دانلود پایان نامه

از محورx می‌باشد. پاسخ ضربه واحد نیز به صورت زیر قابل بیان است:
(۳-۳۲)

و در نهایت پاسخ فشار به حرکت اختیاری زمین به صورت زیر حاصل می‌شود.
(۳-۳۳)

بطور کلی چوپرا به نتایج زیر رسید:
در شکل (۳-۴)، نسبت نیروی جانبی کل روی سد به فشار هیدرواستاتیک سد نشان داده شده است که در آن، و نیروی هیدرواستاتیکی می‌باشد.
با بررسی نمودار

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه درمورد میکروارگانیسم، بیرونی،، پرها، پوست،

دیدگاهتان را بنویسید