دانلود پایان نامه

ترکیب معادله حاصل با شرط مرزی سامرفلد بدست می آید. کیم و همکارانش[۳۴]، مدلی را ارائه نموده اند که در آن مرز انتشاری، به وسیله یکسری جرم، میراگر و فنر به صورت پارامتر های متمرکز۱ جایگزین می شود. این مدل شامل دو میراگر، دو جرم و یک فنر است که رفتار محیط در بالادست را به خوبی مدل می کنند.

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژگان دلبستگی ناایمن، اختلالات روانی، حمایت اجتماعی

دیدگاهتان را بنویسید