به صورت لایه های سیال روی هم انباشته یا جرم افزوده بیان نمود.

شکل (۳-۴): مقایسه پاسخ های چوپرا و وسترگارد در الف)x=0

شکل (۳-۴): مقایسه پاسخ های چوپرا و وسترگارد در ب)x=h

شکل (۳-۴): مقایسه پاسخ های چوپرا و وسترگارد در ج)x=2h

شکل (۳-۴): مقایسه پاسخ های چوپرا و وسترگارد در د)x=4h

۳-۴-۱-۲-پاسخ

مطلب مشابه :  تحقیق رایگان با موضوع شکل(۳-۶):، چوپرا، می‌باشد،، مخزن،

دیدگاهتان را بنویسید