پایان نامه سنجش کیفیت آموزش در سیستم‌های آموزش الکترونیکی و ارائه الگوی مناسب برای افزایش آن درآموزش‌وپرورش شهرستان میاندوآب

0 Comments

دانشگاه آزاد

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بناب

 

 

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشدM.A.

 

عنوان:

 

سنجش کیفیت آموزش در سیستم‌های آموزش الکترونیکی و ارائه الگوی مناسب برای افزایش آن درآموزش‌وپرورش شهرستان میاندوآب

 

در فایل دانلودی نام نگارنده و استاد راهنما موجود است

پاییز1394

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                               صفحه

چکیده. 1

فصل اول:طرح تحقیق.. 2

1-1-       مقدمه. 3

1-2- بیان مسئله. 4

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 7

1-4- اهداف تحقیق.. 10

1-5-چارچوب نظری.. 11

1-6- مدل مفهومی تحقیق.. 11

1-7- فرضیه‌های تحقیق.. 12

1-8- روش‌های تحقیق.. 13

1-9- روش تحلیل آماری.. 13

1-10- تعریف مفهومی متغیرها 13

فصل دوم: ادبیات تحقیق ( مبانی نظری و پیشینه موضوع تحقیق ). 15

بخش اول : کیفیت سیستم‌های آموزش الکترونیکی. 16

2-1- مقدمه. 16

2-2- تعاریف آموزش… 17

2-2-1- آموزش… 17

2-2-2- آموزش مجازی.. 17

2-2-3- آموزش الکترونیک… 20

2-3-  دلایل اهمیت آموزش الکترونیکی.. 24

2-4- دسته‌بندی انواع آموزش مجازی.. 25

2-5- مزیت‌های آموزش مجازی.. 26

2-6- معایب و محدودیت‌های آموزش الکترونیکی.. 29

2-7- ویژگی‌های یادگیری الکترونیکی.. 30

2-8- کلیاتی در باب کیفیت… 32

2-9- کیفیت در یادگیری الکترونیکی.. 37

2-10- تعاریف و کنش‌های ارزشیابی.. 41

2-11- کیفیت‌سنجی در نظام آموزش… 44

2-12- تعریف ارزشیابی.. 45

2-12-1-  ارزشیابی آموزش الکترونیکی.. 46

2-12-2- ارزشیابی دوره‌های یادگیری الکترونیکی.. 49

2-12-3- ارزشیابی کیفیت در یادگیری الکترونیکی.. 50

2-13- تجارب برخی کشورها در خصوص آموزش الکترونیکی.. 51

2-14- مدل‌ها، الگوها و چارچوب‌های ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ آﻣﻮزش اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ.. 54

بخش دوم: پیشینه و سابقه تحقیق. 60

2-15- مقدمه. 60

2-16- تحقیقات انجام‌گرفته در داخل کشور. 60

2-17- تحقیقات انجام‌گرفته در خارج از کشور. 63

فصل سوم: روش‌شناسی تحقیق.. 66

3-1- مقدمه. 67

3-2- روش تحقیق.. 67

3-3- قلمرو تحقیق.. 67

3-3-1-  قلمرو موضوعی.. 68

3-3-2- قلمرو زمانی.. 68

3-3-3- قلمرو مکانی.. 68

3-4- جامعه آماری تحقیق.. 68

3-5- روش نمونه‌گیری و تعیین حجم نمونه. 68

3-6- روش و ابزار جمع‌ آوری اطلاعات.. 69

3-7- تعریف و مدل عملیاتی متغیرهای تحقیق. 69

3-8- تعیین روایی و پایانی ابزار سنجش تحقیق.. 71

3-9- روش تجزیه‌وتحلیل داده‌های آماری.. 73

فصل چهارم: تجزیه‌وتحلیل آماری اطلاعات جمع‌ آوری‌شده ( یافته‌های تحقیق). 74

4-1-مقدمه. 75

4-2- تجزیه‌وتحلیل توصیفی داده‌های جمع‌ آوری‌شده. 75

4-2-1- سن.. 76

4-2-2- جنسیت… 77

4-2-3- جنسیت و سن.. 77

4-3- تجزیه‌وتحلیل توصیفی متغیرهای تحقیق.. 78

4-3-1- شاخص‌های توصیفی.. 78

4-3-2- بررسی نرمال بودن متغیرها 79

4-3-3- آزمون میانگین.. 81

4-3-4- بررسی نتایج آزمون دوجمله‌ای.. 82

4-4- تحلیل‌های دومتغیره. 84

4-4-1- همبستگی اسپیرمن.. 85

4-5- تجزیه‌وتحلیل استنباطی داده‌های آماری (آزمون فرضیه‌ها) 87

4-5-1- رگرسیون.. 87

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات.. 90

5-1-مقدمه. 91

5-2-نتایج در راستای یافته‌های تحقیق.. 92

5-3-نتیجه‌گیری کلی و بحث… 95

5-4-موانع و محدودیت‌های تحقیق.. 95

5-5- پیشنهادات در راستای نتایج تحقیق.. 97

5-6- پیشنهادات برای محققان آتی.. 99

5-7-خلاصه و جمع‌بندی فصل پنجم. 100

فهرست منابع و مأخذ أ‌

منابع فارسی.. أ‌

منابع خارجی.. ت‌

پیوستها ج‌

پیوست شماره1-پرسشنامه تحقیق.. ج‌

پیوست شماره1- خروجی های spss. ذ‌

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                               صفحه

جدول(3-1): مدل عملیاتی متغیرهای تحقیق.. 70

جدول (3-2): شاخص‌های پایایی.. 73

جدول (4-1): توزیع فراوانی سن پاسخ‌دهندگان.. 76

جدول (4-2): توزیع فراوانی جنسیت پاسخ‌دهندگان.. 77

جدول (4-3): توزیع فراوانی سن بر اساس جنسیت.. 78

جدول (4-4): شاخص‌های توصیفی متغیرهای تحقیق.. 79

جدول(4-5): آزمون کولموگروف اسمیرنف.. 80

جدول (4-6): آزمون میانگین متغیرهای تحقیق.. 82

جدول (4-7): اطلاعات آماری مربوط به آزمون دوجملهای.. 83

جدول(4-8): ضرایب همبستگی متغیرهای تحقیق.. 86

جدول(4-9): نتایج آزمون تحلیل رگرسیون چندگانه. 87

جدول (4-10): ضرایب آزمون تحلیل رگرسیون چندگانه. 88

                                         

 

 

فهرست اشکال ونمودارها

عنوان                                                                                                               صفحه

نمودار (1-1): مدل مفهومی تحقیق.. 12

شکل(4-1): نمودار سن پاسخ‌دهندگان.. 76

شکل(4-2): نمودار جنسیت پاسخ‌دهندگان.. 77

 

 

 

چکیده

 

 هدف از این تحقیق سنجش کیفیت آموزش در سیستم‌های آموزش الکترونیکی در مدارس شهرستان میاندوآب بر اساس مقیاس هلم می‌باشد.

این تحقیق از نوع کاربردی و ازنظر نحوه گردآوری داده‌های موردنیاز، از نوع تحقیقات توصیفی – پیمایشی می‌باشد. قلمرو مکانی این تحقیق مدارس پسرانه و دخترانه شهرستان میاندوآب در سال تحصیلی 1394-1395 می‌باشد. برای جمع‌ آوری داده‌های موردنیاز، از پرسشنامه قابلیت استفاده در یادگیری معروف به یوزلرن استفاده گردید. این پرسشنامه در سال 2010 توسط اوزتکین و همکاران طراحی شده است. در این پرسشنامه، پاسخ‌دهندگان ، بر اساس مقیاس لیکرت 5 درجه‌ای (1: خیلی کم تا 5: خیلی زیاد) پاسخ‌هایشان را مشخص می‌کنند. روایی و پایانی ابزار به‌وسیله اوزتکین تعیین‌شده است. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌های جمع‌ آوری‌شده از روش آماری استفاده‌شده است. تجزیه‌وتحلیل داده‌های جمع‌ آوری‌شده از آمار توصیفی استفاده‌شده است. ابزارهای مورداستفاده برای انجام تحلیل داده‌ها، نرم‌افزارهای SPSS می‌باشند.

 

 

واژگان کلیدی:  ارزشیابی، کیفیت، یادگیری الکترونیکی، پرسش نامه یوزلرن، آموزش الکترونیکی،  

1-1-       مقدمه

 

                یکی از اساسی‌ترین نیازهای بشر دسترسی به اطلاعات است، تا اطلاعات وجود نداشته باشد امکان تأمین هیچ‌یک از نیازهای بشری وجود ندارد. اطلاعات همواره با بشر همراه بوده ولی به دلیل محدود بودن نیازهای بشری چندان موردتوجه قرارگرفته است. با برقراری ارتباط میان جوامع و پدید آمدن نیازهای مختلف و ابداعات گوناگون بشر وارد دوره‌ای شد که آن را عصر اطلاعات می‌نامند. از هنگام گسترش کاربردهای کامپیوتر و اینترنت در ابعاد مختلف زندگی بشر، مفهوم جدیدی به نام آموزش الکترونیکی در حوزه آموزش و یادگیری به وجود آمده است. آموزش الکترونیکی از ترکیب دو کلمه الکترونیک و یادگیری به وجود آمده است که به‌صورت مختصر از آن تحت عنوان آموزش الکترونیکی یاد می‌شود. آموزش الکترونیکی، سیستمی مدل‌سازی شده برای تدریس و یادگیری تعریف‌شده است که به‌ویژه به‌منظور به‌کارگیری آموزش از دور با بهره گرفتن از ارتباط الکترونیکی از قبیل اینترنت طراحی ‌شده است. درحالی‌که آموزش الکترونیکی در حال کسب شهرت است، انتقاداتی از طرف نظام آموزش سنتی بر این تکنولوژی وارد می‌شود. بسیاری از آموزشیاران و مربیان از آموزش الکترونیکی حمایت نمی‌کنند، زیرا آن‌ ها اعتقاددارند که این نوع آموزش نمی‌تواند دشواری‌های تدریس و مسائل یادگیری را حل نماید. عده‌ای دیگر نگران مسائلی از قبیل تغییر ماهیت فناوری، پیچیدگی‌های سیستم‌های شبکه‌ای، کمبود پایایی محیط‌های یادگیری الکترونیکی و فهم محدود از چگونگی استفاده موفق یادگیرندگان و آموزش یاران از فناوری اطلاعات و ارتباطات هستند.

             ارزشیابی کیفیت آموزشی فرایندی است که به‌منظور بهبود کیفیت و پاسخگویی به ذینفعان برنامه انجام می‌شود. همسو با توسعه دوره‌های یادگیری الکترونیکی توجه به ارزشیابی کیفیت این دوره‌ها از چند جهت اهمیت یافته است؛ اول اینکه مدیران و متصدیان این دوره‌ها برای افزایش کیفیت دوره‌ها به خودارزیابی مداوم نیاز دارند. دوم شناسایی دوره‌های الکترونیکی باکیفیت در سطوح ملی و بین‌المللی به توسعه افق فعالیت‌های این حوزه کمک می‌کند و سوم اینکه توسعه یادگیری الکترونیکی امکان توجه به مشتری مداری در آموزش را بیش‌ازپیش فراهم می‌سازد و مشتریان آموزش می‌توانند با شناسایی دوره‌های باکیفیت، از بین مدارس دست به انتخاب بزنند.

1-2- بیان مسئله

 

 

               به‌طورکلی روش‌های نوین نظام‌های آموزشی کشورهای دنیا به‌منزلۀ یک ضرورت و نیاز آموزشی فراگیران و برای ایجاد کردن فرصت‌های تحصیل در مناطقی با ویژگی‌های اقلیمی متفاوت و شرایط تحصیلی فراگیران و با توجه به جنسیت و فرهنگ‌های آن‌ ها، مطرح‌شده است. گفتنی است هر روش با توجه به ویژگی‌ها و تغییراتی که در یک نظام آموزشی پدید می‌آورد، مورد ارزیابی و استفاده قرار می‌گیرد(طالب‌زاده و همکاران، 1386، 74).

              مطالعات انجام‌شده در ارتباط با برنامه‌های توسعه‌ی اغلب کشورها، نشان‌دهنده‌ی محوری بودن نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در این‌گونه برنامه‌هاست. فناوری اطلاعات و ارتباطات را می‌توان  به‌عنوان ابزاری نیرومند و قوی برای ارتقای کیفیت و کار آیی آموزش مورداستفاده قرار داد، به‌گونه‌ای که شیوه‌های سنتی آموزش را دستخوش تغییر قرار دهد و دیگر نیازی به حضور فیزیکی در کلاس‌های درس نباشد. برخی از منافع درک شده از این شیوه یادگیری عبارت‌اند از فرصت یادگیری در هر زمان و هر مکان و ایجاد ارتباط و همکاری گسترده در میان فراگیران.

             یادگیری الکترونیکی برای معلمان به‌عنوان روشی برای ارائه یادگیری انعطاف‌پذیرتر و ایجاد فرصت بیشتر برای فراگیران، تسهیل پیگیری پیشرفت یادگیرندگان و فعالیت‌های آنان و همچنین فراهم آوردن فرصتی برای ایجاد محیط‌های یادگیری جدید اثربخش محسوب می‌شود. اما زمانی می‌توان عوامل ذکرشده را بهبود داد و کیفیت آن‌ ها را تضمین کرد که این عوامل مورد بازبینی و ارزشیابی قرار بگیرند. درواقع بدون ارزشیابی از برنامه‌های یادگیری الکترونیکی و عناصر مرتبط با آن نمی‌توان این نوع آموزش را مطلوب قلمداد کرد و یا کیفیت آن را بهبود بخشید ازاین‌رو، در حال حاضر ارزشیابی از فناوری‌های جدید یادگیری  به‌عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر از تدریس و یادگیری الکترونیکی شناخته‌شده است. اگرچه پژوهش‌های زیادی درزمینه ارزشیابی اثربخشی دوره‌های آنلاین [1]و یادگیری الکترونیکی انجام‌شده است.

              درمجموع، اصطلاح آموزش الکترونیک، مجموعه‌ی وسیعی از کاربردها و عملکردها، ازجمله آموزش مبتنی بر وب، آموزش مبتنی بر کامپیوتر، کلاس‌های مجازی و همکاری‌های الکترونیکی را شامل می‌شود و اینترنت، اینترانت، اکسترانت، انتشار ماهواره‌ای، نوارهای ویدیویی یا صوتی، تلویزیونی و محاوره‌ای و دیسک‌های فشرده از ابزارهای این شیوه‌ی آموزش محسوب می‌شوند. یادگیری، تغییری است که در اثر تدریس مطالب و مهارت‌های گوناگون در رفتار یادگیرندگان ایجاد می‌شود که ممکن است این رفتار در کوتاه‌مدت قابل‌مشاهده و یا حتی غیرقابل‌مشاهده باشد(هالی، 2002، 30).

              یادگیری تنها درون بافت یا زمینه و از طریق کنش متقابل بین فرد و محیط یادگیری ایجاد می‌شود. در طراحی محیط‌های یادگیری مؤثر، تعامل و درگیری دانشجو با محتوای یادگیری را باید در نظر گرفت. دانش جدید باید بر پایه دانش قبلی یادگیرنده و با آن مرتبط باشد. نقش مدرس، طراحی و توسعه تجربه یادگیری، هدایت و حمایت از یادگیرندگان و بررسی نتایج یادگیری است. او باید قابلیت‌های دانش‌آموزان را درک و به او بازخورد دهد. پرسش از دانش‌آموزان، ارائه پیشنهاد، شرکت در فعالیت‌های کلاسی و نشان دادن بازخورد در پیشرفت دانش‌آموزان و ایجاد مفاهیم مؤثر است.

کیفیت، هزینه و بهره‌وری به‌عنوان سه عامل اساسی همواره موردتوجه بوده است، اما کیفیت بیش از دو عامل دیگر موردتوجه جدی قرارگرفته است. چون اعتقاد بر این است که هزینه و بهره‌وری به‌نوعی تحت تأثیر عامل کیفیت قرار می‌گیرند، اگر کیفیت بهبود یابد، هزینه‌ها کاهش‌یافته و بهره‌وری افزایش می‌یابد(هو، 2000، 50).

              کیفیت یادگیری الکترونیکی بدین معناست که خدمات و محصولات یادگیری الکترونیکی، تجربه‌های مناسب، به‌روز و متناسب با تقاضای یادگیرنده فراهم آورد(روین اسکی و سینیتسیا، 2004). یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار در یادگیری الکترونیکی با کیفیت معلم است، چراکه یادگیری الکترونیکی به‌واسطه او ارائه می‌شود. مطالعات زیادی درباره شفاف‌سازی و مشخص ساختن وظایف و نقش‌های آموزشگران الکترونیکی برای ارائه دوره‌های مجازی باکیفیت صورت گرفته است. به‌هرحال درصورتی‌که کیفیت یادگیری الکترونیکی در آموزش‌وپرورش مطلوب نباشد، آینده علمی و فنی کشور اطمینان‌بخش نخواهد بود. کیفیت پایین آموزش به فقر نیروی انسانی متخصص و ماهر می‌ انجامد و درنتیجه اهداف برنامه‌های رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهد شد و این امر، مدارس را زیر سؤال خواهد برد(خلیفه و همکاران، 1391، 38).

              مطالعه الگوها و چارچوب‌های ارزشیابی آموزش الکترونیکی، عوامل مؤثر در ارزشیابی کیفیت آموزش که می‌تواند انسانی، زیر ساختاری، حمایت و پشتیبانی، اقتصادی و سیاسی ….. باشد. ارزشیابی فرایندی است که طی آن در مورد یک پدیده یا شی‌ء اطلاعات لازم جمع‌ آوری، تحلیل و تفسیر می‌شود، سپس بر اساس آن تفسیرها، قضاوت و داوری صورت می‌گیرد. برای جمع‌ آوری اطلاعات درباره پدیده مورد ارزشیابی باید جامعه و نمونه‌ای موردمطالعه ابزارها به‌دقت انتخاب شود. سپس داده‌های جمع‌ آوری‌شده با بهره گرفتن از روش‌های کمی یا کیفی تحلیل گردد تا بر اساس آن بتوان درباره ارزش یا اهمیت یک پدیده قضاوت کرد بر این اساس ارزشیابی آموزشی فرایندی است که از طریق گردآوری اطلاعات درباره ویژگی‌های عناصر نظام آموزشی(مانند دروندادها، فرایندها و بروندادها) بستری را برای قضاوت درباره کیفیت آن‌ ها و بهبود یا اصلاحشان فراهم می‌سازد و اهداف عمده آن؛ مقایسه یک برنامه با برنامه‌های دیگر، اصلاح و بهبود برنامه فعلی و تعیین کار آیی و اثربخشی آن است. به‌طورکلی قضاوت درباره ارزش یا شایستگی‌های یک پدیده آموزشی را ارزشیابی آموزشی می‌نامند(بازرگان ،1380). بعد اجتماعی مدل هلم با رویکرد توجه به رفتارهای یادگیرنده، مانند باور، انگیزه، اطمینان …… و بعد فنی مدل هلم باکیفیت سیستم و کیفیت اینترنت را موردتوجه قرار داده است.

سؤال آغازین تحقیق عبارت است از:

 

  • کیفیت آموزش در سیستم‌های آموزش الکترونیکی در آموزش‌وپرورش شهرستان میاندوآب در چه حدی می‌باشد؟ و الگوی مناسب برای توسعه کیفیت آموزشی در آموزش‌وپرورش شهرستان میاندوآب به چه صورتی می‌باشد؟

 

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

 

 

               پیشرفت روزافزون درزمینهٔ علوم رایانه‌ای و ظهور و گسترش شبکه‌های اطلاع‌رسانی به‌ویژه‌اینترنت، امکانات و روش‌های تازه‌ای را پیش روی برنامه ریزان و مجریان برنامه‌های آموزشی قرار داده و مشکلات گذشته در عرصه آموزش، به‌ویژه محدودیت‌های ناشی از زمان و مکان یادگیری را کمرنگ نموده است( اناری نژاد و همکاران، 1388، 191). یادگیری الکترونیکی یکی از روش‌های جدید آموزشی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات است که با محور قرار دادن انسان به‌عنوان یادگیرنده فعال، میتواند تمامی اشکال آموزش‌وپرورش و یادگیری را در قرن بیست و یکم متحول سازد و به چالش حاصل از میزان تقاضای اجتماعی برای آموزش و فقدان منابع آموزشی کافی پایان دهد ( اناری نژاد و همکاران، 1388، 191). همگام با توسعه یادگیری الکترونیکی در سطح دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی، و آموزش‌وپرورش موضوع ارزشیابی و اعتبار سنجی به‌ویژه از باب بررسی تضمین کیفیت فرایند یاددهی و یادگیری و توجیه اجرای برنامه‌های یادگیری الکترونیکی و لزوم تأمین الزامات و استانداردهای موردنظر برای طراحی، توسعه و پیاده‌سازی یادگیری الکترونیکی در آموزش‌وپرورش اهمیت یافته است. زیرا سنجش و ارزشیابی جزء ثابت و لاینفک هر نوع نظام آموزشی است و ازجمله فعالیت‌های مهم و تأثیرگذار در فرایند آموزش به‌حساب می‌آید ( اناری نژاد و همکاران، 1388، 191).

               به این منظور طی سال‌های اخیر طراحی سیستم ارزشیابی برای یادگیری الکترونیکی توسط بسیاری از افراد حرفه‌ای شامل طراحان آموزشی، متخصصان  فناوری و مشارکت‌کنندگان در توسعه منابع انسانی آغاز گردیده است(کیم بال، 1998، 55). توسعه و پیشرفت در به‌کارگیری اصول و فعالیت‌های اساسی ارزشیابی برای محیط‌های یادگیری الکترونیکی، حاصل کار این افراد به شمار می‌رود. هدف آموزش الکترونیکی، تبدیل آموزش سنتی به مجازی نیست، بلکه آموزش‌های تخصصی با شیوه‌های مدرن است. شعار آموزش الکترونیکی آموزش برای همه‌کس و برای همه‌ی سنین است. باید دید امکان ارائه‌ چه چیزهایی از طریق آموزش سنتی وجود ندارد که آن‌ ها را می‌توان از طریق آموزش الکترونیکی ارائه کرد. بعضی از کشورها که مشکل کمبود دانش‌آموز دارند، آموزش مجازی را جایگزین آموزش سنتی کرده‌اند؛ چون مقرون‌به‌صرفه نخواهد بود برای درسی با دو نفر در یک منطقه کلاس دایر کنند و معلم بفرستند، اما در ایران ما مشکل تراکم دانش‌آموز داریم و با اعزام یک معلم به دورترین نقطه، امکان تشکیل کلاس با ظرفیت کامل هست. پس ما نباید آموزش مجازی در ایران را از روی آموزش مجازی کشورهای غربی کپی‌برداری کنیم، چون هدف ما متفاوت از هدف آن‌ هاست. هدف آموزش مجازی در ایران باید روی دروس و رشته‌هایی متمرکز شود که امکاناتمان کمتر است و یا سیستم آموزش سنتی ما جوابگو نیست(کیا، 1388 ،87).

               استفاده از ابزارها و مفاهیم نوین، موجبات بسط اطلاعات و دسترسی آسان و کم‌هزینه را برای فراگیران اعم از دانش‌آموزان و معلمان به روش آنلاین فراهم کرده و زمینه تبادل سریع اطلاعات و تعاملات فرهنگی را میسر ساخته است. از ظهور آموزش الکترونیکی مدت زیادی نمی‌گذرد اما در همین مدت کوتاه آموزش الکترونیکی جایگاه بسیار مناسبی را در نظام‌های آموزشی پیداکرده است و نقش مهمی را در تربیت و آموزش یادگیرندگان برعهده‌گرفته است. بی‌تردید اگر بستر مناسبی در محیط‌های یادگیری الکترونیکی برای پرورش روحیه دانش‌طلبی و پژوهشگری فراهم و زمینه تبادل و تعامل اندیشه‌ها، آراء و افکار مهیا شود، محیط آموزشی به‌جای انتقال یک‌طرفه اطلاعات به روش‌های دوسویه کسب اطلاعات و دانش هدایت گردد و نقش معلمان بر تسهیل جریان و فرایند یاددهی  یادگیری متمرکز شود، دانش‌آموزان خود خالق دانش و اطلاعات شوند، زمینه مساعدی برای رشد و توسعه و تعالی کشور فراهم خواهد شد. در طراحی محیط‌های یادگیری الکترونیکی، تصمیم‌های فناورانه نظیر؛ میزان دسترسی به اینترنت، تعاملات شبکه‌ای، طراحی رابط‌های گرافیکی، شکل ظاهری وب‌سایت و امکانات سامانه مدیریت یادگیری برای کمک به تحقق هدف‌های آموزش و یادگیری به کار گرفته می‌شود. ازاین‌رو برای ارزشیابی کیفیت دوره‌های الکترونیکی می‌توان کیفیت مؤلفه‌های فناورانه را موردبررسی قرار داد(هرینگتون و همکاران،  2001، 265).

– بنابراین مهم‌ترین عوامل مؤثر در لزوم کاربرد تکنولوژی آموزشی را در مدارس می‌توان چنین برشمرد:

1- هماهنگی نظام آموزشی با پیشرفت تکنولوژی 2- رفع، کاهش و پیشگیری از افزایش مسائل و مشکلات نظام آموزشی 3- فعالیت هرچه بیشتر حواس فراگیران در جریان آموزش به‌منظور تحقق یادگیری بنیادی و مؤثر این الزام‌ها در استفاده از تکنولوژی آموزشی فواید عمده‌ای می‌تواند به همراه داشته باشد که از آن جمله:

  • تکنولوژی می‌تواند آموزش را انفرادی کند. 2- راه‌حل لازم را برای طراحی شرایط ارائه دهد که از همه روش‌ها نزدیک‌تر شود. 3- دسترسی به فرهنگ آموزش را به‌طور یکسان برای همه میسر می‌سازد. 4– تکنولوژی در پی حلقه‌های گمشده‌ای است تا بتواند به‌وسیله آن‌ ها رشته‌های وسیع و گسترده از علوم و دانش را به هم متصل نماید. 5- وسیله آموزشی راهی است برای بهره بردن و تغییر وضعیت موجود.

هدف آموزش مجازی، تبدیل آموزش سنتی به مجازی نیست، بلکه آموزش‌های تخصصی با شیوه‌های مدرن است. شعار آموزش مجازی آموزش برای همه‌کس و برای همه‌ی سنین است. باید دید امکان ارائه‌ چه چیزهایی از طریق آموزش سنتی وجود ندارد که آن‌ ها را می‌توان از طریق آموزش مجازی ارائه کرد. باید از امکانات در جهت بهبود، نه جایگزین کردن آن‌ ها استفاده کنیم. بعضی از کشورها که مشکل کمبود دانش‌آموز دارند، آموزش مجازی را جایگزین آموزش سنتی کرده‌اند؛ چون مقرون‌به‌صرفه نخواهد بود برای درسی با دو نفر در یک منطقه کلاس دایر کنند و استاد بفرستند، اما در شهرستان میاندوآب ما مشکل تراکم دانش‌آموز داریم و با اعزام یک معلم به دورترین نقطه، امکان تشکیل کلاس با ظرفیت کامل هست. پس ما نباید آموزش مجازی در مدارس شهرستان میاندوآب را از روی آموزش مجازی کشورهای غربی کپی‌برداری کنیم، چون هدف ما متفاوت از هدف آن‌ هاست. هدف آموزش مجازی در شهرستان میاندوآب باید روی دروس و رشته‌هایی متمرکز شود که امکاناتمان کمتر است و یا سیستم آموزش سنتی ما جوابگو نیست.

1-4- اهداف تحقیق

 

 

هدف تحقیق حاضر، ارزیابی  آموزش الکترونیکی در مدارس شهرستان میاندوآب است که به روش توصیفی_ ارزیابانه اجرا گردید.

1-5-چارچوب نظری

 

          اکثر تحقیقات نشان از یک رویکرد یکپارچه به ارزیابی سیستم آموزش الکترونیکی دارد. با بازبینی ادبیات موضوع مشخص می‌شود که محققین سیستم آموزش الکترونیکی را هم از بعد فنی و هم از بعد اجتماعی مورد ارزیابی قرار داده‌اند. با بررسی ادبیات مشاهده می‌شود که مدل‌های منحصربه‌فرد ارزیابی عملکرد بررسی‌شده هرکدام راه ‌حل ‌های مناسبی را درزمینهٔ خاص خود ارائه داده‌اند که منطبق با ادبیات و مکمل یکدیگر می‌باشند. بااین‌حال برای ارزیابی مؤثر آموزش الکترونیکی نیاز به یک مدل جامع و منظم که از هر دو بعد اجتماعی و فنی نگاه کند، است. (اوزکان و کوسیلیر، 2009) در این رابطه ما نیز از یک مدل جامع که با عنوان مدل ارزیابی الکترونیکی شش‌ضلعی(HELAM) ارائه‌شده استفاده کرده‌ایم.

1-6- مدل مفهومی تحقیق

1-6- مدل مفهومی تحقیق

 

1-7- فرضیه‌های تحقیق

 

 

  • نگرش یادگیرنده بر کیفیت سیستم آموزش الکترونیکی تأثیر مثبت و معنادار دارد.
  • نگرش مربی بر کیفیت سیستم آموزش الکترونیکی تأثیر مثبت و معنادار دارد.
  • مسائل حمایتی بر کیفیت سیستم آموزش الکترونیکی تأثیر مثبت و معنادار دارد.
  • کیفیت خدمات بر کیفیت سیستم آموزش الکترونیکی تأثیر مثبت و معنادار دارد.
  • کیفیت سیستم بر کیفیت سیستم آموزش الکترونیکی تأثیر مثبت و معنادار دارد.
  • کیفیت محتوایی اطلاعات بر کیفیت سیستم آموزش الکترونیکی تأثیر مثبت و معنادار دارد.

1-8- روش‌های تحقیق

 

 

     به‌طورکلی، انواع تحقیق در علوم رفتاری با توجه به دو ملاک: الف) هدف و ماهیت تحقیق ب) نحوه گردآوری داده‌ها تقسیم‌بندی می‌شوند( سرمد و همکاران،1387، 78). ازنظر هدف، این تحقیق از نوع کاربردی و ازنظر نحوه گردآوری داده‌های موردنیاز، از نوع تحقیقات توصیفی – ارزیابانه در سال تحصیلی 1394-1395 می‌باشد.

1-9- روش تحلیل آماری

 

 

     در این تحقیق از هر دو روش کمی و کیفی  مدل ارائه‌شده هلم [1] استفاده‌شده است. برای جمع‌ آوری داده‌ها از دانش‌آموزان در مورد درک آنان از محیط یادگیری سنتی و آموزش الکترونیکیLMS  در رابطه با سطح رضایت؛ و ابزار تحقیقاتی بر مبنای مدل هلم می‌باشد.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

تعداد صفحات :  165

قیمت :  40 هزار تومان

 

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 parsavahedi.t@gmail.com[add_to_cart id=159373]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com