دانلود پایان نامه

گستره وسیعی از گونه‌های گیاهی، شامل برنج (جوشی و همکاران، ۲۰۰۰)، گندم (ناگوکا و اوجیهارا، ۱۹۹۷(۹۳، ارزن انگشتی (سلیماس و همکاران، ۱۹۹۵)۹۴، سیب زمینی شیرین (آجیباد و همکاران، ۲۰۰۰)۹۵و بارهنگ (ولف و مورگان ریچارد، ۱۹۹۸)۹۶، بکار گرفته شده‌اند. رحمانپور و همکاران (۱۳۹۳) تنوع ژنتیکی تودههای بومی و هیبریدهای ملون با استفاده از

مطلب مشابه :  تحقیق رایگان با موضوع (۳-۲۸)، اثرتحریک، (۳-۲۹)، چوپرا

پاسخی بگذارید