دانلود پایان نامه

آزمون
آزمايش
۲۶٫۵۹۲۶
۴٫۳۷۰۰
۶٫۵۱۵
۵۲
۰٫۰۰۰

کنترل
۱۸٫۶۲۹۶
۴٫۶۰۸۹

نتايج حاصل از انجام آزمون t گروه‌هاي مستقل در رديف ۱ جدول فوق نشان مي‌دهد؛ فرضيه صفر مبني بر اينکه ميانگين نمرات سيالي دو گروه کنترل و آزمايش در وضعيت پيش آزمون تفاوت معني‌داري ندارند، تأييد مي‌گردد (زيرا سطح معني‌داري آزمون در رديف ۱ بيشتر از ۵ درصد است). همچنين نتيجه انجام آزمون t گروه‌هاي مستقل در رديف ۲ در جدول فوق نشان مي‌دهد که؛ فرضيه صفر مبني بر اينکه ميانگين نمرات سيالي دو گروه کنترل و آزمايش در وضعيت پس آزمون تفاوت معني‌داري ندارند، رد مي‌گردد (زيرا سطح معني‌داري آزمون در رديف ۲ کمتر از ۵ درصد مي‌باشد). از اين رو استدلال مي‌گردد که، بين نمره متغير سيالي دو گروه کنترل و آزمايش در وضعيت پيش آزمون تفاوت معني‌داري (p=0.835,t= 0.209) وجود ندارد؛ اما به دنبال اعمال مداخله در تدريس به دانش‌آموزان که به صورت تدريس درس افزار شبيه‌ساز درس علوم زيستي و بهداشت مي‌باشد، تفاوت معني‌داري (p=0.000, t=6.370) بين نمره بعد سيالي براي دو گروه آزمايش و کنترل در پس آزمون ايجاد شده است. بنابراين روش طراحي شده براي تدريس سبب شده است که، ميانگين نمره سيالي گروه آزمايش به صورت معني‌داري بيشتر از ميانگين نمره سيالي گروه کنترل در وضعيت پس آزمون باشد.

۴-۲-۳-۴: فرضيه ويژه شماره ۲(استفاده درس افزار شبيهساز علوم زيستي و بهداشت پايه اول متوسطه دوم به طور معناداري بر ميزان نمره ابتکار دانش‌آموزان موثر مي‌باشد.)
ابتکار به مفهوم توانايي توليد ايده يا محصول نو و بديع مي‌باشد. يا بنا بر تعريفي ديگر، يعني پاسخ‌هاي فرد قبلاً ديده نشده باشد و جديد و نو باشد. متغير ابتکار به عنوان يکي ديگر از ابعاد چهارگانه خلاقيت براي تمام افراد نمونه مورد بررسي در هر دو وضعيت پيش و پس آزمون، به صورت يک خرده مقياس ۲۲ سؤالي از پرسشنامه خلاقيت تورنس اندازه‌گيري ميشود. در جدول ذيل آماره‌هاي توصيفي مربوط به متغير ابتکار، شامل ميانگين و انحراف معيار در دو گروه آزمايش و کنترل در مراحل پيش آزمون و پس آزمون آورده شده است.

جدول ۴-۲-۲-۴-۱: آمارههاي توصيفي متغير ابتکار براي پيش آزمون و پس آزمون هر دو گروه
گروه
پيش آزمون
پس آزمون

ميانگين
انحراف معيار
ميانگين
انحراف معيار
آزمايش
۲۶٫۴۴۴۴
۶٫۱۴۱۴
۳۱٫۳۷۰۴
۹٫۲۹۹۰
کنترل
۲۳٫۳۳۳۳
۵٫۸۹۰۰
۲۲٫۰۳۷۰
۵٫۰۴۹۶

طبق روال مطالعه در بخش‌هاي قبل، در اين قسمت نيز براي سنجش اثرات متغير درون آزمودني (ابتکار)، متغير بين گروهي (گروه آزمايش و کنترل) و اثر تعاملي هر دو متغير فوق از تحليل واريانس با اندازه‌گيري مکرر استفاده نموده‌ايم. در ادامه نتايج حاصل از تحليل واريانس با اندازه‌گيري مکرر براي متغير ابتکار به شرح ذيل ارائه گرديده است:
جدول ۴-۲-۲-۴-۲: نتايج تحليل واريانس با اندازه‌گيري مکرر به روش گرين‌ها وز- گيزر براي ابتکار
منبع
مجموع مجذورات
درجه آزادي
ميانگين مجذورات
آماره F
سطح
معني‌داري
ابتکار
۸۸٫۹۲۶
۱
۸۸٫۹۲۶
۲٫۶۱۹
۰٫۱۱۲
ابتکار´گروه
۲۶۱٫۳۳۳
۱
۲۶۱٫۳۳۳
۷٫۶۹۶
۰٫۰۰۸

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه درموردامنیت ملی، محیط زیست، تحلیل اقتصادی

نتايج جدول فوق نشان مي‌دهد که اثر خالص متغير ابتکار يا همان متغير درون آزمودني (p=0.112,F= 2.619) به صورت آماري معني‌دار نمي‌باشد؛ اما اثر تعاملي ابتکار´گروه (P=0.008,F=7.696) کاملاً معني‌دار مي‌باشد. در ادامه نيز براي بررسي اثر اصلي متغير درون آزمودني ابتکار، از آزمون t گروه‌هاي وابسته استفاده شده است. در اين تحليل نمرات پس و پيش آزمون كليه شرکت‌کنندگان در پژوهش صرف‌نظر از گروه مربوطه مورد مقايسه قرار گرفته است. نتايج مربوط به تحليل متغير درون آزمودني ابتکار در دو وضعيت پيش آزمون و پس آزمون به شرح جدول ذيل مي‌باشد:
جدول ۴-۲-۲-۴-۳: نتايج آزمون t وابسته براي نمرات ابتکار پيش آزمون و پس آزمون
سطح
ميانگين
انحراف معيار
t
درجه آزادي
سطح معني‌داري
پيش آزمون
۲۴٫۸۸۸۹
۶٫۱۶۳۳
۱٫۵۲۵
۵۳
۰٫۱۳۳
پس آزمون
۲۶٫۷۰۳۷
۸٫۷۸۱۶

نتايج حاصل از انجام آزمون t گروه‌هاي وابسته در جدول (۴-۳-۲-۴-۳) صحت نتايج تحليل واريانس با اندازه‌گيري مکرر براي متغير درون آزمودني ابتکار در جدول (۴-۳-۲-۴-۲) را تأييد مي‌کند؛ بنابراين طبق نتايج حاصل آزمون t گروه‌هاي وابسته (P=0.133,t=1.525)، بين ميانگين نمرات ابتکار در دو وضعيت پيش آزمون و پس آزمون تفاوت معني‌داري وجود ندارد.
براي پيگيري اثر تعاملي ابتکار´ گروه از آزمون t گروه‌هاي مستقل استفاده مي‌شود. بدين صورت که برابري ميانگين نمره هر دو گروه آزمايش و کنترل در دو وضعيت پيش آزمون و پس آزمون به صورت مستقل مورد بررسي قرار مي‌گيرد. نتايج حاصل از تحليل ابتکار در هر دو گروه آزمايش و کنترل در هر دو وضعيت پيش و پس آزمون به شرح ذيل مي‌باشد:

جدول ۴-۲-۲-۴-۴: نتايج آزمون t مستقل براي نمرات ابتکار پيش آزمون_ پس آزمون هر دو گروه
رديف
سطح
گروه
ميانگين
انحراف معيار
t
درجه آزادي
سطح معني‌داري
۱
پيش آزمون
آزمايش
۲۶٫۴۴۴۴
۶٫۱۴۱۴
۱٫۹۰۰
۵۲
۰٫۰۶۳

کنترل
۲۳٫۳۳۳۳
۵٫۸۹۰۰

۲
پس آزمون
آزمايش
۳۱٫۳۷۰۴
۹٫۲۹۹۰
۴٫۵۸۳
۵۲
۰٫۰۰۰

کنترل
۲۲٫۰۳۷۰
۵٫۰۴۹۶

نتايج حاصل از انجام آزمون t گروه‌هاي مستقل در رديف ۱ جدول فوق نشان مي‌دهد؛ فرضيه صفر مبني بر اينکه ميانگين نمرات ابتکار دو گروه کنترل و آزمايش در و
ضعيت پيش آزمون تفاوت معني‌داري ندارند، تأييد مي‌گردد (زيرا سطح معني‌داري آزمون در رديف ۱ بيشتر از ۵ درصد است). همچنين نتيجه انجام آزمون t گروه‌هاي مستقل در رديف ۲ در جدول فوق نشان مي‌دهد که؛ فرضيه صفر مبني بر اينکه ميانگين نمرات ابتکار دو گروه کنترل و آزمايش در وضعيت پس آزمون تفاوت معني‌داري ندارند، رد مي‌گردد (زيرا سطح معني‌داري آزمون در رديف ۲ کمتر از ۵ درصد مي‌باشد)؛ بنابراين بر اساس نتايج آزمون t گروه‌هاي مستقل در جدول فوق اين‌گونه استدلال مي‌شود که، بين نمره ابتکار دانش‌آموزان در هر دو گروه آزمايش و کنترل در و وضعيت پيش آزمون تفاوت معني‌داري (p=0.063, t=1.9) وجود ندارد و فرضيه صفر براي برابري ميانگين‌هاي دو گروه آزمايش و کنترل در وضعيت پيش آزمون رد نمي‌شود. اما فرضيه صفر جهت برابري ميانگين‌هاي نمره ابتکار دو گرو آزمايش و کنترل در وضعيت پس آزمون مورد پذيرش قرار نمي‌گيرد(p=0.000, t=4.583)، بنابراين نمرات ابتکار دو گروه آزمايش و کنترل در پس آزمون تفاوت معني‌داري با يکديگر دارند و روش تدريس اعمال شده با درس افزار شبيه‌ساز بر گروه آزمايش، منجر به افزايش ميانگين نمره ابتکار اين گروه نسبت به گروه کنترل در وضعيت پس آزمون شده است.

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد رایگان درموردمصرف انرژی، چرخه زندگی، دوره های آموزش

۴-۲-۲-۵: فرضيه ويژه شماره ۳ (استفاده درس افزار شبيه‌ساز علوم زيستي و بهداشت پايه اول متوسطه دوم به طور معناداري بر ميزان نمره بسط دانش‌آموزان موثر مي‌باشد.)
بسط نيز يکي از ابعاد مهم خلاقيت از ديدگاه تورنس به شمار مي رود. بسط به شکل توانايي توجه به جزئيات وابسته به يك ايده تعريف مي‌گردد و در واقع يعني افراد خلاق به جزئيات يك ايده توجه بيشتري نشان مي‌دهند. بسط نيز به عنوان يکي ديگر از ابعاد خلاقيت براي تمام افراد نمونه در دو وضعيت پيش و پس آزمون، به صورت يک خرده مقياس ۱۱ سؤالي از پرسشنامه خلاقيت تورنس اندازه‌گيري مي‌شود. در جدول ذيل برخي از آماره‌هاي توصيفي مربوط به متغير بسط، شامل ميانگين و انحراف معيار براي اعضاي نمونه، در دو گروه آزمايش و کنترل در مراحل پيش آزمون و پس آزمون آورده شده است.

جدول ۴-۲-۲-۵-۱: آماره‌هاي توصيفي متغير بسط براي پيش آزمون و پس آزمون هر دوگروه
گروه
پيش آزمون
پس آزمون

ميانگين
انحراف معيار
ميانگين
انحراف معيار
آزمايش
۱۳٫۹۶۳۰
۳٫۱۴۳۷
۱۶٫۴۸۱۵
۴٫۲۰۰۴
کنترل
۱۲٫۵۱۸۵
۳٫۶۶۲۳
۱۱٫۴۰۷۴
۳٫۹۷۳۵

براي بررسي اثر اصلي متغير درون آزمودني بسط و اثر تعاملي متغير درون آزمودني بسط با متغير بين گروهي که شامل دو گروه آزمايش و کنترل مي‌باشد از آزمون تحليل واريانس با اندازه‌گيري مکرر استفاده شده است. در ادامه نتايج حاصل از تحليل واريانس با اندازه‌گيري مکرر براي متغير بسط به شرح ذيل ارائه گرديده است:
جدول ۴-۲-۲-۵-۲: نتايج تحليل واريانس با اندازه‌گيري مکرر به روش گرين هاوز- گيزر براي بسط
منبع
مجموع مجذورات
درجه آزادي
ميانگين مجذورات
آماره F
سطح
معني‌داري
بسط
۱۳٫۳۷۰
۱
۱۳٫۳۷۰
۰٫۹۵۴
۰٫۳۳۳
بسط´گروه
۸۸٫۹۲۶
۱
۸۸٫۹۲۶
۶٫۳۴۶
۰٫۰۱۵
نتايج جدول فوق نشان مي‌دهد که اثر اصلي متغير درون آزمودني بسط (p=0.333,F=0.954) از لحاظ آماري معني‌دار نمي‌باشد؛ اما اثر تعاملي بسط´ گروه (p=0.015, F=6.346) از لحاظ آماري کاملاً معني‌دار مي‌باشد. براي پيگيري مکرر اثر اصلي متغير درون آزمودني از آزمون t گروه‌هاي وابسته استفاده شده است. در اين تحليل نمرات متغير درون آزمودني پس و پيش آزمون كليه شرکت‌کنندگان در پژوهش صرف‌نظر از گروه مربوطه مورد مقايسه قرار گرفته است. نتايج مربوط به تحليل متغير درون آزمودني بسط در دو وضعيت پيش آزمون و پس آزمون به شرح جدول ذيل مي‌باشد:
جدول ۴-۲-۲-۵-۳: نتايج آزمون t وابسته براي نمرات بسط پيش آزمون و پس آزمون
سطح
ميانگين
انحراف معيار
t
درجه آزادي
سطح معني‌داري
پيش آزمون
۱۳٫۲۴۰۷
۳٫۴۵۸۳
۰٫۹۳۱
۵۳
۰٫۳۵۶
پس آزمون
۱۳٫۹۴۴۴
۴٫۷۹۱۵

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژگانتناسب اندام، احساس حقارت، سلامت روان

نتايج حاصل از انجام آزمون tگروههاي وابسته در ارتباط با متغير درون آزمودني بسط در جدول (۴-۳-۲-۵-۳) صحت نتايج حاصل از تحليل واريانس با اندازه‌گيري مکرر در جدول (۲-۵-۲-۳-۴) را به صورت کامل تأييد مي‌کند؛ بنابراين بين ميانگين نمرات متغير بسط در دو وضعيت پيش آزمون و پس آزمون تفاوت معني‌داري (p=0.356, t=0.931) وجود ندارد. حال که اثبات گرديد متغير درون آزمودني بسط، از لحاظ آماري بي معني است. ما به دنبال محاسبه اثر تعاملي متغير درون آزمودني و متغير بين گروهي هستيم. لذا براي پيگيري اثر تعاملي بسط´گروه از آزمون t گروه‌هاي مستقل استفاده مي‌شود. بدين صورت که برابري ميانگين نمره متغير بسط هر دو گروه آزمايش و کنترل در دو وضعيت پيش آزمون و پس آزمون به صورت مستقل مورد بررسي قرار مي‌گيرد. نتايج حاصل از تحليل متغير بسط در هر دو گروه آزمايش و کنترل در هر دو وضعيت پيش و پس آزمون به شرح ذيل مي‌باشد:

جدول ۴-۲-۲-۵-۴: نتايج آزمون t مستقل براي نمرات بسط پيش آزمون_ پس آزمون هر دو گروه
رديف
سطح
گروه
ميانگين
انحراف معيار
t
درجه آزادي
سطح
معني‌داري
۱
پيش آزمون
آزمايش
۱۳٫۹۶۳۰
۳٫۱۴۳۷
۱٫۵۵۵
۵۲
۰٫۱۲۶

کنترل
۱۲٫۵۱۸۵
۳٫۶۶۲۳

۲
پس آزمون
آزمايش
۱۶٫۴۸۱۵
۴٫۲۰۰۴
۴٫۵۶۰
۵۲
۰٫۰۰۰

کنترل
۱۱٫۴۰۷۴
۳٫۹۷۳۵

نتايج حاصل از انجام آزمون t گروه‌هاي مستقل در رديف ۱ جدول فوق نشان مي‌دهد؛ فرضيه صفر مبني بر اينکه ميانگين نمرات بسط
دو گروه کنترل و آزمايش در وضعيت پيش آزمون تفاوت معني‌داري ندارند، تأييد
مي‌گردد (زيرا سطح معني‌داري آزمون در رديف ۱ بيشتر از ۵ درصد است). همچنين نتيجه انجام آزمون t گروه‌هاي مستقل در رديف ۲ در جدول فوق نشان مي‌دهد که؛ فرضيه صفر مبني بر اينکه ميانگين نمرات بسط دو گروه کنترل و آزمايش در وضعيت پس آزمون تفاوت معني‌داري ندارند، رد مي‌گردد (زيرا سطح معني‌داري آزمون در رديف ۲ کمتر از ۵ درصد مي‌باشد). از اين رو استدلال مي‌گردد که، ميانگين نمرات متغير بسط در دو گروه آزمايش و کنترل در وضعيت پيش آزمون (p=0.126,t=1.55) با يکديگر تفاوت معني‌داري ندارند و شواهد کافي براي رد فرضيه برابري ميانگينهاي دو گروه وجود ندارد. اما فرضيه برابري ميانگين نمرات بسط براي دو گروه آزمايش و کنترل در وضعيت پس آزمون (p=0.000,t=4.56) رد مي‌گردد. از اين رو نتيجه ميشود که اعمال روش تدريس با درس افزار شبيه‌ساز منجر به افزايش نمرات ميانگين گروه آزمايش نسبت به گروه کنترل در وضعيت پس آزمون شده است.

۴-۲-۲-۶ فرضيه ويژه شماره ۴ (استفاده درس افزار شبيه‌ساز علوم زيستي و بهداشت پايه

دیدگاهتان را بنویسید