رشد می کند و تقسیم می شود تحت شرایط مطلوب به یک تعداد زیادی از ۱ تا ۱۰ میلیون سلول در طول ۱۱ ساعت ازدیاد می یابند. رشد باکتریها در حقیقت بوسیله فقدان ماده غذایی، جمع شدن سموم و به هدر دادن فعالیتهای متابولیکی محدود و مهار می شود. حداکثر تعداد باکتری تقریبا می باشد.
جمعیت باکتری ها با واحدهای تشکیل کلونی (CFU) در هر گرم یا میلی

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژه هایاشخاص ثالث، حقوق اشخاص، نفقه

دیدگاهتان را بنویسید