غیرزیستی استفاده کرد (خارستانی و همکاران، ۱۳۹۲).
در مطالعهای دیگر نقشین و همکاران (۱۳۸۷)، از ۲۸ جفت آغازگر ریز ماهواره SSR برای ارزیابی تنوع ژنتیکی نژادگانهای سیب گلاب ایران استفاده نمودند. هتروزیگوتی بالایی در بین رقمهای سیب نشان داده شد (نقشین و همکاران، ۱۳۸۷).
همینطور تنوع ژنتیکی ۳۵ ژنوتیپ جو با استفاده از نشانگرهای

مطلب مشابه :  تحقیق رایگان با موضوع می‌رسد.، ۲۱۵، زلزله،، ۱۹۵۰،

دیدگاهتان را بنویسید