دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 حق شرط بر معاملات حقوق بشری با تمرکز بر میثاقین

قسمتی از متن پایان نامه :

 

: محاسن و ایرادات حق شرط

آنچه مسلم است اگر معاهده­ای بدون اعمال حق شرط مورد استقبال کلیه اعضای جامعۀ بین­المللی قرار گیرد و همگان خود را نسبت به تمامیت معاهده ملتزم بدانند، نهایت مطلوبیت است، اما چنین ذهنیتی با واقعیت­های جامعۀ بین­المللی معاصر مطابقت چندانی ندارد. بنابراین با تجویز حق شرط، ضمن آنکه جامعۀ بین­المللی انسجام خود را براساس معاهدات و در کل حفظ می­نماید، هر یک از اعضای آن نیز از آزادی عمل واقعی در تعیین حدود تعهدات قراردادی خود برخوردارند.

ذیلا به محاسن و ایرادات حق شرط پرداخته خواهد شد.

– محاسن حق شرط

1) تسهیل مشارکت گسترده در انعقاد معاهدات چندجانبه و درنتیجه، تسهیل پذیرش آنها.

2) گسترش دامنه یا قلمرو اجرای معاهدات نسبت به آنهایی که با حق شرط مخالفند.

3) وسیلۀ انعطاف در توسعۀ رژیم­های مبتنی بر قانون اساسی.

4) افزایش کمی طرفهای معاهده.

5) ارزیابی مجدد متن معاهده از سوی انشا کنندۀ حق شرط براساس ملاکها و معیارهای فردی.[1]

– ایرادات حق شرط

1) عدم امنیت یا تزلزل در مناسبات بین­المللی.

2) برهم زنندۀ یگانگی نظام معاهدات. درنتیجه عامل خدشه به تمامیت و کلیت معاهده یا انهدام کامل آن.

3) بی­ماهیت نمودن معاهده، به نقل از پروفسور دوپویی، این متضمن چه فایده­ای است که به بهای بی­ماهیت کردن معاهده، تعهدات تعداد زیادی را گرد آوریم.[2]

4) برهم زنندۀ توازن معاهده.

5) مثله کنندۀ نظام معاهده.

ایرادات حق شرط هرچند خالی از ارزش نمی­باشد، اما قاطع و تعیین کننده نیستند. درنتیجه، محاسن حق شرط بیش از ایرادات آن است.[3]

گفتار سوم: نظام حقوقی حق شرط

طی قرن اخیر، نظام حقوقی حق شرط متحول شده به­طوری که می­توان از دو نظام سنتی و معاصر یاد کرد:

[1] – محمدرضا ضیائی بیگدلی ،پیشین، ص 96.

[2] – P.M. Dupuy: Droit International public, Dalloz, 4e ed, 1998, p. 247

[3] –  محمدرضا ضیائی بیگدلی، پیشین.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف تحقیق:

هدف از این تحقیق و بررسی تعهدات کشور ها در قبال معاهدات حقوق بشری است، چرا که دغدغه ی اصلی دنیای امروز نقض حقوق بنیادین بشر در کشور هایی است که خود اعضای این نوع معاهدات بوده و با قائل شدن حق شرط برای خود راه گریزی برای تعهداتشان قرار داده اند.

سوالات:

  • حق شرط نسبت به معاهدات بین المللی حقوق بشر مجاز است یا خیر؟
  • محدوده مجاز بودن حق شرط در چه موارد و به چه صورتی می باشد؟
  • حق شرط های ارائه شده به میثاقین 1966 به چه شکلی بوده و در چه مواردی ناقص  حقوق بشر شده است.
  • راهکار های کمیته حقوق بشر  در رابطه با حق شرط های ارائه شده چه بوده است؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه حق شرط بر معاملات حقوق بشری با تمرکز بر میثاقین

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه حق شرط بر معاملات حقوق بشری با تمرکز بر میثاقین