0 Comments

بررسی تأثیر آموزش بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی بر رفتار مادران

کودکان امروز منابع انسانی ارزشمند و سرمایه های آینده جامعه هستند و روش پرورش دادن امروز آنها کیفیت منابع انسانی آینده را تامین خواهد کرد و مادران به عنوان گروه هدف برای آموزش، به منظور پرورش کودکان سالم و تندرست بسیار با اهمیت هستند. یکی از شاخص های مهم توسعه و سلامت در کشورها میزان […]