تحقیق رایگان با موضوع 
غیرلزج، کسینوسی، متغیرها،، لاپلاس

تحقیق رایگان با موضوع غیرلزج، کسینوسی، متغیرها،، لاپلاس

فرکانسی حل کرده، سپس معادله (۲-۱۹) که همان معادله حاکم بر رفتار مخزن با سیال غیرلزج می باشد در حوزه زمانی بوسیله روش های مختلفی بدست آورده می شود. این روش ها شامل روش جداسازی متغیرها، تبدیل فوریه کسینوسی و تبدیل لاپلاس می باشد. در نهایت معادله (۲-۲۲) که معادله حاکم بر رفتار مخزن با سیال غیرلزج و تراکم ناپذیر […]

دانلود تحقیق در مورد 
گروهبندی، دادند،، نمودند(فخرفشانی، ابریشم

دانلود تحقیق در مورد گروهبندی، دادند،، نمودند(فخرفشانی، ابریشم

مدیریت ژرم پلاسم نخود مورد استفاده قرار گیرد (فاضلی و چقامیرزا،۱۳۹۰). همچنین فخرفشانی و شهریاری (۱۳۹۲) در تحقیقی ۲۶ توده جغرافیایی (اکوتیپ) سیر را با نشانگر ISSR در ۲۴ شاخه متفاوت قرار دادند، و در چهار گروه مختلف گروهبندی نمودند(فخرفشانی و شهریاری، ۱۳۹۲). در مطالعهای دیگر جمعیتهای کرم ابریشم چینی و بومی ایران با استفاده از

تحقیق رایگان با موضوع 
لزج، ۴-۱-، ،

تحقیق رایگان با موضوع لزج، ۴-۱-، ،

فصل چهارم حل معادلات حاکم ۴-۱- مقدمه در این فصل به حل معادله حاکم بر رفتار مخازن سدهای بتنی وزنی با شرایط مرزی مختلف پرداخته می شود. ابتدا معادله (۲-۱۸) که معادله دیفرانسیل حاکم بر رفتار مخزن با سیال لزج می باشد، را در حوزه

دانلود پایان نامه درباره
، ، ،

دانلود پایان نامه درباره ، ، ،

بدنه سد می باشد و گروه دوم بر اساس شتاب قائم در مخزن سد در اثر ارتعاش در کف مخزن می باشد. در حالت اخیر مسائلی چون اثر جذب کف و اثر موج سطحی نیز برای حل معادله در نظر گرفته می شود. در این تحقیق، معادله در حالت بدون در نظر گرفتن اندرکنش سازه و سیال حل و بحث […]

دانلود پایان نامه درمورد 
بیوتیکی، ,توکسینی، وروتوکسین۶۵، (ETEC)

دانلود پایان نامه درمورد بیوتیکی، ,توکسینی، وروتوکسین۶۵، (ETEC)

می شوند. (هیولینک، ۲۰۰۳) جهت پیشگیری از اسهال مسافرتی، عدم مصرف غذاهای بالقوه آلوده به ETEC توصیه میشود. تجویز پروفیلاکسی آنتی بیوتیک می تواند موثر باشد. ولی ممکن است سبب افزایش مقاومت آنتی بیوتیکی در باکتری ها شده و نباید برای همه افراد توصیه شود. اشریشیاکلی انتروهموراژیک (ETEC) ,توکسینی بنام وروتوکسین۶۵ تولید می کند

منابع پایان نامه ارشد با موضوع 
مصرف انرژی، دینامیکی

منابع پایان نامه ارشد با موضوع مصرف انرژی، دینامیکی

از دقیقترین روش های دینامیکی محاسبه مصرف انرژی سرمایشی روش موازنه بار گرمایی۲۱ میباشد. در این روش بر اساس بار های ساعتی سرمایشی و مشخصات عملکردی تجهیزات سرمایش، مصرف انرژی این بخش محاسبه میگردد. در این محاسبات بر اساس باریکه در هر ساعت بر تجهیزات سرمایش اعمال میگردد و نیز راندمان تجهیزات مصرف انرژی به صورت ساعت به ساعت محاسبه

منبع تحقیق با موضوع 
WMV، ۴-۲).، ۴-۲.، ۱،

منبع تحقیق با موضوع WMV، ۴-۲).، ۴-۲.، ۱،

اختصاصی طراحی شده برای WMV قادر به شناسایی این ویروس در عصاره گیاه آلوده بودند و کاملاً اختصاصی عمل کردند. استفاده از آغازگرهای اختصاصی WMV باعث تکثیر قطعاتی با اندازه‌های متفاوت از ناحیه CP-UTR’ شدند (شکل ۴-۲). شکل ۴-۲. نتایج آزمون PCR در ژل آگارز ۱% با بافر TBE. سمت چپ: مارکر DNA . چاهک ۱، کنترل منفی با آب […]

دانلود تحقیق در مورد 
ISSR، چندشکلی، آشکارسازی، گیاهی،

دانلود تحقیق در مورد ISSR، چندشکلی، آشکارسازی، گیاهی،

توسط فاضلی و چقامیرزا (۱۳۹۰) با استفاده از نشانگر مولکولی ISSR بررسی شدند که در ۱۵ گروه مجزا قرار گرفتند. نتایج حاصل نشان داد که نشانگر ISSR یک سیستم نشانگری قابل اطمینان برای آشکارسازی سطح بالایی از چندشکلی است و از این رو میتواند بعنوان ابزار مفیدی برای بررسی تنوع ژنتیکی نمونههای گیاهی، راهنمایی در مطالعات اصلاحی آینده و

دانلود پایان نامه درمورد 
STa، مثبت،، LT، توکسین

دانلود پایان نامه درمورد STa، مثبت،، LT، توکسین

ناهمگونی از پلاسمیدها است. STa گوانیل سیکلاز را در سلولهای اپیتلیال روده ای فعال و ترشح مایع را تحریک می کند. انترتوکسین مقاوم به حرارت دیگری، STb ، موجب تحریک ترشح غیروابسته به نوکلئوتید حلقوی با اثر کوتاه مدت می شود. بسیاری از سویه های STa مثبت، LT نیز تولید می کنند. سویه هایی که هر دو توکسین را ترشح […]

دانلود پایان نامه درباره
کسینوسی، لاپلاس، متغیرها،، (۲-۲۲)

دانلود پایان نامه درباره کسینوسی، لاپلاس، متغیرها،، (۲-۲۲)

روش ها شامل روش جداسازی متغیرها، تبدیل فوریه کسینوسی و تبدیل لاپلاس می باشد. در نهایت معادله (۲-۲۲) که معادله حاکم بر رفتار مخزن با سیال غیرلزج و تراکم ناپذیر می باشد، حل کرده و در حالت خاص و نتایج با هم مقایسه می شوند. در حل معادلات دو گروه از شرایط مرزی بررسی می گردد که گروه اول بر […]

پایان نامه رایگان درباره 
متغیر وابسته، متغیر مستقل

پایان نامه رایگان درباره متغیر وابسته، متغیر مستقل

تأثیرش بر روی متغیری دیگر مشاهده شود .ب) متغیر وابسته(معلول): متغیری است که تغییرات آن تحت تأثیر متغیر مستقل قرار می گیرد (بازرگان،سرمد، حجازی، ۱۳۸۰) در مدل تحلیلی پژوهش حاضر اعتماد به عنوان متغیرهای مستقل ووفاداری نگرش و نیت خرید به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. ۴ – قلمرو پژوهش قلمرو پژوهش

تحقیق رایگان با موضوع 
متمرکز۱، میراگر،، سامرفلد، همکارانش[۳۴]،

تحقیق رایگان با موضوع متمرکز۱، میراگر،، سامرفلد، همکارانش[۳۴]،

ترکیب معادله حاصل با شرط مرزی سامرفلد بدست می آید. کیم و همکارانش[۳۴]، مدلی را ارائه نموده اند که در آن مرز انتشاری، به وسیله یکسری جرم، میراگر و فنر به صورت پارامتر های متمرکز۱ جایگزین می شود. این مدل شامل دو میراگر، دو جرم و یک فنر است که رفتار محیط در بالادست را به خوبی مدل می کنند.

منبع تحقیق با موضوع 
استان گلستان

منبع تحقیق با موضوع استان گلستان

هندوانه در آزمون الایزا، از ۱۰۰ نمونه جمع‌آوری شده از مزارع استان گلستان، ۱۵ نمونه آلودگی به WMV را نشان دادند. آلودگی در هر چهار نوع گیاه جالیزی دیده شد. اما بیشترین مقدار آلودگی مربوط به خربزه تعیین گردید و هندوانه آلودگی پایینتری داشت. کمترین مقدار آلودگی به خیار اختصاص داشت. ۴-۲- نتایج آزمون RT-PCR آغازگرهای

منابع پایان نامه ارشد با موضوع 
انرژی مصرفی

منابع پایان نامه ارشد با موضوع انرژی مصرفی

که معروف به انرژی مصرفی پارازیتی۲۰ است در سیستم ها مشخص میشود در واقع میزان تلفات انرژی که در اثر کارکرد سیستم های تهویه مطبوع از دست می رود را مشخص می نماید مثلا زمانی که سیست اگزوز فن ها کار میکند عملا میزان زیادی از سرمای ایجاد شده در ساختمان به بیرون منتقل و در عوض آن هوای تازه […]

دانلود تحقیق در مورد 
ISSR، خربزه، طالبی، (فابریکی

دانلود تحقیق در مورد ISSR، خربزه، طالبی، (فابریکی

و همکاران (۱۳۸۸) در پژوهشی تنوع بالایی را در بین ژنوتیپهای تودههای بومی خربزه ایرانی با استفاده از نشانگر ISSR نشان دادند. نتایج این پژوهش نشان داد که نشانگرهای ISSR بطور موثری میتوانند برای مطالعه تنوع ژنتیکی تودههای خربزه و طالبی استفاده شوند (فابریکی اورنگ و همکاران، ۱۳۸۸). تنوع ژنتیکی ۹۹ توده و ۵ رقم نخود زراعی بومی ایران

دانلود پایان نامه درمورد 
کشورهای در حال توسعه

دانلود پایان نامه درمورد کشورهای در حال توسعه

مناطقی که چنین ارگانیسم‎ هایی در آنجا شیوع زیادی دارند (مثلا در بعضی کشورهای در حال توسعه) احتمالا دارای آنتی بادی هایی هستند و در برخورد مجدد با اشریشیاکلی مولد LT کمتر مستعد اسهال میباشند. (هیولینک، ۲۰۰۳) بعضی از سویه های ETEC , انتروتوکسین مقاوم به حرارت ۶۴ STa با وزن مولکولی ۱۵۰۰-۴۰۰۰ D تولید می کنند که تحت کنترل […]

تحقیق رایگان با موضوع 
گوگوی، مرز،، مایتی[۳۳]،، درمحاسبه

تحقیق رایگان با موضوع گوگوی، مرز،، مایتی[۳۳]،، درمحاسبه

مربوط به فرکانس های کمتر از مود اول مخزن می باشد. این شرط مرزی را، به همراه مرز سامرفیلد، می توان تنها شرایط مرزی زمانی موجود به حساب آورد که می توان از آنها به طور صریح درمحاسبه ماتریس ضرایب معادله سیستم استفاده نمود. گوگوی و مایتی[۳۳]، مرز جاذبی را پیشنهاد دادند که از معادله تحلیلی توزیع فشار بدست می […]

منبع تحقیق با موضوع 
تغییر رنگ

منبع تحقیق با موضوع تغییر رنگ

(۱۹۹۶) و اعتباریان (۱۹۹۷) مبنی بر کم رشدی بوته‌های هندوانه، کوتاه و کمانی شکل شدن بوته‌های خیار همراه با بر‌آمدگی‌هایی روی آن مطابقت دارد. بطور‌کلی علائم مشهود آلودگی در روی میوه‌های کدو، هندوانه، خربزه و خیار به صورت تاولی شدن، بدشکلی و تغییر رنگ دیده شد (شکل ۴-۱). شکل ۴-۱. علائم بیماری ویروسی WMV روی پهنک برگ و میوه

دانلود پایان نامه درباره
غیرلزج، (۲-۱۹)، کرده،،

دانلود پایان نامه درباره غیرلزج، (۲-۱۹)، کرده،،

معادله حاکم بر رفتار مخازن سدهای بتنی وزنی با شرایط مرزی مختلف پرداخته می شود. ابتدا معادله (۲-۱۸) که معادله دیفرانسیل حاکم بر رفتار مخزن با سیال لزج می باشد، را در حوزه فرکانسی حل کرده، سپس معادله (۲-۱۹) که همان معادله حاکم بر رفتار مخزن با سیال غیرلزج می باشد در حوزه زمانی بوسیله روش های مختلفی بدست آورده […]

پایان نامه رایگان درباره 
متغیر مستقل، آزمون فرضیه

پایان نامه رایگان درباره متغیر مستقل، آزمون فرضیه

میدانی می باشد. ۳ – متغییرهای پژوهش در یک پژوهش برای پاسخ دادن به سؤالات پژوهش و یا آزمون فرضیه ها، تشخیص متغیرها امری ضروری است. در این پژوهش دو نوع متغیر در نظر گرفته شده است. الف) متغیر مستقل (علت): یک ویژگی از محیط فیزیکی یا اجتماعی است که بعد از انتخاب،دخالت و یا دستکاری شدن، مقادیری را می […]

دانلود تحقیق در مورد 
تودهها، ملون، ISSR، هتروتیک

دانلود تحقیق در مورد تودهها، ملون، ISSR، هتروتیک

نشانگرهای ISSR را مورد ارزیابی قرار دادند. تودهها و هیبریدهای مورد مطالعه در۷ گروه قرار گرفتند. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که نشانگرهای ISSR در مطالعه تنوع ژنتیکی تودهها و ارقام ملون کارایی بالایی دارند و نتایج حاصل جهت تعیین گروههای هتروتیک در برنامههای اصلاحی ملون قابل استناد است (رحمانپور و همکاران، ۱۳۹۳). فابریکی اورنگ

منابع پایان نامه ارشد با موضوع 
مصرف انرژی، انرژی مصرفی، بهینه سازی

منابع پایان نامه ارشد با موضوع مصرف انرژی، انرژی مصرفی، بهینه سازی

از انرژی استفاده شده توسط سرمایش و تجهیزات در بخش ساختمان ایجاد یک مبنایی در خصوص میزان مصرف انرژی سالیانه که بتوان بر اساس آن برنامه ریزی نمود و راه های کاهش این میزان و بهینه سازی مصرف را برای کل کشور انجام داد. به منظور ارائه درک فیزیکی از عواملی که منجر به مصرف انرژی توسط تجهیزات توزیع حرارتی […]

تحقیق رایگان با موضوع 
شاران، ۱۹۸۷، است[۳۲].، آید[۳۱,۳۰,۲۹].

تحقیق رایگان با موضوع شاران، ۱۹۸۷، است[۳۲].، آید[۳۱,۳۰,۲۹].

از معادله حل تحلیلی دامنه فشار بدست می آید[۳۱,۳۰,۲۹]. در تمام این مطالعات، یک مرز فرکانسی پیشنهاد شده است که برای فرکانس های کمتر از مود دوم طبیعی مخزن دارای دقت مناسبی است. شاران در سال ۱۹۸۷ یک وابسته به زمان پیشنهاد نموده است[۳۲]. این شرط مرزی برای فرکانس های نزدیک فرکانس طبیعی اصلی مخزن مناسب نمی باشد و بیشترین […]

دانلود پایان نامه درمورد 
LT، (هیولینک،، احتماالا، بادیهای

دانلود پایان نامه درمورد LT، (هیولینک،، احتماالا، بادیهای

روده توسط مایعات متسع شده و سبب افزایش حرکت روده و اسهال می شود، که برای چند روز ادامه دارد. LT خاصیت آنتی ژنی دارد و با انتروتوکسین ویبریوکلره واکنش متقاطع نشان می دهد. (هیولینک، ۲۰۰۳) LT تولید آنتی بادیهای خنثی کننده در سرم (و احتماالا در روده) افرادی که قبلا دچار عفونت با اشریشیاکلی انتروتوکسیژن شدهاند را تحریک میکند. […]