دانلود پایان نامه

شکل(۳-۴)مشاهده می گردد، واضح است که جواب وسترگارد فقط برای فرکانس‌های تحریک کمتر از فرکانس پایه‌ای مخزن ( فرکانس اول تشدید) معتبر است که این موضوع توسط کوتسوبو[۱۳] نیز تایید شده است.
به طور خلاصه برای قسمت حذف نمی‌شود و بیانگر بخشی از پاسخ است که خارج از فاز تحریک است و نشان دهنده کاملتر بودن جواب چوپرا نسبت به وسترگارد

مطلب مشابه :  دانلود تحقیق در مورد ISSR، چندشکلی، آشکارسازی، گیاهی،

دیدگاهتان را بنویسید