Site Loader

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  عجز غیر تاجر از پرداخت دیون و ضمانت اجرای آن

تکه ای از متن پایان نامه :

به نظر دکتر راستین ورشکستگی «حالت وکیفیتی می باشد که بازرگانان یا شرکتهای بازرگانی پس از توقف از پرداخت بدهی کلی خودشان به موجب حکم دادگاه پیدا می کنند[1]».

به نظر می رسد توقف از پرداخت بدهی جزئی نیز موجب ورشکستگی گردد . زیرا تاجر توانایی پرداخت آن را ندارد .

دکتر اسکینی معتقدند :«ورشکستگی حالت تاجری می باشد که در پرداخت دیونش وقفه ایجاد شده می باشد[2]» .

ماده412 ق.ت چنین مقرر می دارد :«ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده او می باشد حاصل می گردد … » ماده فوق ضمن تعریف ورشکستگی ارکان اساسی برای تحقق ورشکستگی را اظهار می کند .

گفتار دوم :ارتباط ی مفلس ، معسر و ورشکسته

همان گونه که ملاحظه گردید ، انواع عاجزین از پرداخت در حقوق مدنی مفلس و معسر ودر حقوق تجارت ورشکسته به تقصیرو تقلب می باشد . در اولین قانون مدونی که تحت عنوان افلاس و اعسار وضع شده هر کدام از مفلس و معسر با تعاریفی جدا ، در مواد یک و دو قانون مفلس و معسر تعریف شده اند[3] . اما پس از چندی این دو تعریف درهم ادغام شده و فقط از واژه ی اعسار بهره گیری شده می باشد و به نظر می رسد در مواردی هم که مقنن توجه کافی داشته می باشد فقط از لفظ اعسار بهره گیری کرده می باشد[4] . در قواین عربی نیز که از اعسار و افلاس نام برده شده . این دو معنا یکسان تلقی شده اند[5].

-[1] دکتر راستین،  منصور،  حقوق بازرگانی،  دانشگاه تهران،  چاپ دوم، 1351،  ص 436.

-[2] دکتر اسکینی،ربیعا،همان،ص18 .

-[3] قانون اعسار و افلاس و اصلاح قانون تسریع محاکمات مصوب 1310 .

-[4] قانون اعسار مصوب .30 /1/1313.

[5] -حارث سلمیان الفاروقی،  المعجم القانونی،  جلد اول، نشر مکتبه ، بیروت، ، چاپ دوم،  1410 ه.ق،  ص 73.

 عجز غیر تاجر از پرداخت دیون و ضمانت اجرای آن

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : عجز غیر تاجر از پرداخت دیون و ضمانت اجرای آن