دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  عجز غیر تاجر از پرداخت دیون و ضمانت اجرای آن

تکه ای از متن پایان نامه :

ماده یک قانون اعسار و افلاس[1]،در خصوص تعریف معسر مقرر داشت :«معسر کسی می باشد که بواسطه عدم دسترسی به اموال و دارایی خود موقتاً قادر به تأدیه مخارج عدلیه یا محکوم به نباشد ».

ماده یک قانون اعسار مصوب 20 آذر ماه 1313 ه.ش اظهار می دارد :«معسر کسی می باشد که بواسطه عدم کفایت دارای یا عدم دسترسی به مال خود قادر ، به تأدیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد ».

به موجب ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 «معسر از هزینه دادرسی کسی می باشد که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه هزینه دادرسی نیست .»

تعریف فوق درماده 693 ه. آ.د.م سابق نیز آمده بود . همانطور که ملاحظه می گردد قانونگذار در قانون سال1313 پا را فراتر از قبل گذاشته و در تعریف اعسار عدم کفایت دارایی او را نیز ملحوظ نظر قرارمی دهد . با این توضیح که اگر چه در قبل دیدگاه قانون گذار مبنی بر عدم دسترسی به مال از سوی معسر بود .

اکنون حتی اگر دارایی منفی او از دارایی مثبتش نیز بیشتر باشد،صرف  نظر از نقدینگی که امکان دسترسی به آن فعلاً مقدور نمی باشد . چنین شخصی را می توان معسر محسوب نمود . پس براساس قانون سال 1313 ه.ش ، اعسار نه تنها وقتی محقق می گردد که دارایی مدیون برای پرداخت بدهی هایش کافی نباشد ، بلکه اگر دارایی او بیشتر از بدهی های حال او باشد اما نتواند بدهی های مزبور را از او پرداخت کند باز هم اعسار محقق می گردد .

 

 

مدنی و تجاری نمی باشد وماده 5 قانون تجارت کلیه معاملات تجار را تجاری محسوب نموده می باشد .

[1] -قانون اعسار و افلاس و اصلاح قانون تسریع محاکمات ـمصوب 25/8 /1310.

 عجز غیر تاجر از پرداخت دیون و ضمانت اجرای آن

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : عجز غیر تاجر از پرداخت دیون و ضمانت اجرای آن