Site Loader

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی دیدگاه فقها وحقوقدانان در خصوص مجازات قصاص

قسمتی از متن پایان نامه :

 

بند1: دیدگاه فقها در خصوص مهمترین شرایط لازمه انجام قصاص

قتل عمدی مهمترین شرط ولازمه انجام قصاص می باشد که پس از احراز آن سایر شرایط مورد بررسی قرار می گیرد. چنانکه در مواد 205[1] و206[2] ق.م.ا از ابتدا به عمد توجه گردیده است. بنابراین در آغاز دیدگاه فقها در خصوص شرایط تحقق قتل عمد و سپس سایر شرایط ذکر می شود.

همانطور که قبلاً ذکر گردید، به دلیل اینکه قانون مجازات اسلامی، در قسمت قصاص، اکثر قریب به اتفاق مواد خود را از فقه وامدار است. مبحث تحقق عمد را در فقه بررسی و آنگاه آنرا با ق.م.ا تطبیق می دهیم.

محقق حلی در تحقق قتل عمد معتقد است « عمد محقق می شود با قصد قتل از سوی شخص بالغ وعاقل با وسیله ای غالباً کشنده باشد اگر قصد قتل کند با وسیله ای که به ندرت کشنده باشد وقتل هم روی دهد، شبهه قصاص است. ( یعنی قتل عمد است) اما آیا عمد محقق می شود با قصد به فعلی که بوسیله آن مرگ روی می دهد؛ هر چند غالباً کشنده نباشد بدون قصد قتل؟ مانند اینکه او را با سنگ ریزه ای یا چوب نازکی بزند (تابمیرد) در این باره دو روایت است و مشهورترین آن دو این است؛ که این قتل عمدیست که موجب قصاص می شود[3].

شهید ثانی در شرح این عبارات می نویسد: « در تحقق قتل اگر با قصد قتل وقتاله بودن وسیله باشد، اختلاف نظر نیست زیرا در اینجا عنوان عمد لغتاً وعرفاً صدق می کند و به معنای عمد است. زدن با وسیله ای که غالباً  کشنده باشد؛هر چند قصد کشتن نداشته باشد. زیرا در چنین صورتی قصد فعل مانند قصد قتل است. تنها در دو مورد اختلاف است؛ یکی جایی که قصد کشتن داشته باشد با وسیله ای که محتمل قتل وعدم قتل است که گفته شده است آن نیز قتل عمدی است زیرا قصد قتل داشته است و داخل می شود در عموم و گفته شده است که قتل خطایی است زیرا وسیله صلاحیت ندارد که غالباً قتاله باشد. پس وقوع قتل بدون این وصف صلاحیت در عمد بودن، موثر نیست وبه دلیل روایتی که خواهد آمد قول اول ظاهرتر است.

مورد اختلاف دیگر موردی است که عمل با وسیله ای بوده باشد که غالباً قتل بدان انجام نمی گیرد وقصد قتل وجود نداشته ولی قصد عمل وجود داشته وقتل اتفاقاً روی داده است. مانند زدن با سنگ ریزه وچوب نازک.

در ملحق دانستن این قتل به قتل عمد از حیث وجوب وقصاص دو عقیده وجود دارد: یکی اینکه این قتل عمد و موجب قصاص است واین عقیده شیخ طوسی است در کتاب مبسوط … وعقیده دوم که مشهورتر وظاهرتر است که چنین قتلی عمدی نیست که موجب قصاص شود، بلکه قتل شبه عمد است. چون نه قصد قتل وجود داشته است ونه قصد کاری که در معنای قتل است[4] .

2_ قتل عمد موجب قصاص است و اولیای دم میتوانند با اذن ولی امر قاتل را با رعلیت شرایطی قصاص نمایند و ولی امر میتواند این امر را به رئیس قوه قضاییه یا دیگری تفویض کند .

3_ قتل در موارد زیر قتل عمدی است :

الف- مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد یا اقرادی غیر معین از یک جمع را دارد خواه آن کار نوعا کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود.

ب- مواردی که قاتل عمدا کاری را انجام دهد که نوعا کشنده باشد ؛ هرچند قصد کشتن شخص را نداشته باشد.

ج- مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را که انجام می دهد نوعا کشنده نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری ویا ناتوانی یا کودکی و امثال آنها نوعا کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد.

[3] محمدی . ابوالحسن . حقوق کیفری اسلام . صفحه 189

[4] –  محمدی . ابوالحسن . حقوق کیفری اسلام . ص189-191

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات :

1- آیا مطابق قانون مجازات اسلامی می توان برای مرتکب سقط جنین عمدی که پس از دمیده شدن روح اقدام به سقط می نماید ؛ قصاص را در نظر گرفت ؟

2- آیا مجازات قصاص ذکر شده در ماده ی 622 قانون مجازات اسلامی در خصوص جراحات وارده به مادر بیان گردیده است ؛ و یا می توان آن را به جنین نیز تسری نمود ؟

3-آیا از منظر مشهور فقه می توان برای مرتکبین سقط جنین عمدی ؛ قائل به قصاص شویم ؟

4- آیا مجازات فعلی تعیین شده در قانون مجازات اسلامی سال 1370 برای مرتکب جرم سقط جنین عمدی ؛ جنبه ی بازدارندگی و پیشگیری لازم را در خصوص بزه فوق دارا می باشد ؟