دانلود پایان نامه

به صورت لایه های سیال روی هم انباشته یا جرم افزوده بیان نمود.

شکل (۳-۴): مقایسه پاسخ های چوپرا و وسترگارد در الف)x=0

شکل (۳-۴): مقایسه پاسخ های چوپرا و وسترگارد در ب)x=h

شکل (۳-۴): مقایسه پاسخ های چوپرا و وسترگارد در ج)x=2h

شکل (۳-۴): مقایسه پاسخ های چوپرا و وسترگارد در د)x=4h

۳-۴-۱-۲-پاسخ

مطلب مشابه :  منبع تحقیق با موضوع اتیدیوم، بروماید، چسب، ۵/۵

دیدگاهتان را بنویسید