Site Loader
تاثیر مراقبت مادرانه هم آغوشی در کاهش زمان بی قراری…………………………………………. کلیات،مقدمه و بررسی متون
دادن ازطریق شیفت شدن مرحله خواب آلودگی به هوشیاری در بینایی و شنوایی می تواند سبب ادامه و پایداری آرامش در شیرخوار گردد.(45) در طی ماههای نخست تاثیر صدای انسان نسبت به صدای غیرانسان در آرام شدن شیرخوار اثر دارد(45). یکی دیگر از روشهای رایج غیر دارویی کنترل درد، استفاده از ساکروز خوراکی می باشد. دوز موثر ساکروز مشخص نمی باشد اما میزان5 /0تا 2 سی سی از محلول 24 درصد گزارش شده است که برای نوزادان ترم تا یک سی سی و نوزادان پره ترم تا نیم سی سی میتوان از ساکروز استفاده کرد. ساکروز کافی است به دلیل میزان بیشتر رسپتورهای حس چشایی شیرین و جذب بالای آن در قسمت جلوئی زبان ، به نوک زبان ریخته شود (38). سهولت در کاربرد شیوه های تسکین درد که با برقراری ارتباط و تعامل مادر و نوزاد همراه است مانند تماس پوستی، باعث شده است که تمایل برای کاربرد چنین تدابیری جهت کاهش درد و استرس نوزادان افزایش یابد. (46)
مراقبت مادرانه هم آغوشی ( مراقبت کانگوروئی )
مداخلات ساده و بی خطر مانند روش مراقبت کانگوروئی می تواند باعث کاهش درد در نوزادان شود(47_50). تماس پوست به پوست مادر و نوزاد یا مراقبت به روش کانگورو شکلی از آغوش گرفتن است که تحقیقات در زمینه مزایای فیزیولوژیک و تکامل این روش رو به افزایش است(51)، چنین بنظر می رسد که شیر خوار طی حمله کولیک دچار درد است و طبق یافته های جدید تماس پوست با پوست در نوزاد و شیرخواران کوچک می تواند اثر آنالژزیک داشته باشد(48و52_54) یک روش مناسب برای کاهش ناراحتی کولیک تماس پوست با پوست مراقبت مادرانه هم آغوشی یا همان مراقبت کانگوروئی می باشد. این روش امروزه بعنوان یک طریقه نگهداری و مراقبت از نوزاد نارس محسوب می شود(55) و در نوزادان ترم نیز دارای اثرات مثبت بسیاری از جمله افزایش خواب عمیق NON-REM))و بهبود سیکل شبانه روزی ترشح ملاتونین و اثرات آنالژزیک است (48و56و57). مراقبت کانگورویی تنفس نوزاد را تنظیم کرده و دوره های آپنه را کاهش داده و سبب تولید شیر بیشتر و وزن گیری بهتر نوزاد نارس می شود(51) از مزایای دیگر این روش شیردهی طولانی مادر و کاهش مشکلات رفتاری با این نوع مراقبت بوده است.(58) بعضی تحقیقات نشان داده که شیرخواری که ارتباط پوست به پوست ( روش کانگورویی) دریافت کند، ساعات کمتری گریه و بی قراری می کند(18و59) این روش مراقبتی برای اولین بار در سال 1978 در بوگاتای کلمبیا معرفی شد. و در حقیقت روش جایگزینی برای مراقبت از نوزاد نارس در انکوباتور بود (60و61و70)پس از آن محققان نیز متوجه فواید دیگر آن شدند از جمله اینکه میتواند آستانه تحمل درد را افزایش دهد. و این نوزادان خواب عمیق تر و گریه کمتری دارند(59) این نوع مداخله به تکامل عصبی و رفتاری نوزاد کمک کرده و با ایجاد
تاثیر مراقبت مادرانه هم آغوشی در کاهش زمان بی قراری………………………………………… کلیات،مقدمه و بررسی متون
پیوند بین مادر و نوزاد سبب افزایش مهارت مراقبت از نوزاد و اعتماد به نفس مادر می شود.(51).مراقبت هم آغوشی به عنوان یک اقدام کمکی در کنار مداخلات پزشکی ممکن است یکی از راههای کم کردن میزان مرگ و میر نوزادان باشد. مراقبت هم آغوشی اقدامی است که نیاز به هزینه خاصی ندارد و تنها نیازمند عشق والدین می باشد و با توجه به اینکه ممکن است یک روش بسیار ساده در کاهش درد باشد اما در صورت موثر بودن مزایای غیر قابل وصفی هم برای نوزاد و هم برای والدین خواهد داشت (62و72). با این تفاسیر از آنجائی که مطالعات انجام شده در مورد تاثیر برنامه های مدیریتیدرد در نوزادان بسیار کم بوده و هم چنین روش تسکین درد در نوزادان به خوبی مشخص نشده است ، لذا محقق در نظر دارد مراقبت مادرانه هم آغوشی (مراقبتکانگوروئی) را در کاهش زمان بی قراری در شیرخواران کولیکی مورد مطالعه قرار دهد.
تاثیر مراقبت مادرانه هم آغوشی در کاهش زمان بی قراری…………………………………………. کلیات،مقدمه و بررسی متون
اهداف پژوهش:
هدف کلی :
تعیین تاثیر مراقبت مادرانه هم آغوشی ( مراقبت کانگوروئی) در کاهش زمان بی قراری در شیرخواران کولیکی
اهداف فرعی :
تعیین تاثیر مراقبت مادرانه هم آغوشی ( مراقبت کانگوروئی) در کاهش زمان بی قراری در شیرخواران کولیکی بر حسب جنس
تعیین تاثیر مراقبت مادرانه هم آغوشی ( مراقبت کانگوروئی) در کاهش زمان بی قراری در شیرخواران کولیکی بر حسب سن بروز کولیک
تعیین تاثیر مراقبت مادرانه هم آغوشی ( مراقبت کانگوروئی) در کاهش زمان بی قراری در شیرخواران کولیکی بر حسب سطح تحصیلات مادر
هدف کاربردی :
استفاده از روش مراقبت مادرانه هم آغوشی به عنوان یک روش درمانی ساده و بی ضرر
فرضیه :
مراقبت پوست به پوست به طریقه کانگوروئی می تواند زمان بی قراری در کولیک شیرخوارگی را کاهش دهد.
چهار چوب نظری:
مراقبت مادرانه هم آغوشی ( مراقبت کانگوروئی ) :
تعریف نظری : حالتی از در آغوش گرفتن است که در آن تماس پوست با پوست مادر و نوزاد بر قرار می شود و بعنوان مداخله غیر داروئی محسوب می شود(48و63و64و71)
تعریف عملی : در این پژوهش نوزاد در آغوش مادر در تماس پوستی به صورت عمودی بین سینه های مادر در حالیکه پوشک و کلاه و جوراب دارد ، قرار داده میشود و توسط لباس مخصوص مادر محافظت می گردد.(65)
تاثیر مراقبت مادرانه هم آغوشی در کاهش زمان بی قراری…………………………………………. کلیات،مقدمه و بررسی متون
کولیک شیرخواران :
تعریف نظری: دوره هائی از گریه شدید و مقاوم بدون علت مشخص می باشد(66)
تعریف عملی : بر طبق قانون Wessel ، گریه بیش از سه ساعت در روز ، برای بیش از سه روز در هفته و بیشتر از سه هفته می باشد.(66)
چهارچوب پنداشتی :
طبق تعریف انجمن بین المللی درد ، درد یک احساس ناخوشایند و یک تجربه روانی ناشی از صدمات احتمالی یا واقعی است(46) درد یک پدیده ذهنی و چند بعدی است که تعریف و اندازه گیری آن مشکل می باشد.(67.73)
آکادمی اطفال آمریکا پیشنهاداتی در مورد کاهش درد ارائه داده است :
-برای ارزیابی و کاهش استرس و درد در نوزاد باید از روشهای ارزیابی درد استفاده کرد.
– افراد مراقبت کننده از نوزاد باید از انواع روشهای محیطی و رفتاری و دارویی برای پیشگیری یاکاهش درد در نوزاداستفاده کنند.
– اگر از ضد دردهای دارویی استفاده می شود باید از داروهائی استفاده شود که تاثیر و و نیز بیعارضه بودن آندر نوزادان مشخص شده باشد(71و74)در طی احساس درد در نوزادبعضی اقدامات حمایتی به کاهش درد و استرس کمک می کند(44) مانند:
-قنداق کردن
-استفاده از پستانک
-تغذیه یا بغل کردن نوزاد
-کاهش صدا و نور
-لمس کردن و ماساژ دادن
– مراقبت هم آغوشی یا تماس پوست با پوست والدین با نوزاد و بغل کردن نوزاد قبل و بعد ازاحساس درد(77_75)
تاثیر مراقبت مادرانه هم آغوشی در کاهش زمان بی قراری…………………………………………. کلیات،مقدمه و بررسی متون
روش مراقبت هم آغوشی در سال 1978 به وسیله دکتر ادگار ری در بوگاتای کلمبیا به عنوان راهیجهت جبران منابع مالی بیمارستان های مراقبت کننده نوزادان با وزن کم تولد پیشنهاد شد. دکتر ادگار ری و دکتر هاکتور مارتینز روش درمانی خاصی را طرح ریزی کردند تا نوزادان نارس نجات یابند. در آن زمان میزان مرگ و میر نوزادان نارس در کلمبیا 70% بود (69و70) در
سال 1980 مدل جدید این مراقبت در کشورهائی از جمله فرانسه، سوئد، کانادا به صورت تماس پوست به پوست مادر و نوزاد در بخش های نوزادان برای نوزادان نارس شروع شد(69). از سال 1983 میلادی انقلابی در نحوه درمان نوزادان نارس ایجاد شد. به این انقلاب مراقبت کانگورویی گویند که دارای اهداف دوگانه ای است: مساعدت به نوزادان نارس در بهبودی از عوراض نارسی و کمک به والدین در توانمند سازی و برقراری ارتباط مناسب با نوزادان خود. از آن به بعد در کشورهای در حال توسعه از این روش برای غلبه بر مشکلات مربوط به مراقبت از انکوباتور استفاده شد(72). مراقبت کانگورویی ، تماس پوست به پوست مادر و نوزاد نامیده شده است تماس پوست با پوست مادر و نوزاد یا مراقبت به شیوه کانگورو ، شکلی از در آغوش گرفتن است که تحقیقات در زمینه مزایای فیزولوژیک و تکامل این روش رو به افزایش است. در این روش نوزاد در حالیکه تنها پوشک ، جوراب و کلاه دارد، در آغوش مادر در تماس پوستی به صورت عمودی بین سینه های مادر قرار داده می شود(70). این نوع مداخله به تکامل عصبی رفتاری نوزاد کمک کرده و با ایجاد پیوند بین مادر و نوزاد سبب افزایش مهارت مراقبت از نوزاد و اعتماد به نفس مادر میشود. از زمان اولین مطالعه در بوگاتای کلمبیا محققین دریافتند که این روش بر روی نوزادان اثر تسکینی دارد و یک عامل موثر در کاهش درد در طی مداخلات و حالتهای دردناک می شود و این نوزادان خواب عمیق تر و گریه کمتری دارند(72)در هنگام مراقبت کانگوروئی تماس پوست به پوست مادر با نوزاد ، محرک های چند حسی شامل : محرک روحی، لامسه ای ، بویایی ، شنوائی ، بینائی و محرک حرارتی در یک سبک واحد مهیا می کند (73) . مراقبت کانگوروئی واکنشهای رفتاری و فیزیولوژیکی درد را در نوزادان کاهش می دهد. تغییرات فیزیولوژیکی ثبت شده شامل کاهش تغییرات ضربان قلب، افزایش سطح اکسیژن خون، ثبات در افزایش اشباع اکسیژن خون ، ثبات در تعداد تنفس ، کاهش فشار سیاهرگ مرکزی و کاهش زمان گریه کردن و کاهش تغییرات چهره در اثر درد می شود (70)
نوزادان اغلب تفاوتها را در واکنش های رفتاری و فیزیولوژیکی درد نشان می دهند. واکنش های رفتاری ممکن است مشاهده نشوند ولی واکنشهای فیزیولوژیکی ممکن است افزایش یابند. تحقیقات نشان می دهد که این مراقبت در نوزادان سبب می شود که مادران بیشتر نوزاد خود را لمس کرده و نسبت به علائم نوزاد بیشتر سازگار شوند(70) . هم چنین این روش توانائی مادر را در امر مراقبت از نوزاد افزایش داده (69) و اعتماد به نفس مادر و دلبستگی بین مادر و نوزاد را بالا می برد )69و78و79). مطالعات نشان
تاثیر مراقبت مادرانه هم آغوشی در کاهش زمان بی قراری………………………………………… کلیات،مقدمه و بررسی متون
می دهد که استفاده از مداخله مادر در امر مراقبت ، فیزیولوژیک نوزاد که به صورت در آغوش گرفتن با استفاده از تماس پوست به پوست باشد ، درجه حرارت کودک را گرم تر از انکوباتور نگه می دارد، تنفس کودک را بهبود می بخشد و خواب عمیق را دو برابر می کند(78) . دلبستگی با تماس پوستی مادر و نوزاد افزایش می یابد(79) .این نوع مراقبت سبب برقراری پیوند تعاملی مادر و نوزاد می گردد و با ایجاد پیوند بین مادر و نوزاد سبب افزایش مهارت مراقبت از نوزاد و اعتماد به نفس او میشود(79) .از مزایای دیگر این روش ، ترخیص زودرس مادر و نوزاد و شیردهی طولانی مادر و کاهش مشکلات رفتاری با این مراقبت بوده است.مراقبت کانگوروئی تنها به تنظیم سیستم عصبی خودکار و مسائل فیزیولوژیکی نوزاد محدود نمی شود بلکه این مراقبت اثراتی نیز روی مادران دارد. مطالعات نشان می دهد که تماس پوست به پوستی که در ساعات اولیه پس از تولد نوزاد انجام می گیرد مادر و نوزاد را برای برقراری یک الگوی تعاملی دو طرفه و هماهنگ آماده می کند(78و79)

مزایای مراقبت کانگوروئی برای نوزادان :

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

تثبت ضربان قلب
تنفس منظم
بهبود انتشار اکسیژن در تمام بدن
پیشگیری از استرس ناشی از سرما که باعث سوزاندن اکسیژن و کالری می باشد
خواب به مدت طولانی تر ( در طی آن هورمون رشد ترشح و مغز بلوغ می یابد)
وزن گیری سریع
حذف فعالیت های بدون هدف که براحتی کالری مورد نیاز برای رشد و سلامت نوزاد را به هدر میدهد
کاهش میزان گریه کردن
زمان های طولانی هوشیاری
ایجاد فرصت هائی برای تغذیه با شیر مادر و استفاده از مزایای سلامتی بخش شیر مادر
برقراری زودتر ارتباط بین مادر و نوزاد
افزایش احتمال ترخیص زودتر از بیمارستان
تاثیر مراقبت مادرانه هم آغوشی در کاهش زمان بی قراری…………………………………………. کلیات،مقدمه و بررسی متون
مزایای مراقبت کانگوروئی برای والدین:
برقراری ارتباط عاطفی
کاهش اضطراب والدین
افزایش اعتماد به نفس در مراقبت از نوزاد
افزایش توانائی در تغذیه با شیر مادر (72)
چگونگی مراقبت کانگوروئی :
مراقبت کانگوروئی نمی تواند جانشین روشهای تایید شده پزشکی برای اصلاح مشکلات تنفسی و سایر استرس های پزشکی که نوزادان تجربه می کنند باشد اما می تواند به عنوان روش تکمیلی موثر باشد. مراقبت کانگوروئی سبب ایجاد شرایط مشابه آنچه که نوزاد در داخل رحم آن را تجربه کرده است نظیر مجاورت با صدای قلب مادر و همراهی صدای مادر با تغییرات ملایم و منظم ناشی از تنفس می شود. حالت در بر گیرنده را برای نوزاد ایجاد کرده و امکان جمع شدگی ( خم شدن دست و پاها ) را ایجاد می کند(72)
شرایط مراقبت کانگوروئی :
حرارت اتاق : بین 21 تا 22 درجه سانتیگراد
دوری از منابع جریان هوا و صدا
صندلی مناسب
لباس گرم و راحت برای مادر
نوزاد تنها یک پوشک داشته باشد
پتوی نوزاد
احساس تعلق و داشتن حریم خصوصیموجب حمایت نوزاد شده و به او فرصتی می دهد تا از عوامل پر تنش دور شود (72)مراقبت هم آغوشی باعث ایجاد آرامش بین مادر و نوزاد و ثابت ماندن علائم حیاتی در نوزاد می شود(60) . لمس در دوران نوزادی دارای اهمیت زیادی می باشد. لمس نوزاد از بروز هیجانات احساسی در نوزاد جلوگیری می کند(69) .تماس مادر با نوزاد
تاثیر مراقبت مادرانه هم آغوشی در کاهش زمان بی قراری…………………………………………. کلیات،مقدمه و بررسی متون
باعث کاهش تحریکات دردناک در نوزادان میشود (46).تحقیقات نشان داده اند که مراقبت هم آغوشی باعث می شود که نوزاد به طور متوسط چهار روز زودتر از دیگر نوزادان که مراقبت هم آغوشی نگرفته اند مرخص شوند(78)
مراقبت هم آغوشی برای اولین بار در کلمبیا به علت کمبود انکوباتور اجرا شد و تحقیقات متفاوت مشخص کرد که مراقبت هم آغوشی باعث تنظیم ضربان قلب و تنفس و آرامش در نوزاد انسان و سایر حیوانات شده است (70) .مراقبت هم آغوشی به مدت یک تا سه ساعت در طول شبانه روز باعث افزایش میزان خواب و کاهش گریه در نوزادان می شود و تا شش ماهگی انجام مراقبت هم آغوشی در آرامش نوزادان موثر میباشد(79)
بررسی متون :
تحقیقات متعددی در ارتباط با عوامل موثر در بروز کولیک و روشهای غیرداروئی کاهش درد در نوزادان صورت گرفته است . در ذیل به بررسی تعدادی ازین تحقیقات می پردازیم:
در مطالعه canivet و همکارانش برروی 1099 مادر – نوزاد مشخص شد که فاکتورهای روان شناسی و روانی- اجتماعی با ریسک بروز کولیک نوزادی مرتبط است و این دو فاکتور با سن ، وضعیت حمایت اجتماعی و سطح تحصیلات مادر مرتبط است .(80)
در مطالعه ای که توسط Akman و همکارانش در سال 2006 انجام شد به این نتیجه رسیدند که افسردگی مادران پس از زایمان و هم بستگی نامطمئن مادر- نوزاد با کولیک نوزادان مرتبط است.(81)
در پژوهشی که توسط Sondergaard و همکارانش بر روی 1820 مادر انجام شد، مشاهده کردند که ریسک بروز کولیک نوزادی در نوزادانی که مادرانشان در طی بارداری روزانه پانزده نخ سیگار یا بیشتر مصرف می کردند ، 95% بیشتر از سایر نوزادان است و هم چنین مادرانی که بطور مداوم در طی بارداری و پس از زایمان سیگار می کشند ، ریسک داشتن نوزادانی که کولیک داشته باشند در مقایسه با زنان غیر سیگاری ، 5/1 برابر است. هم چنین در مطالعه دیگر این پژوهشگر و همکارانش در دانمارک مشخص شد که وزن کم هنگام تولد با احتمال بروز کولیک نوزادی مرتبط است.(27)
در مطالعه ای که توسط NS Crowcroft و همکارش بر روی 76747 مادر که فرزندانشان یک ماهه بودند در بلژیک انجام شد به بررسی فاکتورهای مرتبط با کولیک پرداختند و متوجه شدند که نوزادان شیرمادرخوار نسبت به گروهی که با شیشه تغذیه می شوند بیشتر دچار کولیک می شوند و فاکتورهای اجتماعی از قبیل سن بالای مادر، وضعیت اجتماعی – اقتصادی در بروز کولیک بسیار تاثیرگذار می باشند.(82)
تاثیر مراقبت مادرانه هم آغوشی در کاهش زمان بی قراری………………………………………… کلیات،مقدمه و بررسی متون
جهت کاهش کولیک ، استفاده از رژیم هیپوآلرژنیک و بکار بردن کازئین توسط Lucassen و همکاران (1998) مطرح شد (6) البته پیش از آنهم بکار بردن رژیم های هیپوآلرژنیک توسط Forsyth (1989) و Hill (1995) مطرح شده بود (83و84)
استفاده از روش هایی همچون ماساژ کودک و یا حمل کودک در خودرو توسط Huhtala (2000) برای کاهش علائم کولیک پیشنهاد می شود (85)
از سوی دیگر تحقیقاتی در زمینه اثرات تماس پوست با پوست بطریقه مراقبت کانگوروئی انجام شده که نتایج جالبی به همراه داشته است:
. Grayدر سال 2000گزارشی مبنی بر اثر آنالژزیک تماس پوست با پوست در نوزادان ترم هنگام پروسیجرهای دردناک مثل خونگیری از پاشنه پا ، منتشر کرد.(48)
Ferber در 2002 نشان داد سیکل شبانه روزی ترشح ملاتونین با انجام ماساژ، ماچوریتی سریعتری می یابد (ملاتونین بر خلاف سروتوئین یک شل کننده عضلات صاف می باشد(86)
Ferberدر مطالعه ای دیگر در 2004 نشان داد که خواب عمیق و وضعیت فلکسور در شرایط نگهداری به طریقه کانگوروئی بیشتر است (87)
Huang و همکارانش در 2006 مشاهده کردند که نوزادان ترم نیز با انجام مراقبت های کانگوروئی کنترل دمایی بهتری خواهند داشت (88)
Ludington-Hoeو همکارانش در 2005 گزارشی مبنی بر اثر آنالژزیک مراقبت کانگوروئی در نوزادان پره ترم حین خون گیری از پاشنه پا انتشار داده اند (50)
سعیدی و همکارانش نیز در مشهد در سال 2009 طی مطالعه ای بر روی شیرخواران کولیکی متوجه شده اند که با استفاده از روش مراقبت کانگوروئی علائم شیرخواران کولیکی که شامل بی قراری و گریه بوده بطور معنی داری در مقایسه با گروه کنترل کاهش یافته است (89) همین محقق در یک مطالعه دیگر نشان داد که درد ناشی از واکسیناسیون در نوزادان با روش نگهداری کانگوروئی کاهش می یابد (55)
تاثیر مراقبت مادرانه هم آغوشی در کاهش زمان بی قراری………………………………………… کلیات،مقدمه و بررسی متون
Ellet در پژوهش خود بر مبنای فرضیه Keefe تایید می کند که روش کانگورویی ، مدت زمان گریه و بی قراری شیرخوار را کاهش داده و مدت زمان خواب شیرخوار را افزایش می دهد.(59)
Kazak و همکارانش به مقایسه اثر روشهای درمانی دارویی و غیر دارویی بر روی نوزادان پرداختند و به این نتیجه رسیدند که روشهای غیردارویی برای کاهش درد نوزادان موثرترند(43) و روش کانگورویی به هم بستگی مادر و شیرخوار کمک کرده و توانائی ها و اعتماد به نفس مادر را افزایش می دهد(43و90)
مطالعه ای که درسال 2002 توسط Mikiel-Kostyra k و همکارانش بر روی 1250 مادر لهستانی انجام شد و در آن بلافاصله پس از زایمان ، نوزادان حداقل 20 دقیقه بر روی سینه مادرشان قرار می گرفتند و تماس پوست به پوست برقرار می