منابع مقاله با موضوع
مراکز آموزشی، مدارس راهنمایی، دوره متوسطه

منابع مقاله با موضوع مراکز آموزشی، مدارس راهنمایی، دوره متوسطه

صیلی 92-91 در مقایسه با استانداردهای آموزشی99شکل8-4- نمودار دایره ای درصد کارکنان (آموزشی،اداری و خدماتی) مقطع ابتدایی دهستان محمدآباد در سال تحصیلی 92-91106شکل 9-4- نقشه پراکندگی مدارس راهنمایی دهستان محمد آباد در سال تحصیلی 92-91110شکل 10-4- نقشه دسترسی دانش آموزان روستایی دهستان محمدآباد به مدارس راهنمایی در سال تحصیلی 92-91113شکل11-4- نقشه پراکندگی مراکز آموزشی متوسطه دهستان محمدآباد در سال تحصیلی […]

دانلود پایان نامه درمورد
امنیت ملی

دانلود پایان نامه درمورد امنیت ملی

کشور، سيستم آموزشي مدارس و دانشگاه‌ها، نظام پزشكي و بهداشتي كشور و بالاخره اوضاع سياسي و اجتماعي مانند فقدان آزادي يا عدم احترام به حقوق شهروندي و يا نظام اداري و بوروكراتيك سازمان‌ها و نظاير آن دخيل بوده است. فصل چهارم:مهاجرت نخبگان و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران جوانب آسيب‌شناختي مهاجرت نخبگان علمي بسيار پيچيده‌است تا جايي […]

دانلود پایان نامه درمورد
موانع توسعه، انتقال دانش، مشاغل آزاد

دانلود پایان نامه درمورد موانع توسعه، انتقال دانش، مشاغل آزاد

جامعه ايران به طور دقيق امكان‌پذير نمي‌باشد. از لحاظ تاريخي شايد بتوان سه گروه را در پيدايش نخبگان و خصوصاً نخبگان سياسي مؤثر دانست: الف) زمين‌داران و خوانين و ساختار قبيله‌اي: ساختار قبيله‌اي از خصلت‌هاي عمده تاريخ ايران است كه از ابتدا آريايي‌ها با اين ساختار وارد ايران شدند و با توجه به ساختار طبيعي ايران (عمدتاً خشك و نيمه‌خشك) […]

دانلود پایان نامه درمورد
درآمد سرانه، سازمان ملل، جذب دانش

دانلود پایان نامه درمورد درآمد سرانه، سازمان ملل، جذب دانش

بودند، با بسته شدن دانشگاه‌ها به كشور محل تحصيلاتشان بازگشتند. گروه دوم كساني بودند كه مشمول پاكسازي‌هاي دوران انقلاب از دانشگاه‌ها و مؤسسات و ادارات دولتي شدند.(حاجی یوسفی و بهمرد 1385، 30).بر پايه‌ي آمارهاي سرشماري سال 1990 در آمريكا، نزديك به 220 هزار نفر خود را ايراني‌تبار معرفي كرده‌اند كه حدود 77 درصد آنان داراي تحصيلات دانشگاهي بوده‌اند. همچنين بر […]

دانلود پایان نامه درمورد
ایالات متحده، گسترش زبان، حقوق انسان

دانلود پایان نامه درمورد ایالات متحده، گسترش زبان، حقوق انسان

اين گروه از نخبگان به عهده گروه اول نخبگان يعني بخش اجرايي و مديريتي جامعه و واحدهاي توليدي اقتصادي، سياسي، فرهنگي و امنيتي مي‌باشد. بايد توجه داشت كه تقويت و تأمين اين گروه همان پاسخ‌گويي به نيازها و خواسته‌هاي آن ها است. در واقع ناتواني در پاسخ‌گويي به نيازهاي نخبگان بسترساز شرايط مهاجرت آنها نيز مي‌باشد. اين بدان معناست كه […]

دانلود پایان نامه درمورد
امنیت ملی، کشورهای در حال توسعه، رشد اقتصادی

دانلود پایان نامه درمورد امنیت ملی، کشورهای در حال توسعه، رشد اقتصادی

گسترش است. در دوران جدید، شاخص های روانی امنیت و ابعاد غیرنظامی آن نیز مهم تلقی می شوند. به گونه ای که در بسیاری از موارد ابعاد اقتصادی و فرهنگی امنیت از اولویت بالاتری نسبت به امنیت نظامی برخوردار شده اند. با این حال می توان امنیت ملی به گونه ها و ابعاد مختلف تقسیم نمود:الف: امنیت اقتصادی:امروز عامل اقتصادی […]

دانلود پایان نامه درمورد
امنیت ملی، محیط زیست، تحلیل اقتصادی

دانلود پایان نامه درمورد امنیت ملی، محیط زیست، تحلیل اقتصادی

نقطه مبدأ، در قالب ارز خارجي، در تراز مالي بين‌المللي نيز مؤثر باشد. مهاجرت نخبگان كه تحت تأثير جاذبه شديد جوامع صنعتي و فراصنعتي قرار دارد، ناشي از نياز فزاينده‌ي ساختار اقتصاد پويا و ديناميك اين كشورها به نيروي فكري برتر است. «اين، از آن‌روست كه در درجه توسعه و انباشت سرمايه در كشورهاي مختلف نظمي نامتعادل و ناموزون دارد.». […]

منابع تحقیق با موضوع
نهج البلاغه، تحف العقول، امام صادق

منابع تحقیق با موضوع نهج البلاغه، تحف العقول، امام صادق

هؤُلاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنا404 و يقولون لَوْ كَانَ خَيْراً مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ405 يکان يکان را به بئس المهاد فرستاد و اما امثله اغترار به پندارهاي ناهنجار که ابناي روزگار علي اختلافهم في الاقدار بر فواسد کردار و کواسد گفتار دارد. همانا از آن رسواتر مي‌نمايد که آموزگار خامه در تنگناي اين نامه بعد از نکوهش بسيار از بدع […]

منابع تحقیق با موضوع
ارم ذات العماد، ظلم و ستم

منابع تحقیق با موضوع ارم ذات العماد، ظلم و ستم

دانسته مياندسته رواز جاده جانفشاني گردانيده باشند و پا از تباعت حسن اطاعت کشيده حقد ورزيدن دشمني است عنود که از اثر خطر و شر ضرر آن ايمن نشايد بود. چنان در نهاد حقود آتشي بي همود از حطب غضب افروزد که از کشت زار آرام و قرار هر سنبلي که نمودار شود بي زنهار سوزد و مع ذالک تبعات […]

منابع تحقیق با موضوع
اجرت المثل

منابع تحقیق با موضوع اجرت المثل

بروز افزايد. و بدان وسيله جمعي دست اراد ت باطاعت کشايند. و فريقي پاي تکاپو در راه تباعت فرسايند. دنيا طلب چون نوميد مال و جاه زياد شنيد اجابت نموده باميد وفاي وعده آن مريد ارميد. شيطان گفت: تدبير جز آن نيست که بدعتي در دين سازي و مردمان را دنبال آن اندازي. پس آييني تازه نمودار گردانيده و مردمان […]

منابع تحقیق درباره
سرمایه انسانی، سرمایه فیزیکی، سرمایه مالی

منابع تحقیق درباره سرمایه انسانی، سرمایه فیزیکی، سرمایه مالی

گندمکاران مورد مطالعه بر اساس رابطه 1-4 محاسبه شد ( وزن اختصاص داده شده بر اساس تحلیل مؤلفه های اصلی برآورد شده است). HC = Wa Xna + Wb Xnb + Wc Xnc + Wd Xnd + We XneHC = 0.28 Xna + 0.27Xnb + 0.05 Xnc + 0.22 Xnd + 0.18 XneHC = شاخص سرمایه انسانی b = سابقه […]

منابع تحقیق با موضوع
اميد، گردانيده، ساير

منابع تحقیق با موضوع اميد، گردانيده، ساير

سطوع نور خوف الهي چندان در محرم حظيره آگاهي استيلاء يابد و سويداي دل را فراگيرد که چنان بيند و پندار که اگر سراسر حسنات فرمان برداران جهان را براي خود فراهم آرد خداوند عالميان هيچ يک را از او قبول نکند و نپذيرد. و با آن حال استکمال وثوق بر جاي اکرام و افضال بايد بحدي گرايد که در […]

منابع تحقیق درباره
انحراف معیار، درصد تجمعی، سرمایه انسانی

منابع تحقیق درباره انحراف معیار، درصد تجمعی، سرمایه انسانی

درصد معتبر درصد تجمعی 3-1 30 11 2/11 2/11 6-4 144 7/52 9/53 1/65 9-7 68 9/24 5/25 6/90 بیشتر از 9 25 2/9 4/9 100 بدون پاسخ 6 2/2 مجموع 273 100 میانگین: 6 انحراف معیار: 6/2 کمینه: 1 بیشینه: 15 3-2-4 محل سکونتتوزیع محل سکونت گندمکاران مورد مطالعه برحسب شهر و روستا در جدول 3-4 آمده است. نتایج […]

منابع تحقیق با موضوع
كَانَ، بمقتضاي، باشي

منابع تحقیق با موضوع كَانَ، بمقتضاي، باشي

گرديده. و از تضاعيف اخبار و آثار ائمه دين که بر وفق آيات کتاب مبين ورود يافته بظهور رسيده در روايت جابر از امام محمد باقر عليه السلام مذکور است که يا جابر ايکفي من انتحل التشيّع ان يقول يحبنا اهل البيت فوالله ما شيعتنا الا من اتقي الله و اطاع243 و در ذيل خبر ديگر هم از آن حضرت […]

منابع تحقیق درباره
آسیب پذیری، تعریف مفهومی، سرمایه اجتماعی

منابع تحقیق درباره آسیب پذیری، تعریف مفهومی، سرمایه اجتماعی

تعریف مفهومی: سرمایه انسانی با ظرفیت افراد برای انجام کار با کیفیت مرتبط است (UNDP, 1999131(. تعریف عملیاتی: برای سنجش سرمایه انسانی از متغیرهای سابقه کار کشاورزی بر حسب سال، میزان تحصیلات بر حسب سنوات تحصیلی، وضعیت سلامت جسمانی به صورت خوداظهاری (شامل بیماری سخت، بیماری خفیف و سالم)، تعداد شرکت در دوره های آموزشی – ترویجی و مهارت های […]

منابع تحقیق با موضوع
الدُّنْيَا، بعضي، يقين

منابع تحقیق با موضوع الدُّنْيَا، بعضي، يقين

گذارم. تا اساس ايمان هر يک از اينان و آنان پايدار ماند و من داناترم به اينکه هرکس را چه بصلاح و اصلاح رساند و چه بفساد و افساد کشاند اگرچه حديث مذکور متضمن بسياري از دواعي تسليم و رضاست ليکن بمقتضاي ايثار اختصار همانا اقتصار بر ترجمه همين مقدار از ايراد مضمون بقيه و گفتار و ذکر ساير اخبار […]

منابع تحقیق با موضوع
کرامت انسان

منابع تحقیق با موضوع کرامت انسان

موارد و مجاري ان مانند بطن و فرج و زبان از جانب يمين و شمال اعتزال نمايي و در مطعم و مشرب و منکح و مقال و ساير مناهل آسايش و مداخل نکال پي سپر شرع انور بوده صراط مستقيم و طريق اعتدال پيمايي و همچنين تعديل قوت غضبيه از براي تسهيل باجتناب از تفريط جبن و افراط تهور صورت […]

منابع تحقیق درباره
آسیب پذیری، سرمایه اجتماعی، دارایی ها

منابع تحقیق درباره آسیب پذیری، سرمایه اجتماعی، دارایی ها

هندلی،2011). در دیگر تعاریف ، ظرفیت سازگاری عبارت است از: پتانسیل یا توانایی های یک جامعه برای نظارت، برنامه ریزی و یا سازگاری با قرار گرفتن در معرض دارد (فورد و اسمیت،2004). توانایی یک سیستم برای تغییر در جهتی دارد که برای مدیریت قرار گرفتن در معرض و یا حساسیت آن نسبت به تأثیر تغییرات اقلیمی، مجهزتر شود و نشان […]

منابع تحقیق با موضوع
کار کودک

منابع تحقیق با موضوع کار کودک

کيست که از او طلبيده و به مطلب نرسيده يا کيست که به نوازش او اميد داشته و رستگار نگرديده. فصل: و هم در کتاب مذکور و غير آن از کتب اصول مسطور است روايتي که از جماعت انصار در طلب ضمان بهشت از رسول مختار صلّي الله عليه و آله مشهور است خلاصه مضمون اينکه فريقي از انصار مکرمت […]

منابع تحقیق با موضوع
امام صادق

منابع تحقیق با موضوع امام صادق

بول کردن فرج خود را برابر آفتاب و ماه مکشوف داشتن و خاک روبه را بشت در انباشتن يا شب در خانه گذاشتن خاک روبه آرامگاه شيطان است. چنانکه بعضي از روايات مخبر از آن است. و همچنين واگذاشتن تنيده عنکبوت در رواياي بيوت. چه در خبر معتبر وارد است که “بَيْتُ الشَّيَاطِينِ مِنْ بُيُوتِكُمْ بَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ”153 و از آن […]

منابع تحقیق درباره
مدیریت بحران، مدیریت ریسک، استراتژی ها

منابع تحقیق درباره مدیریت بحران، مدیریت ریسک، استراتژی ها

به خارج کشور می باشد (نساجی زواره،1380 ؛ صالح و مختاری 1386). 3-3-2 اثرات خشکسالی بر حسب منبع آسیب پذیر1-3-3-2 اثر خشکسالی بر کشاورزی طبيعتأ كشاورزي اولين بخش اقتصادي است كه تحت تأثير خشكسالی قرار مي گيرد (تقی زاده،1388). خشکسالی از راه های مختلف برکشاورزی اثرات زیان بخشی را وارد می آورد که از جمله می توان به کمبود بارندگی […]

منابع تحقیق با موضوع
زيارت، خداي، تعالي

منابع تحقیق با موضوع زيارت، خداي، تعالي

او چيزي بر درهم نيفزايد. فصل: و از آن جمله گريستن بسيار از بيم عقوبت پروردگار. به هنگام يادآوري قبائح کردارهاي ناهنجار. در خبر آمده است که “مَا مِنْ شَيْ‏ءٍ إِلَّا وَ لَهُ كَيْلٌ وَ وَزْنٌ إِلَّا الدُّمُوعُ فَإِنَّ الْقَطْرَةَ مِنْهَا تُطْفِئُ بِحَاراً مِنَ النَّارِ”105 هيچ چيزي نيست مگر اينکه آن را اندازه و وزني است مگر اشک چشم که […]

منابع تحقیق با موضوع
خردان، عَزَّوَجَلَّ، مقتضاي

منابع تحقیق با موضوع خردان، عَزَّوَجَلَّ، مقتضاي

الدُّعَاءِ لَأَصَابَهُ مِنْهُ مَا يَجُثُّهُ مِنْ جَدِيدِ الْأَرْضِ”.81 و فيه باسناده عن ابي همام اسمعيل بن همام عن الرضا عليه السلام قال قال علي بن الحسين عليهما السلام: “إِنَّ الدُّعَاءَ وَ الْبَلَاءَ لَيَتَرَافَقَانِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّ الدُّعَاءَ لَيَرُدُّ الْبَلَاءَ وَ قَدْ أُبْرِمَ إِبْرَاماً”.82 اقول: و من شرائط قبول الدعاء التقدم فيه قبل نزول البلاء علي ما رويناه عن مولانا […]

منابع تحقیق درباره
آسیب پذیری، سرمایه اجتماعی، تحلیل خوشه ای

منابع تحقیق درباره آسیب پذیری، سرمایه اجتماعی، تحلیل خوشه ای

1-4-7-2 در معرض قرارگرفتن 392-4-7-2 حساسیت 403-4-7-2 ظرفیت سازگاری 415-7-2 ظرفیت سازگاری و آسیب پذیری 441-5-7-2 سرمایه انسانی 452-5-7-2 سرمایه فیزیکی 463-5-7-2 سرمایه مالی 464-5-7-2 سرمایه طبیعی 475-5-7-2 سرمایه اجتماعی 478-2 سنجش آسیب پذیری 491-8-2 تعیین شاخص سنجش آسیب پذیری 512-8-2 تعیین وزن شاخص های ارزیابی آسیب پذیری 519-2 مروری بر پژوهش های انجام شده 521-9-2 مطالعات خارجی: 532-9-2 مطالعات […]