پایان نامه چالش های زیرساخت ارتباطی – بررسی روند ثبت الکترونیکی اسناد در دفاتر اسناد رسمی

0 Comments

چالش های زیرساخت ارتباطی

دفاتراسنادرسمی ازطریق بستراینترانت به سامانه ثبت الکترونیک اسناد(www.ssaa.ir)  متصل می شوند.برای این منظور۱۵۰مگابایت اینترانت ازشرکت مخابرات استان تهران برروی بسترفیبرو۱۵۰ مگابایت اینترانت ازشرکت پردیس برروی بستررادیو درنظرگرفته شده است.[۱]
باتوجه به وضعیت زیرساخت ارتباطی درایران ‚سیستم طراحی شده وابسته به برخط بودن دفاتربوده ‚به دلیل قطعی اینترنت (ازجمله قطع بودن ویاکاهش پهنای باندسراسری‚ایراددرسوییچ های مناطق مخابراتی تامین کننده اینترنی ودیگرموارد)‚دربرخی مواقع امکان دسترسی به سامانه وثبت سندوجودندارد.قطع شدن ارتباط باسرورسازمان ثبت ازطریق)VPN‚(VisualPrivate Network‚یکنوع شبکه خصوصی ومجازی جهت ایجادامنیت ارتباط بین دفاتراسنادرسمی وسازمان ثبت )نیزبروخامت اوضاع می افزایدکه علت رابایددرعدم اجرای شبکه ملی اطلاعات ازسوی وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات جستجوکردکه به رغم پیگیری مدیران سازمان ثبت دراین خصوص اززمان اجرای سامانه ‚تغییرچندانی دراین خصوص به وجودنیامده است.[۲]
به نظرمی رسداین ساختارارتباطی برای تبادل اطلاعات بین سازمان ثبت ودفاتراسنادرسمی مناسب نیست واین بسترموجت محدودیت های بسیاری درنحوه اجرای فعالیت دفاترباتوجه به مقتضیات حرفه وتکالیف متعددقانونی آنها درقبال مراجعین می شود.

گفتارسوم : چالش های  مربوط به امنیت سامانه

به گزارش مرکزپژوهش مجلس شورای اسلامی :”چنانچه لازم نباشدکه سردفتران دفاتراسنادرسمی ازشبکه اینترنت به اینترانت وصل شوند‚میزان امنیت شبکه ارتقاءمی یابد.اماامنیت ارتباطی سامانه درداخل یعنی VPN اینترانت باتوجه به اینکه ازIP رنج ۱۰ استفاده شده است تاحدزیادی تامین می شود.
عدم پیش بینی سایت پشتیبان این سامانه درنقطه ای بافاصله زیادازمرکز ایران ‚چالش امنیتی دیگری است که درگزارش فوق مدنظرقرارگرفته شده است واختصاص سایت پشتیبان درنقطه ای خارج ازمرکزکشور‚به عنوان راهکارحل این مشکل پیشنهادشده است که به واسطه آن ملاحظات پدافندغیرعامل نیزرعایت گردیده وقابلیت اتکابه سیستم رابالا می برد.تحقق این امربه دلیل کمبوددرمنابع پروژه میسرنگردیده است.
برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

گفتار چهارم : چالش های فنی وساختاری سامانه

ازنظرفنی وکارشناسی ‚اشکالات فنی وساختاری سامانه درزمره اشکالات جزئی امامؤثردرکاربری بهترسامانه به شمارمی روند.

بند اول :  اشکالات ساختاری وشکلی

درگزارش فوق الذکرباتاکیدبراینکه دسترسی آسان وکاربرمحوربودن ازویژگی های مهم یک سامانه اطلاعاتی است ‚اشکالات ساختاری وشکلی موجوددرسامانه ثبت آنی رادلیل بی توجهی به این امرقلمدادنموده ودرادامه به شرح ذیل آنان رابرشمرده است.

الف )عدم رعایت یکپارچگی ساختار برنامه

نمای ظاهری  برنامه متشکل ازپنجره های متعددبوده که سبب شلوغی وسردرگمی برنامه شده است به نحوی که کاربرهربارناگزیرازتعویض پنجره هاوبزرگ کردن صفحات وجابجایی درجهت های مختلف می گردد.وپیشنهادشده است که نمای اصلی برنامه به صورت تمام صفحه ظاهروپنجره های فرعی به صورت کشویی درزیرهریک ازآنها ایجادومورداستفاده قرارگیرد.
به نظراینجانب به تقلیدازسامانه های ثبت نام‚روندبرنامه می تواند چندمرحله ای باشد.به این صورت که نواربالای نمای اصلی برنامه همه مراحل رانشان دهدوهرمرحله که طی می شودبه طوراتوماتیک وخودکاربه مرحله بعدبرود.؟؟

ب) ریزبودن فونت برنامه

ریز بودن فونت برنامه اشکال دیگری است که به عنوان نقص دراین برنامه مدنظرقرارگرفته شده است .البته همانگونه که درگزارش اشاره شده است چندان مهم نبوده وباافزایش آن به راحتی مرتفع می گردد.

ج)عدم انطباق عبارات ومفاهیم با قوانین

“برخی ازعبارات ومفاهیم به کاررفته درسامانه ‚منطبق باقوانین ومقررات موردعمل فعلی ورویه جاری دفاتراسنادرسمی نیست.به عنوان مثال عبارت “صدورسند”به عنوان اولین پنجره درقسمت خدمات ثبت ‚صحیح نیست زیرافعالیت اصلی دفتر‚تنظیم وثبت سنداست نه صدورسند.”[۳]
باتوجه به مطالب بالا هرچندتهیه کننده محترم گزارش جهت تاییدایرادخودبه ماده(۴۹)قانون ثبت مصوب ۱۳۱۰ومواد(۱۸) و(۳۰)قانون دفاتراسنادرسمی استنادکرده است که کاملا حائزاهمیت است ‚اما ازآنجایی  که صدورسندنیزبخشی ازمراحل تنظیم سندوصدالبته درزمره فعالیت های اصلی دفترخانه می باشدلذادراین زمینه هیچ مقایرتی وتضادی وجودندارد که بتوان به عنوان یک نقص آن راموردتوجه قرارداد.

د) جایگزینی عبارت

ایرادشده است که عبارت “جستجوی پرونده های باز” جایگزین عنوان “کارتابل پرونده های باز”گرددتاضمن پاسداشت زبان پارسی مفهوم درست تری به ذهن متبادرگردد.
البته ضمن تائیدوتکریم نظرایشان شایدبتوان به عنوان یادآوری اشاره کردکه معمولایک فردباسواد که به عنوان کاربررایانه تعیین می شودانتظارمی رودکه ازعبارات مصطلح دراین زمینه آگاهی ودانش متوسطی نسبت به آن داشته باشد.
[۱]  – علوی ‚فاطمه ‚ بررسی چالش های فنی سامانه ثبت آنی  ‚ گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ‚شماره مسلسل ۱۳۳۵۶‚ مورخ ۱۸/۰۹/۱۳۹۲
[۲]  – [۲] – علوی ‚فاطمه ‚ بررسی چالش های فنی سامانه ثبت آنی  ‚ گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ‚شماره مسلسل ۱۳۳۵۶‚ مورخ ۱۸/۰۹/۱۳۹۲
[۳]  – [۳] – علوی ‚فاطمه ‚ بررسی چالش های فنی سامانه ثبت آنی  ‚ گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ‚شماره مسلسل ۱۳۳۵۶‚ مورخ ۱۸/۰۹/۱۳۹۲

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *