ناراحتی ها دیده شود بعلت اینکه پناهگاه مناسبی برای استافیلوکوک اورئوس خواهد بود باید این افراد با پوشش مناسب مانع از رسیدن عوامل عفونت زا به ضایعه شوند و درصورت مشاهده ضایعات چرکی، حتی یک عدد در دست یا سایر نقاط بدن باید از تماس مستقیم این قبیل اشخاص با مواد غذایی جلوگیری شود. (هویدا، ۱۳۸۳)

۲- لباس و وسایل شخصی: لباسها باید

مطلب مشابه :  تحقیق رایگان با موضوع گوگوی، مرز،، مایتی[۳۳]،، درمحاسبه

دیدگاهتان را بنویسید