی R2 معرفی شده اند.(Chin,1998) برخی مراجع برای سازه های درون زا که توسط تنها یک یا دو سازه برون زا تحت تأثیر قرار می گیرند، مقدار 0.33 را برای R2 نشان از قوت برازش مدل می دانند.(Henseler, 2009)

معیار اندازه تأثیر f2(Effect Size)
این معیار شدت رابطه میان سازه های مدل را تعیین می کند. مقادیر 0.02، 0.15 و 0.35 به ترتیب حدود اندازه تأثیر کوچک، متوسط و بزرگ یک سازه بر سازه دیگر است.(Cohen,1988)
فرمول محاسبه این معیار مطابق ذیل است.
f2(x->y)=
: f2(x->y)اندازه تأثیر x بر y
:R2y(x included)مقدار R2 سازه y زمانی که سازه x در مدل موجود باشد.
:R2y(x excluded)مقدار R2 سازه y زمانی که سازه x از مدل حذف شده باشد.
معیار Q2
این معیار قدرت پیش بینی مدل را مشخص می کند. مدل هایی که دارای برازش بخش ساختاری قابل قبول هستند باید قابلیت پیش بینی شاخص های مربوط به سازه های درون زای مدل را دارا باشند. در صورتی که این معیار برای یک سازه درون زا از 0.02 کمتر باشد نشان از آن دارد که روابط بین سازه های دیگر مدل و آن سازه درون زا به خوبی تبیین نشده است و لذا مدل نیاز به اصلاح دارد. مقادیر حدی این معیار در مورد شدت قدرت پیش بینی مدل در مورد سازه های درون زا به ترتیب 0.02، 0.15 و 0.35 ضعیف، متوسط و قوی می باشد.(Stone & Geisser, 1975)
معیار Redundancy
این معیار از حاصلضرب مقادیر اشتراکی(Communality) سازه ها در مقادیر R2 بدست می آید و نشانگر مقدار تغییرپذیری شاخص های یک سازه درون زا است که از یک یا چند سازه برون زا تأثیر می پذیرد. هرچه مقدار میانگین حسابی این معیار() برای سازه های یک مدل بیشتر باشد، نشان از برازش مناسبتر بخش ساختاری مدل در یک پژوهش است.
معیارهای ارزیابی برازش بخش کلی
معیار GoF
این معیار طبق فرمول ذیل محاسبه می گردد :
همانطور که در رابطه فوق مشخص است مقدار این معیار از جذر حاصلضرب میانگین مقادیر اشتراکی هر سازه و نیز میانگین R2 سازه های درون زا مدل بدست می آید. مقادیر 0.01، 0.25 و 0.36 به ترتیب نشان دهنده برازش کلی ضعیف، متوسط و قوی مدل می باشد.
نکاتی اساسی در مورد مدل یابی معادلات ساختاری
غیرمنطقی است انتظار داشت یک مدل ساختاری(یا هر مدل دیگری) به گونه کامل با داده ها برازش یابد. باید دقت داشت یک مدل ساختاری با روابط خطی فقط یک تقریب است. روابط حقیقی بین متغیرها احتمالاً غیرخطی است. علاوه بر این بسیاری از مفروضه های آماری نیز تا حدودی محل تردید هستند. لذا پرسش اصلی این نیست که “آیا این مدل به گونه کامل برازش دارد؟” بلکه این سوال است که “آیا این مدل به اندازه کافی برازش دارد تا تقریب مفیدی از واقعیت و یک تبیین مستدل و منطقی از روندهای موجود در داده ها باشد؟”. مدل های SEM را هرگز نمی توان به گونه مطلق پذیرفت. تنها می توان آنها را رد نکرد. لذا پژوهشگران مدل ها را به صورت موقت می پذیرند زیرا همواره مدل های هم ارز و معادل که به همان اندازه مدل که به صورت موقت پذیرفته شده با داده ها برازش دارند. (هومن, 1390)
متغیرهای موحود در مدل معادلات ساختاری
مدل های معادلات ساختاری به طور عموم از ترکیب متغیرهای پنهان و آشکار که به ترتیب با دایره(بیضی) و مستطیل(مربع) نمایش داده می شوند و روابط بین این متغیرها که در مدل با پیکان های جهت دار ترسیم می شود تشکیل می گردد.(داوری، رضازاده, 1392)
به طور کلی در مدل های ساختاری 4 دسته متغیر به کار برده می شود :
متغیر مشاهده پذیر
متغیر پنهان(سازه نظری، مکنون)
متغیر خطا
متغیر باقیمانده
در پژوهش حاضر متغیرهای مشاهده پذیر سوالات یا همان شاخص های مربوط به هر سازه هستند که از طریق پرسشنامه تهیه شده از نمونه آماری جمع آوری می شود.(مدل های اندازه گیری) متغیرهای پنهان که شامل 21 مورد می باشد و مدل پژوهش بیانگر روابط میان این سازه ها است.(مدل ساختاری) در شکل زیر مدل های اندازه گیری و مدل ساختاری پژوهش که به کمک نرم افزار Smart PLS ترسیم شده است به تفکیک نشان داده می شود. همانطور که در شکل ذیل مشخص شده است یک مدل ساختاری نشان دهنده روابط میان چند سازه است(بیضی های سبز رنگ) و یک مدل اندازه گیری روابط بین شاخص های یک سازه و آن سازه(متغیر پنهان) را مشخص می کند.(بیضی های قرمز رنگ) در روش حداقل مربعات جزئی به مدل ساختاری، مدل درونی و به مدل اندازه گیری، مدل بیرونی گفته می شود.
شکل ‏34- متغیرهای موجود در مدل انداز گیری و مدل ساختاری پژوهش
گام های اجرای این پژوهش
با توجه به موارد یادشده گام هایی که به عنوان روش تحقیق این پژوهش تا دستیابی به اهداف و پاسخگویی به سوال اصلی تحقیق متصور است را می توان به صورت زیر خلاصه نمود :
شکل ‏35- گام های اجرای پژوهش حاضر
تعریف عدالت سازمانی و رفتارنوآورانه کارکنان :
در این گام چارچوب های نظری این پژوهش مورد بررسی قرار می گیرد و با مرور ادبیات موضوع تعریف موردنظر این پژوهش از عدالت سازمانی و رفتار نوآورانه کارکنان و سایر کلید واژه های موثر در تحقیق بیان می شود. سپس گام های انجام این پژوهش و مسیر و اهداف نهایی آن به صورت خلاصه ترسیم می شود.
تعیین عوامل و مولفه های موثر و تأثیر پذیر بر عدالت سازمانی و رفتار نوآورانه کارکنان :

در این گام با مطالعه پیشینه و سوابق موضوع تمامی مولفه هایی که عدالت سازمانی و یا رفتار نوآورانه کارکنان بر آنها تأثیر گذار یا از آنها مستقیما تأثیرپذیر است شناسایی و احصاء می شوند. سپس نسبت به تعیین مولفه ها و متغیرهای مستقل، وابسته، میانجی و کنترل اقدام می شود.
تعریف شاخص ها و نمایانگرهای هریک از مولفه ها :
در این گام برای هریک از متغیرهای مشاهده پذیر نشانگرها شناسایی و نحوه ارزیابی آنها تعیین می شود. برای هر یک از متغیرهای متغیرهای مکنون نیز مولفه های مرتبط مشخص و نحوه محاسبه متغیرها تعیین می شود.
تدوین مدل ساختاری عدالت سازمانی و رفتارنوآورانه کارکنان :
پس از تعیین متغیرهای مشاهده پذیر و مکنون و تعیین نشانگرهای هرکدام روابط بین آنها نهایی شده و مدل ساختاری که نشان دهنده روابط علّی متغیرهای مدل است برای انجام تحلیل نهایی می گردد.
تدوین پرسشنامه متناسب با مدل طراحی شده و جمع آوری داده ها از سازمان :
در این گام بر روی ابزارهای جمع آوری اطلاعات(پرسشنامه ها)، در صورت نیاز Back Translation صورت گرفته و نهایتا پرسشنامه براساس الزامات تحقیق در قالب و فرمت موردنظر یکپارچه و آماده توزیع می گردد. برای جلوگیری از خطاهای احتمالی و تأثیر گذاری جو روانی حاصل از سوالات مربوط به عدالت سازمانی بر سوالات مربوط به رفتار نوآورانه سوالات مربوط به رفتار عدالت سازمانی در میان سوالات مربوط به رفتار نوآورانه، انگیزش و جو نوآوری پخش می شود. از آنجا که روایی و پایایی این ابزارها در پیشینه تحقیقات به اثبات رسیده است و از آنجا که تکنیک Back Translation نیز بکارگرفته شده است لذا برای روایی ترجمه پرسشنامه ها نیاز به آزمون مجازایی نیست.
ورود داده ها به نرم افزار و انجام تحلیل ها:
در این گام ابتدا با بهره گرفتن از نرم افزار آماری SPSS 21 آزمون های موردنظر و تحلیل های دموگرافیک روی داده ها صورت می گیرد. سپس با ترسیم مدل در نرم افزار Smart PLS داده ها به مدل فراخوانده شده و پس از تعیین شاخص ها و تحلیل های موردنظر ابتدا سازه های اندازه گیری مورد آزمون قرار گرفته و پس از تأیید آنها مدل ساختاری مورد ارزیابی و نهایتاً طبق الگوریتم روش PLS تحلیل کلی مدل انجام می گیرد.
جمعبندی و تحلیل نهایی یافته ها، ارائه راهکارها و پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی :
در این گام براساس بارهای عاملی به دست آمده و شاخص های آماری اندازه گیری شده نتایج ناشی از اثبات یا رد هریک از فرضیات تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد و در صورت نیاز تغییرات لازم اعمال می گردد. نهایتا نیز نسبت به تبیین مدل و جمع بندی یافته های تحقیق، با توجه به مقایسه تطبیقی با یافته های سایر پژوهشگران در تحقیق های مشابه در حوزه مدنظر این پژوهش به برریس شباهت ها و تفاوت های یافته ها پرداخته و ضمن تحلیل این نقاط، پیشنهاداتی برای اقدامات کاربردی و همینطور تحقیقات آتی ارائه خواهد شد.

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها

مقصود اصلی از تحلیل انجام عملیات های مختلف روی داده های خام به منظور دستیابی به اطلاعاتی گویا، قابل فهم، تفسیر پذیر و مستدل بوده که براساس آنها بتوان واقعیت ها و روابط موجود در مسائل پژوهشی را کشف و بررسی نمود. لذا در این فصل داده های گرد آوری شده از پرسشنامه ها، به منظور آزمون فرضیه های پژوهش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. فصل چهارم این پژوهش ابتدا به بررسی آمار توصیفی مربوطه شامل متغیرهای جمعیت شناختی تحقیق نظیر جنسیت، میزان تحصیلات، سابقه کار، گروه شغلی و سن می‌پردازد و سپس با روش حداقل مربعات جزئی(PLS) مدل و فرضیات تحقیق را مورد آزمون قرار می دهد.
چگونگی جمع آوری داده ها
همانطور که در فصل پیش اشاره شد برای جمع آوری داده های موردنظر مدل تحقیق پرسشنامه ای بر مبنای پرسشنامه های معتبر موجود، طراحی گردید. روایی این پرسشنامه با توجه به اثبات روایی سوالات پرسشنامه های مرجع، و استفاده از تکنیک ترجمه مضاعف، درکنار استفاده از نظرات اساتید محترم راهنما و مشاور به عنوان متخصصان حوزه مدیریت مورد تأیید اولیه قرار گرفت. در ادامه برای اطمینان بیشتر نسبت به روایی این پرسشنامه، از سه نفر از اعضاء جامعه آماری برای بررسی سوالات دعوت شد و در پایان بر اساس نظرات آنها نسبت به اصلاح برخی واژه ها در برخی سوالات اقدام شد.
برای توزیع و تکمیل پرسشنامه ها و به منظور افزایش دقت پاسخ های شرکت کنندگان در پژوهش، سعی شد تا با هماهنگی مدیریت ارشد مجموعه نسبت به برگزاری جلسات عمومی در سالن همایش های مرکز و یا در اتاق های جلسات گروه های پژوهشی اقدام شود. در این جلسات ابتدا با شرح موضوع پژوهش و اهمیت آن بخصوص در مجموعه های پژوهشی، مروری اجمالی بر سوالات پرسشنامه صورت می گرفت و از شرکت کنندگان درخواست می شد تا به صورت حضوری در محل برگزاری جلسه نسبت به تکمیل پرسشنامه اقدام کنند. در گروه هایی که با برگزاری این جلسات موافقت نشد و یا به علت های مختلف این امر میّسر نبود محقق به صورت حضوری در محل کار افراد مراجعه نموده و با جمع کردن کارکنان شاغل در سالن یا اتاق های اطراف نسبت به توجیه گروهی آنها و توزیع پرسشنامه اقدام می کرد. در کنار این موارد برای سهولت ارتباط شرکت کنندگان در این طرح با محقق، شماره تماس های محقق نیز در پایان پرسشنامه درج شد.
با توجه به آمارهای موجود از نیروی انسانی فعال در پژوهشکده سامانه های حمل و نقل فضایی- حدود 430 نفر- برای جمع آوری داده های پژوهش تعداد 400 پرسشنامه تهیه و در بین کارکنان این مرکز به مرور توزیع شد که تعداد 203 مورد پرسشنامه به صورت تکمیل شده بازگردانده شد.
بررسی ویژگی های جمعیت شناختی نمونه آماری
آمارتوصیفی به منظور خلاصه سازی داده های مربوط به نمونه مورد بررسی از جامعه آماری هدف به کار گرفته می شود. در پژوهش حاضر به منظور جمع آوری داده های مربوط به نمونه آماری تعداد 5 سوال در پایان پرسشنامه تحقیق گنجانده شد. این سوالات در 5 حوزه، سن، جنسیت، گروه شغلی، سابقه کار در مرکز، و تحصیلات داده های نمونه را جمع آوری می کرد.
جنسیت
داده های پ‍ژوهش حاکی از آن بود که 89.65 درصد پاسخ دهندگان را مردان و 10.34 درصد را زنان تشکیل می دادند. که این نسبت به تناسب جنسی جمعیت موجود در مرکز(حدود 94 درصد مردان و 6 درصد زنان) نیز تا حدودی نزدیک است.
جدول ‏41: توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب جنسیت
متغیر جنسیت
فراوانی
فراوانی درصدی
مرد
182
89.65%
زن
21
10.34%
کل
203
تحصیلات
داده های پژوهش نشان دهنده این است که 10.3 درصد از پاسخ دهندگان دانشجو یا فارغ التحصیل مقطع کاردانی، 34.9 درصد کارشناسی، 41.3 درصد کارشناسی ارشد و 13.3 درصد از آنان دارای مدرک دکتری می باشند.
جدول ‏42: توزیع فراوانی پاسخ دهندگان برحسب تحصیلات
سطح تحصیلات
فراوانی
درصد فراوانی
کاردانی
21
10.3%
کارشناسی
71
34.9%
فوق لیسانس
84
41.3%
دکتری
27
13.3%
مجموع
203
نمودار ‏41- توزیع فراوانی پاسخ دهندگان برحسب متغیر تحصیلات
سابقه کار
توزیع فراوانی پاسخ دهندگان به پرسشنامه پژوهش بر حسب سابقه کار در قالب 6 دسته مطابق جدول زیر می باشد. همانطور که مشخص می باشد از نظر سابقه کاری تناسبی بین گروه های مختلف کارکنان وجود دارد به ترتیبی که می توان حدود نیمی از نمونه را افراد با سابقه و نیم دیگر را افراد کم سابقه در مرکز در نظر گرفت.
جدول ‏43: توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب سابقه کار
سابقه کار
فراوانی
درصد فراوانی
زیر 1سال
5
2.4%
1 تا 3 سال
34
16.7%
4 تا 6 سال
48
23.6%
7 تا 10 سال
41
20.1%
11 تا 20 سال
61
30.0%
بیش از 20 سال
14
6.8%
مجموع
203
نمودار ‏42- توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب سابقه کار
گروه شغلی
توزیع فراوانی شرکت کنندگان در این پژوهش از نظر گروه شغلی در جدول ذیل بیان شده است.
جدول ‏44: توزیع فراوانی پاسخ دهندگان برحسب گروه شغلی
گروه شغلی
فراوانی
درصد فراوانی
کارمند اداری
34
16.7%
تکنسین فنی
21
10.3%
کارشناس پروژه
126
62.0%
مدیر پروژه و بخش
22
10.8%
مجموع
203

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

نمودار ‏43- توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب گروه شغلی
سن
در جدول 4-5 فراوانی و درصد پاسخگویان به تفکیک سن ارائه شده اند. برای این منظور همان طور که در این جدول مشخص است پاسخ دهندگان در قالب سه گروه سنی 25 تا35 سال، 36 تا 45 سال، و 46 سال به بالا دسته بندی شدند.
جدول 4-5: فراوانی و درصد پاسخگویان به تفکیک سن
سن کارکنان
تعداد
درصد فراوانی
25-35 سال
104
%51.2
36- 45 سال
66
32.5%
46 سال به بالا
34
16.7%
مجموع
203
شکل ‏41- فراوانی و درصد پاسخگویان به تفکیک سن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *