ارائه نماید. انتخاب روش پژوهش مناسب به هدفها، ماهیت و موضوع موید پژوهش و امکانات اجرایی بستگی دارد. روش پژوهش به عنوان یک فرایند نظامند برای یافتن پاسخ یک پرسش یا حل یک مسئله میباشد در این باره آمده است: روش پژوهش مجموعهای ازقواعد، ابزارها و راههای معتبر(قابل اطمینان) نظام یافته برای بررسی واقعیتها، کشف مجهولات ودستیابی به راه حل

مطلب مشابه :  تحقیق رایگان با موضوع ۳-۵-۱-، درنظرگیری، تراکم‌پذیری، گرفته،

دیدگاهتان را بنویسید