دانلود پایان نامه

زمانی بدست آورد. وی با در نظر گرفتن اندرکنش سازه وسیال با استفاده از روش های استاندارد پاسخ را برای سد با مخزن پر و خالی بررسی کرد. همچنین تاثیر مصالح را روی پاسخ ها با مقادیر عددی بدست آورد و ثابت کرد که سیال مخزن و انعطاف پذیری سازه ی سد تاثیر زیادی بر رفتار اندرکنشی سازه وسیال دارد ودر نتیجه منجر به پاسخ های بزرگی می شود.

مطلب مشابه :  تحقیق رایگان با موضوع هیدرودینامیک، تحریک،، صلب، آوردند.

دیدگاهتان را بنویسید