فروش اینترنتی فایل پایان نامه چندتوصیه به منظورجلوگیری ازجعل – ثبت الکترونیکی اسناد در دفاتر اسناد رسمی

0 Comments

چندتوصیه به منظورجلوگیری ازجعل

«جعل سندرسمی‚ باوجود امکان تحقق آن به صورت انواع سندرسمی‚ مع الوصف شیوع آن ازجهت کیفیت عقودموضوع جعل سندمجهول‚ متفاوت است.[۱]

بند اول :جعل عقود ناقله

اسنادی که ماهیتأ مادی ومربوط به امورباارزش مادی نباشندمانندتعهدرضایت نامه واقرارنامه کمترموردجعل واقع می شوند.ثانیأ هرچندهدف ونهایی جعل سند‚دست یافتن به دارایی دیگران ازراه نامشروع بوده واموال غیرمنقول باارزش ترین ومهمترین مال دارای ارزش محسوب می شوند.
لیکن جاعلین اصولأ ازجعل اسنادبه صورت عقودناقله که مستقیمأ مالی راکه درتملک آنهاقرارمی دهد خودداری نموده وازآنجایی که ازنگهداری شدن سوابق مالکیتی اشخاص دربایگانی اداره ثبت وسایرارگان های ذیربط مطلع اندخودرابااستفاده ازاین گونه اسنادمجهول درخطرنمی اندازند.بنابراین جعل ‚به صورت عقودبیع ‚صلح ‚وقف وغیره نادراست.
برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

بند دوم :جعل سند وکالت

شایع ترین وآسان ترین سندی که سوءاستفاده کنندگان ازاسنادمجهول برای اکتساب منافع مادی بدان متمسک می گردندجعل سندوکالت است.
وکالتنامه خصوصأ بااوصاف تام الاختیاروبلاعزل ‚درعین حال که برای اغفال وگمراه نمودن مال باخته ‚سندرسمی محسوب می شود‚مع الوصف به طورمستقیم نیز جزءعقودناقله که اصولأ انعقادآن مستلزم طی تشریفات قانونی وثبتی است نمی شود.لذابه منظورپیشگیری ازامکان سوءاستفاده ازاسناد به طورکلی‚بویژه اسنادوکالت مجهول ‚توصیه می شودکه :
الف) – ازآنجایی که تنهامرجع رسمی صدوروکالت نامه دفاتراسنادرسمی بوده وامروزه باتوجه به وسایل ارتباطی ‚امکان اخذ اعتبار وکالتنامه ازدفاترصادرکننده به صورت کتبی یاحداقل شفاهی فراهم  است بنابراین به عنوان مطمئن ترین راه ‚می توان اصالت اسنادرابااستفاده ازوسایلی مانندفاکس وتلفن به دست آورد.
ب)- بایدشکل ظاهری سندرسمی مراعات شده باشد.به عنوان مثال سندروی اوراق بهادارتنظیم شده ودارای امضاءسردفترودفتریارومهربرجسته دفترخانه باشد.
لازم به ذکراست که باتوجه به الکترونیکی شده کلیه عقودومعاملات دردفاتر‚استفاده ازاوراق بهادارمنسوخ گردیده ودرعوض مفادومطالب مربوطه درفرم های مخصوصی که درسامانه ثبت آنی تعریف وجدول بندی شدهاست‚ درج گردیده وپس ازتائیدنهائی توسط امضای الکترونیکی سردفتر‚برروی برگه های A4چاپ می شود.امضای الکترونیکی حکم مهربرجسته سردفترراداردودیگرنیازی به ممهورنمودی اسنادبه مهرمذکورنمی باشد.
ج ) – معمولأ اسنادمجهول بافونت مخصوص دستگاه های چاپگرموجوددردفاتراسنادرسمی نبوده بلکه به صورت دست نویس نوشته می شود.
د) – غیرمتعارف بودن مندرجات سندمی توانددلیلی برای تردیددراصالت سندباشد.به عنوان مثال شماره ثبت سنددردفتراسنادرسمی بالاتر ازحدمعمول باشد.ویاشماره اوراق چاپی مذکور درمتن سندباشماره سریال چاپ شده دراوراق ‚مغایرت داشته باشد
ونیزوقتی شماره ثبت دفتراملاک به جای شماره پلاک ثبتی قیدیاپلاک های فرعی واصلی به نحونا متعارفی نگارش شده باشد.
ه ) – ازآنجایی که محاسبه هزینه های محضراعم ازمالیات نقل وانتقال وحق الثبت وحق التحریرواوراق مصرفی تاحدودی فنی وتخصصی است ‚اصولأ دراسنادمجهول بادقت لازم درج نشده ومبالغ مندرج درصدرسندباذیل آن مغایراست.»
[۱]  – بهادر ، محمد حسن ، معاون اداره کل ثبت استان یزد ، مقاله چند توصیه به منظور جلوگیری از جعل اسناد ، نشریه سند ، شماره ۷۱ ، خرداد وتیر ۱۳۹۱