دانلود پایان نامه

هیدرودینامیک را در مخزن سد در اثر مؤلفه قائم زلزله، به دست آوردند. آنها از همان فرضیات بخش قبل استفاده نموده و در نهایت پاسخ را به صورت زیر بدست آوردند:
(۳-۴۲)

(۳-۴۳)

که در آن می باشد. وقتی که تحریک، شتاب قائم زمین باشد و سد نیز صلب فرض گردد پاسخ فرکانس مختلط فشار هیدرودینامیک است. در حالیکه تابع متناظر برای وقتی

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژه هایقاچاق کالا، قانون مجازات، مواد مخدر

دیدگاهتان را بنویسید