دانلود پایان نامه

۱-۴-۷-۲ در معرض قرارگرفتن ۳۹
۲-۴-۷-۲ حساسیت ۴۰
۳-۴-۷-۲ ظرفیت سازگاری ۴۱
۵-۷-۲ ظرفیت سازگاری و آسیب پذیری ۴۴
۱-۵-۷-۲ سرمایه انسانی ۴۵
۲-۵-۷-۲ سرمایه فیزیکی ۴۶
۳-۵-۷-۲ سرمایه مالی ۴۶
۴-۵-۷-۲ سرمایه طبیعی ۴۷
۵-۵-۷-۲ سرمایه اجتماعی ۴۷
۸-۲ سنجش آسیب پذیری ۴۹
۱-۸-۲ تعیین شاخص سنجش آسیب پذیری ۵۱
۲-۸-۲ تعیین وزن شاخص های ارزیابی آسیب پذیری ۵۱
۹-۲ مروری بر پژوهش های انجام شده ۵۲
۱-۹-۲ مطالعات خارجی: ۵۳
۲-۹-۲ مطالعات داخلی: ۵۸
۱۰-۲ نتیجه گیری ۶۳
فصل سوم: روش شناسی پژوهش ۶۶
۱-۳ مقدمه ۶۶
۲-۳ روش تحقیق ۶۶
۳-۳ جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه گیری ۶۷
۴-۳ منطقه مورد مطالعه ۶۸
۵-۳ متغیرهای تحقیق ۶۹
۱-۵-۳ متغیرهای مستقل ۶۹
۱-۱-۵-۳ ویژگی های فردی گندمکاران ۶۹
۲-۱-۵-۳ در معرض قرار گرفتن ۶۹
۳-۱-۵-۳ حساسیت ۷۰
۴-۱-۵-۳ ظرفیت سازگاری گندمکاران ۷۱
۲-۵-۳ متغیر وابسته ۷۳
۱-۲-۵-۳ آسیب پذیری گندمکاران از خشکسالی ۷۳
۶-۳شاخص سازی ۷۴
۱-۶-۳ رفع اختلاف مقیاس بین مؤلفه ها ۷۴
۲-۶-۳ تعیین وزن مؤلفه ها ۷۵
۷-۳ سؤالات تحقیق ۷۶
۸-۳ فرضیه های پژوهش ۷۶
۹-۳ ابزار جمع آوری اطلاعات ۷۶
۱۰-۳ روایی و پایایی ابزار سنجش ۷۷
۱۱-۳ روش تجزیه و تحلیل داده ها ۷۸
فصل چهارم: نتایج و بحث ۸۰
۱-۴ مقدمه ۸۰
۲-۴ آمار توصیفی ۸۰
۱-۲-۴ توزیع سنی گندمکاران ۸۰
۲-۲-۴ بعد خانوار گندمکاران ۸۱
۳-۲-۴ محل سکونت ۸۲
۴-۲-۴ نوع شغل ۸۲
۵-۲-۴ نوع فعالیت کشاورزی ۸۳
۶-۲-۴ نوع کشت ۸۳
۷-۲-۴ نوع مالکیت زمین زراعی ۸۴
۸-۲-۴ بیمه محصول ۸۴
۹-۲-۴ منبع آب ۸۴
۱۰-۲-۴ در معرض قرار گرفتن ۸۵
۱۱-۲-۴ حساسیت گندمکاران نسبت به خشکسالی ۸۶
۱۲-۲-۴ ظرفیت سازگاری ۸۶
۱-۱۲-۲-۴ سرمایه انسانی ۸۷
۲-۱۲-۲-۴ سرمایه فیزیکی ۹۱
۳-۱۲-۲-۴ سرمایه طبیعی ۹۲
۲-۳-۱۲-۲-۴ دسترسی به آب ۹۳
۴-۱۲-۲-۴ سرمایه مالی ۹۵
۵-۱۲-۲-۴ سرمایه اجتماعی ۹۶
۶-۱۲-۲-۴ شاخص ظرفیت سازگاری ۹۹
۱۳-۲-۴ آسیب پذیری گندمکاران نسبت به خشکسالی ۱۰۰
۳-۴ آمار استنباطی ۱۰۲
۱-۳-۴ آزمون های همبستگی ۱۰۲
۱-۱-۳-۴ رابطه بین ویژگی های فردی گندمکاران با حساسیت، ظرفیت سازگاری و آسیب پذیری آنان نسبت به خشکسالی ۱۰۲
۲-۳-۴ آزمون های مقایسه میانگین ۱۰۳
۱-۲-۳-۴ مقایسه میانگین در معرض قرار گرفتن، حساسیت، ظرفیت سازگاری و آسیب پذیری گندمکاران بر اساس محل سکونت ۱۰۳
۲-۲-۳-۴ مقایسه میانگین حساسیت، ظرفیت سازگاری و آسیب پذیری گندمکاران بر اساس نوع شغل ۱۰۵
۴-۲-۳-۴ مقایسه میانگین حساسیت، ظرفیت سازگاری و آسیب پذیری گندمکاران بر اساس نوع فعالیت کشاورزی ۱۰۶
۵-۲-۳-۴ مقایسه میانگین حساسیت، ظرفیت سازگاری و آسیب پذیری گندمکاران بر اساس نوع کشت ۱۰۷
۵-۲-۳-۴ مقایسه میانگین حساسیت، ظرفیت سازگاری و آسیب پذیری گندمکاران بر اساس نوع مالکیت اراضی ۱۰۸
۵-۲-۳-۴ مقایسه میانگین حساسیت، ظرفیت سازگاری و آسیب پذیری گندمکاران بر اساس نوع منبع آب ۱۰۹
۵-۲-۳-۴ مقایسه میانگین حساسیت، ظرفیت سازگاری و آسیب پذیری گندمکاران بر اساس تحت پوشش بودن بیمه محصولات ۱۱۰
۳-۳-۴ تحلیل خوشه ای ۱۱۱
۱-۳-۳-۴ طبقه بندی گندمکاران بر اساس در معرض قرار گرفتن آنان ۱۱۲
۲-۳-۳-۴ طبقه بندی گندمکاران بر اساس حساسیت آنان ۱۱۳
۳-۳-۳-۴ طبقه بندی گندمکاران بر اساس ظرفیت سازگاری آنان ۱۱۴
۴-۳-۳-۴ طبقه بندی گندمکاران بر اساس آسیب پذیری آنان ۱۱۵
۴-۳-۴ تبیین آسیب پذیری گندمکاران نسبت به خشکسالی ۱۱۶
فصل پنجم: نتیجه گیری کلی و ارائه پیشنهاد ها ۱۱۹
۱-۵ مقدمه ۱۱۹
۲-۵ نتایج پژوهش ۱۱۹
۳-۵ پیشنهاد ها ۱۲۶
منابع ۱۲۷

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد درموردشبکه های اجتماعی، فضای سایبری، شبکه اجتماعی

فهرست جداول
جدول۱-۲ مقایسه دیدگاه های نظری آسیب پذیری نسبت به مخاطرت طبیعی ۳۴
جدول ۲-۲ روش های سنجش آسیب پذیری ۵۰
جدول ۳-۲ استخراج اجزای پرسشنامه از پیشینه تحقیق ۶۳
جدول ۱-۳ حجم جامعه و نمونه مورد مطالعه ۶۷
جدول۲-۳متغیرهای تحقیق و مقیاس سنجش آن ها ۷۷
جدول ۳-۳ مقدار آلفای کرونباخ پرسشنامه ۷۸
جدول۱-۴ توزیع سنی گندمکاران مورد مطالعه ۸۱
جدول۲-۴ بعد خانوار گندمکاران ۸۱
جدول ۳-۴ محل سکونت گندمکاران ۸۲
جدول۴-۴ نوع شغل گندمکاران ۸۲
جدول ۵-۴ نوع فعالیت کشاورزی ۸۳
جدول ۶-۴ نوع کشت گندمکاران ۸۳
جدول ۷-۴ نوع مالکیت اراضی گندمکاران ۸۴
جدول ۸-۴ بیمه محصول گندمکاران ۸۴
جدول ۹-۴ منبع آب گندمکاران ۸۵
جدول ۱۰-۴ در معرض قرار گرفتن ۸۵
جدول ۱۱-۴ سطح بندی در معرض قرار گرفتن ۸۵
جدول ۱۲-۴ حساسیت گندمکاران ۸۶
جدول ۱۳-۴ سطح بندی حساسیت گندمکاران ۸۶
جدول۱۴-۴ سطح تحصیلات گندمکاران ۸۷
جدول۱۵-۴ سابقه فعالیت کشاورزی گندمکاران ۸۸
جدول۱۶-۴ تعداد دفعات شرکت در دوره های آموزشی – ترویجی گندمکاران ۸۸
جدول۱۷-۴ سطح سلامت گندمکاران ۸۹
جدول ۱۸-۴ مهارت های فنی- زراعی گندمکاران ۸۹
جدول ۱۹-۴ سطح بندی مهارت های فنی- زراعی گندمکاران ۹۰
جدول ۲۰-۴ سرمایه انسانی گندمکاران ۹۱
جدول ۲۱-۴ سطح بندی سرمایه انسانی گندمکاران ۹۱
جدول ۲۲-۴ سرمایه فیزیکی گندمکاران ۹۱
جدول ۲۴-۴ میزان مالکیت زمین زراعی گندمکاران ۹۲
جدول ۲۵-۴ سطح بندی میزان مالکیت اراضی گندمکاران ۹۳
جدول ۲۶-۴ دسترسی به آب گندمکاران ۹۳
جدول ۲۷-۴ سطح بندی دسترسی به آب گندمکاران ۹۳
جدول۲۸-۴ سرمایه طبیعی گندمکاران ۹۴
جدول ۲۹-۴ سطح بندی سرمایه طبیعی گندمکاران ۹۴
جدول ۳۰-۴ سرمایه مالی گندمکاران ۹۵
جدول ۳۱-۴ سطح بندی سرمایه مالی گندمکاران ۹۵
جدول۳۲-۴ تعداد عضویت گندمکاران در گروه های اجتماعی- سیاسی ۹۶
جدول ۳۳-۴ توزیع فراوانی مؤلفه پیوند سرمایه اجتماعی در میان گندمکاران ۹۷
جدول ۳۴-۴ توزیع فراوانی مؤلفه پل ارتباطی سرم
ایه اجتماعی در میان گندمکاران ۹۸
جدول ۳۵-۴ سرمایه اجتماعی گندمکاران ۹۹
جدول ۳۶-۴ سطح بندی سرمایه اجتماعی گندمکاران ۹۹
جدول ۳۷-۴ ظرفیت سازگاری گندمکاران ۱۰۰
جدول ۳۸-۴ سطح بندی ظرفیت سازگاری گندمکاران ۱۰۰
جدول ۳۹-۴ آسیب پذیری گندمکاران نسبت به خشکسالی ۱۰۱
جدول ۴۰-۴ سطح بندی آسیب پذیری گندمکاران ۱۰۱
جدول ۴۱-۴ رابطه بین ویژگی های فردی گندمکاران با حساسیت، ظرفیت سازگاری و آسیب پذیری آنان نسبت به خشکسالی ۱۰۳
جدول۴۲-۴ مقایسه میانگین در معرض قرار گرفتن، حساسیت، ظرفیت سازگاری و آسیب پذیری گندمکاران بر اساس محل سکونت ۱۰۴
جدول۴۳-۴ مقایسه میانگین حساسیت، ظرفیت سازگاری و آسیب پذیری گندمکاران بر اساس شغل اصلی ۱۰۵
جدول۴۴-۴ مقایسه میانگین حساسیت، ظرفیت سازگاری و آسیب پذیری گندمکاران بر اساس نوع فعالیت کشاورزی ۱۰۷
جدول۴۵-۴ مقایسه میانگین حساسیت، ظرفیت سازگاری و آسیب پذیری گندمکاران بر اساس نوع کشت ۱۰۸
جدول۴۶-۴ مقایسه میانگین حساسیت، ظرفیت سازگاری و آسیب پذیری گندمکاران بر اساس نوع مالکیت زراعی ۱۰۹
جدول۴۷-۴ مقایسه میانگین حساسیت، ظرفیت سازگاری و آسیب پذیری گندمکاران بر اساس نوع منبع آب ۱۱۰
جدول۴۸-۴ مقایسه میانگین حساسیت، ظرفیت سازگاری و آسیب پذیری گندمکاران بر اساس استفاده یا عدم استفاده از بیمه محصول ۱۱۱
جدول ۴۹-۴ تعداد افراد در هر خوشه حاصل از تحلیل خوشه ای ۱۱۲
جدول ۵۰-۴ میانگین در معرض قرار گرفتن افراد در هر خوشه ۱۱۲
جدول ۵۱-۴ تعداد افراد در هر خوشه حاصل از تحلیل خوشه ای ۱۱۳
جدول ۵۲-۴ میانگین حساسیت افراد در هر خوشه ۱۱۳
جدول۵۳-۴ تعداد افراد در هر خوشه حاصل از تحلیل خوشه ای ۱۱۴
جدول ۵۴-۴ میانگین ظرفیت سازگاری افراد در هر خوشه ۱۱۵
جدول ۵۵-۴ تعداد افراد در هر خوشه حاصل از تحلیل خوشه ای ۱۱۵
جدول ۵۶-۴ میانگین آسیب پذیری افراد در هر خوشه ۱۱۶
جدول ۵۷-۴ تبیین آسیب پذیری گندمکاران بر اساس مؤلفه های سازنده آن ۱۱۷

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد رایگان درموردروانشناسی، طبیعت انسان، دستور زبان

فهرست اشکال
شکل ۲-۱ انواع خشکسالی و پیامدهای آن(کرمی،۱۳۸۸، ۵) ۱۲
شکل ۲-۲ اثرات و پیامدهای خشکسالی(پائول۱۹۹۸، ص:۳۶۹) ۱۴
شکل ۲-۳ تأثیرات مستقیم و غیر مستقیم مخاطرات طبیعی بر جامعه(افتخاری و همکاران،۱۳۸۸، ۳۱) ۱۹
شکل ۲-۴ درصد افراد زیان دیده بر اثر بلایای طبیعی در خاورمیانه در سال های ۲۰۰۸-۱۹۷۸(حیاتی،۱۳۸۸،۱۱۶) ۲۰
شکل ۲-۵ درصد افراد زیان دیده بر اثر خشکسالی در جهان در سال های۲۰۰۴-۱۹۰۰(حیاتی،۱۳۸۸،۱۱۵) ۲۱
شکل ۲-۶ چرخه مدیریت ریسک و مدیریت بحران (خسروی پور، ۱۳۸۹، ۳۳). ۲۴
شکل ۲-۷ فرایند مدیریت ریسک(پورطاهری و همکاران،۱۳۹۲، ۹) ۲۶
شکل ۲-۸ رویکرد یکپارچه به آسیب پذیري نسبت به مخاطرات طبیعی و تلقی آن به عنوان خصیصه ای از سیستم زوجی انسانی-محیطی (قدیری و همکاران،۱۳۸۷، افتخاری و همکاران،۱۳۸۸) ۲۷
شکل ۲-۹ حلقه های کلیدی مفهوم آسیب پذیری(افتخاری و همکاران،۱۳۸۸ ،۳۳). ۳۲
شکل ۲-۱۰ چارچوب ریسک – خطر (افتخاری و همکاران،۱۳۸۸، ۳۶) ۳۳
شکل ۲-۱۱ عوامل مؤثر بر آسیب پذیری (دانتیما و کزنری،۲۰۱۳). ۳۶
شکل ۲-۱۳ انواع آسیب پذیری کشاورز در برابر خشکسالی(اقتباس از: پورطاهری و همکاران،۱۳۹۲ :۱۱) ۳۸
شکل ۲-۱۴ نقش ظرفیت در کاهش آسیب پذیری(پورطاهری و همکاران،۱۳۸۹،۲۸) ۴۲
شکل ۲-۱۵ چارچوب مفهومی معیشت پایدار (منبع: اداره توسعه بین الملل، ۲۰۰۲) ۴۴
شکل ۲-۱۶ چارچوب مفهومی برای ارزیابی آسیب پذیری کشاورزان به تغییر اقلیم(درسا و همکاران،۲۰۰۸) ۵۰
شکل ۲-۱۷ مدل تحقیق ۵۲

فهرست روابط
رابطه ۱-۳ فرمول محاسبه در معرض قرار گرفتن ۷۰
رابطه۲-۳ فرمول محاسبه حساسیت ۷۰
رابطه ۳-۳ فرمول شاخص آسیب پذیری ۷۳
رابطه ۴-۳ فرمول استاندارد کردن برای رفع اختلاف مقیاس ها ۷۵
رابطه ۵-۳ محاسبه شاخص بر اساس وزن های به دست آمده از PCA ۷۵
رابطه ۱-۴ فرمول شاخص سرمایه انسانی ۹۱
رابطه ۲-۴ فرمول شاخص سرمایه طبیعی ۹۴
رابطه ۳-۴ فرمول شاخص سرمایه اجتماعی ۹۸
رابطه ۴-۴ فرمول ساخت شاخص ظرفیت سازگاری ۹۹
رابطه ۵-۴ فرمول شاخص آسیب پذیری ۱۰۰

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلمات کلیدیقانون ایران، قانون مدنی، خشونت خانگی

فصل اول
مقدمه

فصل اول: مقدمه
۱- ۱ مقدمه
خشکسالی، کمبود آب و اثرات آن بر تولیدات کشاورزی و توسعه اقتصادی یکی از نگرانی های عمده جهانی محسوب می شوند و از بزرگترين چالش هايي هستند كه توسعه ي كشاورزي كشور در حال و آينده با آن مواجه خواهد بود (امامی بیستگانی و سیادت، ۱۳۸۸؛ لیو و همکاران۱،۲۰۰۸). خشکسالی در چند دهه اخیر یک پدیده شایع و یکی از علل اصلی کاهش تولید بوده است (حیاتی و همکاران۲،۲۰۱۰). همچنین خشكسالي در مقايسه با ساير بلاياي طبيعي مانند: سیل، آتشفشان، طوفان و حتی زلزله، بيشترين خسارت را در سال هاي گذشته در كشور به جا نهاده است و اين در حالي است كه به دليل بطئي بودن روند وقوع آن و نمایان شدن تأثیر تخریبی آن پس از مدت زمان نسبتأ طولانی، كمتر مورد توجه و حساسيت برنامه ريزان و سياستگذاران برای مطالعه، بررسی و نحوه برخورد با آن قرار گرفته است (حیاتی و همکاران،۱۳۸۸ ؛ دهزاد و همکاران،۱۳۸۸؛ وزارت جهاد کشاورزی استان خوزستان، ۱۳۹۰).
خشكسالي طی دوره های مختلف، همه بخش های کشور به خصوص بخش كشاورزي را با خود درگير ساخته است (تقوایی ابریشمی،۱۳۸۸). معیشت در جامعه وابسته به بخش کشاورزی است و بیش از ۷۵ درصد محصولات کشاورزی در مناطق روستایی تولید میشود در حالی که بخش کشاورزی وابسته به آب و هوا می باشد و تنوع آب و هوا به شدت ت
ولید محصول را تحت تأثیر قرار میدهد. خشکسالی از طريق تأثيرگذاري بر فرآيندهاي اجتماعي و اقتصادي و سياسي جامعه، منجر به آسيب پذيري جامعه مي شود و با توجه به اینکه اقتصاد روستايي اتّكاي قابل توجهي به فعاليت هاي كشاورزي دارد، شعاع تأثير پديده ي خشكسالي در مناطق روستايي، بيش از نقاط ديگر بوده است. اثرات و پیامدهای خشکسالی معمولأ ابتدا بر کشاورزی، تولید مواد غذایی، منابع آبی و در نتیجه بر زندگی و معیشت کشاورزان که ذینفعان کلیدی و تولید کنندگان اصلی محصولات کشاورزی و مواد غذایی هستند ظاهر می شود و به طور مستقیم زندگی و الگوهای معیشت روزانه آن ها را تحت تأثیر قرارمی دهد و منجر به آسیب پذیری خانوارهای کشاورزان و ناپایداری معیشت آنان می گردد (ویلهایت۳، ۱۹۹۳؛ صالح و

پاسخی بگذارید