به این دلیل است که، مطالعه کل جامعه دشوار است و نمونه میتواند تصویر دقیقی ازجامع? آماری مورد مطالعه بدست دهد که از مهمترین مزایای آن قابلیت تعمیم نتایج است.( (کرلینجر،۱۳۸۲)
بنابراین این پژوهش از نظر ماهیت و هدف کاربردی – اکتشافی و به دنبال بررسی تاثیر اعتماد مصرف کننده به وفاداری نگرش و نیت خرید در بازارهای الکترونیکی B2C می

مطلب مشابه :  منبع تحقیق با موضوع برگ،، کوتولگی، برگ‌ها،، بدشکلی

دیدگاهتان را بنویسید