منابع و ماخذ پایان نامه
سطح معنادار، سلامت روان، استرس

منابع و ماخذ پایان نامه سطح معنادار، سلامت روان، استرس

می گردد. جدول4-9.خلاصه نتايج تحليل هاي رگرسيون گام به گام متغيرهاي پیش بینی کننده بعد جسمانی سلامت روان (مقدار واريانس تبيين شده و معناداري مدل) متغيرهاي وارد شده در هر مرتبه R R2 R2 تعديل شده خطاي معيار برآورد F df1 df2 سطح معناداري روان آزردگی 48/0 23/0 23/0 35/3 60/155 1 378 000/0 روان آزردگی و استرس 52/0 27/0 […]

منابع و ماخذ پایان نامه
سلامت روان، استرس، سطح معنادار

منابع و ماخذ پایان نامه سلامت روان، استرس، سطح معنادار

زندگی 25/91 93/91 **14/ 08/0 10/- 01/- 05/- **29/- **21/- *13/- **17/- **24/- 1 * 05/0 P **01/0P نتایج جدول شماره (4-1) ضرایب همبستگی بین متغیرهای پژوهش را نشان می دهد که چندین متغیر باهم دیگر همبستگی معناداری دارندکه همبستگی شان از 01/- تا 88/0متغیر است. بر اساس جدول 4-1 اضطراب و سلامت روان بالاترین همبستگی را در بین متغیر […]

منابع و ماخذ پایان نامه
اندازه اثر، سلامت روان، استرس

منابع و ماخذ پایان نامه اندازه اثر، سلامت روان، استرس

استرس مداوم و زیاد از حد باشد به مراتب سلامت روانی ، جسمانی و کنش وری اجتماعی افراد متزلزل خواهد کرد. نتایج پژوهش ها بیانگر این است که هرچه افراد استرس بیشری را در محیط شغلی تجربه کنند به همان میزان از خوشنودی و رضایت شغلی کاسته و تنیدگی روانی بیشتری را تجربه خواهند کرد و از سلامت روانی کمتری […]

منابع و ماخذ پایان نامه
استرس، سلامت روان، برون گرایی

منابع و ماخذ پایان نامه استرس، سلامت روان، برون گرایی

این نتیجه می تواند با توجه به پایین بودن میزان استرسهای شغلی در این شغل برای زنان وبه دلیل اینکه هم از نظر درآمد و هزینه های زندگی مردان شاغل در این شغل وادار به انجام کارهای دیگری در کنار آن هستند و استرس بیشتری را متحمل می شوند. در چند پژوهشی معلوم شد که برون گرایی به صورت مثبت […]

منابع و ماخذ پایان نامه
سلامت روان، سلامت روانی، استرس

منابع و ماخذ پایان نامه سلامت روان، سلامت روانی، استرس

آورد. یعنی ایجاد نوعی تعادل بین کاشتن و درو کردن، به نحوی که وجود او اجازه می دهد(همان منبع) 2-3-7 تأثیر استرس بر سلامت: همه مردم در طول زندگی خود گاهگاهی دچار استرس می شوند و نمی توان تصور کرد که کسی در موقعیت کاری خود استرس را تجربه نکند. البته این از نظر بهداشت روانی درست نیست.هر کسی به […]

منابع و ماخذ پایان نامه
استرس، برون گرایی، فیزیولوژی

منابع و ماخذ پایان نامه استرس، برون گرایی، فیزیولوژی

ه بندی مناسب برای صفات شخصیت پیشنهاد کرده است آشکار می شود امروز این پیشنهاد در قالب یک ساختار تئوریکی به طور گسترده ای تعمیم یافته و به عنوان نکته اتصالی در رشته های مختلف روان شناسی در آمده است گلدبرگ( 1981) در نتیجه حاصل از کار خود در یک تحلیل واژگانی متوجه قدرت مدل گردید و خاطر نشان کرد […]

منابع و ماخذ پایان نامه
استرس، فیزیولوژی، کوتاه مدت

منابع و ماخذ پایان نامه استرس، فیزیولوژی، کوتاه مدت

ها و شیوه های مقابله و نیز شرایط اجتماعی از قبیل:منابع مالی یا امکان دسترسی به حمایت اجتماعی. بنابرین چنانچه معلمان مورد تهاجم فشار روانی قرار گیرند، اثار آن به سرعت در عملکرد شغلی، اجتماعی و خانوادگی آنان نمود خواهد یافت و سلامت جسمی و روانی آنان را به مخاطره خواهد افکند و لطمه های جبران ناپذیری به همراه می […]

منابع و ماخذ پایان نامه
روانشناسی، صفات شخصیت، ماهیت انسان

منابع و ماخذ پایان نامه روانشناسی، صفات شخصیت، ماهیت انسان

می داند که فرضیه هایی را می سازند و آنها را در برابر واقعیت آزمایش می کنند. او تصویری دلنشین و خوشبینانه از ماهیت انسان ارائه می دهد و ما را موجوداتی عاقل و دارای ارده آزاد می داند که قادر به تعیین سرنوشت خود هستیم(شولتز، 1387). 2-2-1-3- رویکرد رفتاری25: رفتارگرایی که با جنبش واتسون در اوایل دهه قرن بیستم […]

منابع و ماخذ پایان نامه
دانش آموزان، دانش آموز، رویکرد شناختی

منابع و ماخذ پایان نامه دانش آموزان، دانش آموز، رویکرد شناختی

مقدمه شخصیت و تعادل روانی معلمان بیش از سایر طبقات اجتماعی مورد نظر ودارای اهمیت است . تماس نزدیک معلم با دانش آموزان و نفوذی که بر آنها دارد اگر وضعیت سلامت روانی معلمان شناسایی گردد وبرای بهبود سلامت روانی آنان برنامه ریزی شود ، عملکرد تحصیلی دانش آموزان نیز بهتر شده و با کاهش نرخ افت تحصیلی دانش آموزان، […]

پایان نامه با کلید واژه های
ارتکاب جرم، تکرار جرم، حق تصرف

پایان نامه با کلید واژه های ارتکاب جرم، تکرار جرم، حق تصرف

در راه آزادي تصرف شريک در مال مشاع محسوب مي‌شود؛ چراکه “سهم هر شريک از نظرمادي وجغرافيايي تمام مال وازلحاظ حقوقي و اعتباري نسبت معيني ازآن است” و اين همان معناي عقد شرکت مي‌باشد. امام خميني(ره)نيزدر”تحريرالوسيله” آورده است: “تصرف در مال مشترک، براي بعضي از شرکاء جز با رضـايت بقيه جايز نيست؛ بلکه اگر کسي از 2 شريک به شريکش […]

پایان نامه با کلید واژه های
قانون مجازات، قاچاق کالا، مرور زمان

پایان نامه با کلید واژه های قانون مجازات، قاچاق کالا، مرور زمان

تمليـكي در اختياراين سازمان قرار مي‌گيرد چه زمان فروخته مي‌شود و نحوه وصول وجه الكفاله يا اخذ وثيقه و ضبط آن چگونه است؟ نظريه شماره ????/? ـ ??/?/???? نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه بـا توجه به ماده ? ??? قانون تأسيس سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي و اساسنامه آن مصوب سال ????مبني بر اينكه كليه […]

پایان نامه با کلید واژه های
مواد مخدر، حقوق فرانسه، بهره بردار

پایان نامه با کلید واژه های مواد مخدر، حقوق فرانسه، بهره بردار

کالا,جريمه. 3-1-کالاهاي قاچاق ورودي: -کالاهاي مورد نياز وضروري مصرف در صورت کشف,ضبط مال وجريمه معادل دوبرابر قيمت کالا. -کالاهاي غير ضروري در صورت کشف,ضبط مال وجريمه معادل پنج برابر قيمت کالا. -کالاهاي غيرمجاز وممنوعه(مانند مشروب وغيره)در صورت کشف,انهدام .ضبط مال وجريمه معادل برابر قيمت کالا. -کالاهي عمومي در صورت کشف,ضبط مال وجريمه معادل دوبرابرقيمت کالا. -کالاهاي يارانه اي وياتوليد شده […]

پایان نامه با کلید واژه های
قانون مجازات، قاچاق کالا، سازمان ملل متحد

پایان نامه با کلید واژه های قانون مجازات، قاچاق کالا، سازمان ملل متحد

يا کمتر باشد سازمان کاشف فقط به ضبط کالا وارز به نفع دولت اکتفا مي کند وعين کالا وارز مکشوفه رابا تنظيم صورت جلسه کشف به اداره مربوط مأمور وصول درآمدهاي دولت تحويل مي دهد. ماده 12 اصلاحي 17/6/1381:متهمان به قاچاق کالا وارز در موارد بند الف وقسمت اول بند ب ماده 2 قانون در صورت اعتراض مي توانند ظرف […]

پایان نامه با کلید واژه های
بهره بردار، قانون مجازات، سازمان ملل متحد

پایان نامه با کلید واژه های بهره بردار، قانون مجازات، سازمان ملل متحد

مجمع عمومي سازمان ملل متحد مصوب 9/5/1386) ماده 7:کشورهاي عضو با رعايت مقررات قوانين ملي خويش,موارد زير را انجام خواهند داد: الف)در صورت اقتضاء,اتخاذ اقداماتي به منظور ضبط ومصادره موارد زير: 1-کالاهايي مانند مواد,دارايي ها وديگر ابزار آلاتي که جهت ارتکاب يا تسهيل جرائم موضوع در اين پروتکل مورد استفاده قرار گرفته اند. 2-عايدات ناشي از اينگونه جرائم. ب)اجراي درخواستهاي […]

پایان نامه با کلید واژه های
قانون مجازات، قاچاق کالا، مصرف کنندگان

پایان نامه با کلید واژه های قانون مجازات، قاچاق کالا، مصرف کنندگان

هريک به مجازات مقرربراي قاچاق کالاي انحصاري(موضوع اين ماده)محکوم خواهند شد. ماده 5اصلاحي 14/3/1319:هرگاه مال موضوع درآمد دولت ويا ممنوع الصدور ويا ممنوع الورود به توسط مکاري يا اتومبيل ويا شاير وسائط نقليه ويا به وسائل ديگري حمل شود وحامل نتواند ارسال کننده ويا صاحب آن را تعيين واثبات نمايد علاوه برضبط مال ودر صورت نبودن مال رد بهاي آن […]

پایان نامه با کلید واژه های
مواد مخدر، بهره بردار، بازداشت موقت

پایان نامه با کلید واژه های مواد مخدر، بهره بردار، بازداشت موقت

شخصاً يا به وسيله‌ي ديگري وارد يا صادر کند و يا به نحوي از انحاء متصدي يا واسطه‌ي تجارت و يا هر قسم معامله‌ي ديگر شود يا از کرايه دادن آن‌ها تحصيل مال نمايد. ?- هرکس اشياي فوق را به نحوي ازانحاء منتشر نمايد يا آن‌ها را به معرض انظار عمومي بگذارد. ?- هر کس براي تشويق به معامله اشياي […]

پایان نامه با کلید واژه های
اختلاس، ارتکاب جرم، قانون مجازات

پایان نامه با کلید واژه های اختلاس، ارتکاب جرم، قانون مجازات

وادوات جرم در ضمن احکام کيفري در اجراي ماده 10 قانون مجازات اسلامي و موارد ديگر وهم در تعيين مجازات حسب مورد براي جرايم ارتکابي در احکام صادره مبادرت به ضبط ومصادره اموال واشياء وکالا ويا آلات وادوات کار رفته در ارتکاب جرم مي نمايند. دادگاه هاي عمومي به طور کلي هم در تعيين وتکليف آلات وادوات جرم در ضمن […]

پایان نامه با کلید واژه های
ارتکاب جرم، اختلاس، قانون مجازات

پایان نامه با کلید واژه های ارتکاب جرم، اختلاس، قانون مجازات

ضبط مي گردد.اولّين تکليف متهم،ردّ مال حاصل از جرم به صاحب آن مي باشد ولذا هرگاه سارق پس از ارتکاب جرم سرقت،مال مسروق راتحت يدمالک قرار داده باشد ،مستوجب حدّ شرعي نيست .(تبصره 4ماده 198 ق.م.ا)همچنين در صورتي که سارق به جاي دوبار به سرقت مستلزم حد تنها يک بار نزد قاضي اقرار کند مال را به صاحبش بدهد ولي […]

پایان نامه با کلید واژه های
قاچاق کالا، قانون مجازات، مواد مخدر

پایان نامه با کلید واژه های قاچاق کالا، قانون مجازات، مواد مخدر

وارد کشور نمورن مسکوکات طلا احتمالاً صلاحيت دادگاه با توجّه به ميزان مجازات تعيين مي شود.يعني اگر مجازات قاچاق شديدتر باشد در دادگاه عمومي رسيدگي مي شود.72 البته تعيين مجازات اشد بودن در نظر گرفتن مجازات ضبط ومصادره طلا و آلات مزبور تشخيص داده مي شود زيرا مجازات مزبوردرهر دو قانون به عنوان مجازات اصلي واجباري آمده است. ماده 46 […]

پایان نامه با کلید واژه های
مواد مخدر، مراجع صالح، مجازات اعدام

پایان نامه با کلید واژه های مواد مخدر، مراجع صالح، مجازات اعدام

براي جرم تطهير پول هاي کثيف وجود ندارد ولي در بسياري از موارد قوانيني وجود دارند که ناظر براين دسته از جرايم مي باشند. از جمله آن ها قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام مي باشد وچنانچه در ماده 28از اين قانون پيش بيني شده که تمامي اموال و وجوه حاصله از موادّ مخدر به نفع […]

پایان نامه با کلید واژه های
قاچاق کالا، قانون مجازات، اشخاص ثالث

پایان نامه با کلید واژه های قاچاق کالا، قانون مجازات، اشخاص ثالث

،حقوق اشخاص ذي نفع ومتضرر قابل نفي نمي تواند باشد لذا مي توان نتيجه گرفت که اشخاص ثالث علاوه بر جواز حاصل از تبصره 1 ماده 10ق.م.ا وراي وحدت رويه شماره 18رديف 59/11هيئت عمومي ديوان عالي کشور براساس بند ج ماده 232 وبند دال ماده 233 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب 1378نيز حقّ […]

پایان نامه با کلید واژه های
اشخاص ثالث، حقوق اشخاص، نفقه

پایان نامه با کلید واژه های اشخاص ثالث، حقوق اشخاص، نفقه

هنوز هم ابهامات در خصوص نحوه ي تجديد نظر از احکام مربوطه در قانون باقي است که در فصل چهارم در قسمت نتيجه گيري و رفع ابهامات سعي براين مي کنيم که ابهامات را تاحدودي رفع نماييم. به نظر مي رسد که مقنّن ميان ضبط اموال ومصادره قائل به تفاوت بوده است وضبط به معني بازداشت وتوقيف ونگهداري موقت اشياء […]

پایان نامه با کلید واژه های
قانون مجازات، اعمال مجرمانه، جبران خسارت

پایان نامه با کلید واژه های قانون مجازات، اعمال مجرمانه، جبران خسارت

المال عمومي توسط مجرم,گاهي دادگاه حکم به مصادره اموال به غارت برده شده يا معد براي اعمال مجرمانه مي دهد. 3-به منظور پيشگيري از وقوع جرم ويا رفع خطر ويا جلوگيري از ورود ضرر به افراد وجامعه,گاهي دادگاه حکم به ضبط اشياء واموال خطرناک ومضر صادر مي نمايد.(مثل حکم به ضبط دايم اسلحه غير مجاز). البته بايد گفت:مصادره کلي ياجزئي […]

پایان نامه با کلید واژه های
طلاق، قانون مجازات، صاحب نظران

پایان نامه با کلید واژه های طلاق، قانون مجازات، صاحب نظران

احترام به مالکيت مشروع و ردّ مال به صاحب آن مي باشد.مطابق قسمت اخير ماده مزبور,هرگاه وجود تمام يا قسيمتي از اشياء واموال در موقع تحقيق ودادرسي لازم باشد,توقيف آن ها تا آن زمان ادامه يافته وپس از رفع احتياج در صورت وجود شرايط فوق الذکر به صاحبان آن ها مسترد مي گردد به علاوه اشيائي که طبق قانون بايد […]