Site Loader

2017 ………………………………………………………………………………………………………..102
عنوان صفحه
بند6- مبنای تصمیمات شورای امنیت ……………………………………………………………………………….103
مبحث دوم: گفتمان جامعه بین الملل در مورد مسئولیت حمایت و آینده آن پس از لیبی ……..104
گفتار اول: مواضع کشور ها نسبت به مسئولیت حمایت …………………………………………………….104
بند1- دیدگاه موافقان مسئولیت حمایت……………………………………………………………………………..104
بند2- مخالفان مسئولیت حمایت ………………………………………………………………………………………105
گفتار دوم: مداخله نظامی در لیبی و نقض حاکمیت ملی آن ………………………………………………….106

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بند1- اصل عدم مداخله و به تصویب مجوز مداخله در لیبی ………………………………………………..106
بند2- فرماندهی عملیات نظامی ………………………………………………………………………………………..107
بند3- فروپاشی حکومت لیبی در پی مداخله نظامی …………………………………………………………….109

ارزیابی …………………………………………………………………………………………………………………………..110
نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………….112
پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………………..114
منابع و مآخذ ………………………………………………………………………………………………………………….115
چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………..120

چکیده
مفهوم حاکمیت ملی سنتی به صورت مطلق بوده و کشورها طبق این اصل اجازه مداخله در حاکمیت ملی خودشان را به هیچ وجه مجاز نمی دانستند. منشور ملل متحد نیز برابری حاکمیت ها و عدم مداخله در حاکمیت ملی کشورها را جزء اصول خود قرار داده است و تنها در صورت تهدید علیه صلح، نقض صلح و یا تجاوز حاکمیت نادیده انگاشته می شود. مفهوم حاکمیت ملی در حال حاضر با توجه به علل بسیاری از جمله تحول مفهوم امنیت، توسعه حقوق بین الملل و حقوق بشر دچار دگرگونی شده و به صورت نسبی درآمده است. همچنین اصل عدم مداخله نیز تعدیل گشته است. در حقوق بین الملل کنونی حاکمیت با دو محدودیت بزرگ روبه رو شده است نخست در زمینه کاربرد زور و دیگری افزایش احترام به حقوق بشر که این خود مشکلاتی را در پیش دارد چرا که کشورهایی به بهانه حمایت از حقوق بشر در کشورهای دیگر که در آن منافعی دارند، به مداخله دست زده و حاکمیت ملی آن را نقض می کنند. با توجه به جهان شمولی حقوق بشر و سلسله قواعد حقوق بشری که در میثاق ها، کنوانسیون های بین المللی و منطقه ای و دکترین علمای حقوق که قواعد بنیادین حقوق بشر نام گرفته و قاعده آمره حقوق بین الملل محسوب می شوند دولت ها نمی توانند در پناه اصل حاکمیت ملی از اجزای قواعد حقوق بشری سرباز زنند، اما اصل حاکمیت ملی همچنان قابل اتکا می باشد و مسئولیت حمایت از حقوق و رفاه ملت بر عهده حاکمیت است و در صورتی که که دولت از عهده این مسئولیت برنیامده و یا خود نخواهد به آن تعهد عمل کند این مسئولیت به جامعه بین المللی واگذار می شود.

مداخله بشردوستانه در حقوق بین الملل جایی پیدا نکرده و کشورهای حامی مداخله سعی در گنجاندن آن در مفهوم مسئولیت حمایت دارند. مداخله نظامی در قالب مسئولیت حمایت تنها به عنوان آخرین راهکار پس از راهکارهای سیاسی، دیپلماتیک و اقتصادی آن هم در موارد نقض وسیع، گسترده و مداوم حقوق بشر و با مجوز شورای امنیت قابل توجیه است. قطعنامه 1973 بر ضد لیبی که حمله ناتو به این کشور را به همراه داشت با 10 رأی مثبت و 5 رأی ممتنع به تصویب رسید که حاکی از موضع ضعیف سیاسی این قطعنامه و احترام به اصل حاکمیت ملی کشورها می باشد.شورای امنیت باید برای تصویب اینگونه قطعنامه ها آستانه بالایی را در نظر بگیرد و همچنین مواد آن باید شفاف و دقیق باشند تا برای کشورهای مداخله گر رویه حقوقی برای مداخله نظامی در کشورهای مخالف خود، ایجاد نشده و حقوق بشر به مستمسکی برای مداخله در کشورها تبدیل نشود.

واژگان کلیدی: حاکمیت ملی– نقض حقوق بشر– عدم مداخله- مداخله بشردوستانه– مسئولیت حمایت

مقدمه
در حقوق بین الملل کلاسیک، مفهوم حاکمیت خارجی دولت، استقلال و تساوی آن با دولت های دیگر و از ویژگی های بارز آن مطلق بودن این حاکمیت است که بدین معنی است که این قدرت، قدرتی عالی، نا محدود و تبعیت ناپذیر است. حاکمیت دو بعد داخلی و خارجی دارد، در بعد داخلی حاکمیت دولت به این معناست که دولت بتواند بدون دخالت خارجی، امور کشور را تنظیم و اداره نماید. در بعد خارجی، هنگامی یک دولت دارای حاکمیت است که روابط خارجی اش از استقلال و آزادی عمل برخوردار باشد و از دیگران تبعیت نپذیرد. با توسعه حقوق بین الملل قدرت حاکمیت دولت ها کاهش یافته و دولت ها محدودیت هایی را برای خود پذیرفته اند و جامعه بین المللی با احترام به اصل حاکمیت ملی، قوانین حقوق بشری را تا جایی توسعه است که اجازه اظهار نظر و تاثیر گذاری دولت ها در مورد وضعیت حقوق بشر در دیگر کشور ها را می دهد.
می توان گفت حاکمیت دولت ها و حمایت بین المللی از حقوق بشر با یکدیگر ناسازگارند و از مهمترین مباحث حمایت از حقوق بشر، بحث مداخله در حاکمیت ملی کشورها توسط کشورها و سازمان های بین المللی برای حمایت از حقوق بشر است که به طریق نظامی و غیر نظامی صورت گرفته و می گیرد. اما حاکمیت ملی و به همراه آن اصل عدم مداخله و عدم توسل به زور در حاکمیت ملی که از اصول اولیه منشور ملل متحد می باشند با توجه به مداخله نظامی به یک کشور نقض می شوند و در مقابل با توجه به جهان مشمولی حقوق بشر دولت ها نمی توانند حاکمیت ملی را مستمسکی برای نقض حقوق بنیادین بشر قرار دهند. اهمیت حاکمیت ملی کشور و مسئله مداخله نظامی به لیبی و رویداد بهار عربی در منطقه خاورمیانه موجب شده است که مبادرات به تنظیم این پایان نامه نمایم.
بر این اساس، این تحقیق مشتمل بر چهار فصل و هر فصل مشتمل بر مبحث و گفتار می باشد.
در فصل اول به بررسی اصل حاکمیت ملی و مداخله بشر دوستانه پرداخته شده است. فصل دوم مربوط به ارتباط حقوق بشر و حاکمیت ملی و دیدگاه های مطرح شده در مورد داخله بشر دوستانه می باشد که موضوعات مورد بحث جهان مشمولی در آن حقوق بشر، حقوق بنیادین بشر، محدودیت هایی که حقوق بشر برای حاکمیت کشورها ایجاد کرده است و دیدگاه مخالفان و موافقان مداخله برای حمایت از حقوق بشر می باشد. فصل سوم به بررسی مداخله بر اساس دکترین مسئولیت حمایت پرداخته و ساختار این دکترین تشریح می شود و در فصل چهارم مداخله نظامی در لیبی تحت لوای دکترین مسئولیت حمایت و آینده این دکترین نزد جامعه بین الملل مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
بیان مسئله
مداخله بشر دوستانه یا اقدام کشورها به صورت فردی و جمعی برای جلوگیری از نقض فاحش حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه علیه یک کشور که به نقض فاحش حقوق بشر متهم است موضوعی بحث برانگیز در حقوق بشر بین الملل بوده که سابقه زیادی نیز دارد اما به دلیل اهمیت حاکمیت ملی کشورها و نیز حقوق بشر و کرامت ذاتی انسان یکی از موضوعات مهم و به روز در این زمان است.
بعضی از کشورها با توجیه بشر دوستانه بودن مداخلات آنها سعی در نفوذ به کشورهای دیگر و کسب منافع بوده که از آنها به دلیل عدم رعایت منشور انتقاد شده است. از طرف دیگر دولت هایی مبادرت به نقض گسترده حقوق بشر نموده اند وجدان بشریت را جریمه دار کرده اند. البته باید اذعان داشت جنگ و خونریزی ره آورد استعمار و فقر است و کشورهایی که داعیه حقوق بشر را دارند باید به دنبال علت آن بروند و نه معلول. در پی شکل گیری بهار عربی و بیداری اسلامی در کشورهای منطقه و کشورهای غربی تمام تلاش خود را در شورای امنیت انجام دادند تا برای مداخله نظامی در لیبی مجوز صادر کنند. لذا در این تحقیق نگارنده بر آن است که به بررسی رابطه مداخله بشر دوستانه و حاکمیت ملی کشور ها بپردازد و با توجه به اصول منشور سازمان ملل متحد به وجوب یا عدم وجوب مداخله در حاکمیت کشورها و اینکه چه شرایطی برای اقدام به مداخله بشر دوستانه باید توجه داشته باشد تا هم مسئله حاکمیت کشورها به خطر نیفتد و هم حقوق بشر در کشورها نقض نشود، پاسخ دهد.

پرسش تحقیق
1) با توجه به جهان شمولی حقوق بشر و اصل عدم مداخله در کشورها آیا مداخله در حاکمیت ملی کشورها با توجیهات بشردوستانه مجاز می باشد؟
2) مداخله بشردوستانه چه ویژگی هایی دارد و تحت چه شرایطی انجام می شود؟
3) ماهیت اصلی نقض وسیع حقوق بشر چیست و آیا بحرانهای انسانی میتواند تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی تلقی شود؟

فرضیه ها
1)حاکمیت ملی نمیتواند دست آویز کشورها برای نقض حقوق بشر باشد.
2)درمداخله بشردوستانه درصورتیکه بتواند ازیک فاجعه انسانی جلوگیری کند میتوان حاکمیت دولتها را نسبی انگاشت.

اهداف علمی تحقیق
1)ارائه راه حلی برای حفظ حاکمیت کشورها در عرصه بین الملل و جلوگیری از مداخلات غیرضروری در امورکشورها تحت لوای حقوق بشر.
2-حمایت از حقوق بشر و جلوگیری از نقض فاحش آن توسط کشورها.
3-حفظ صلح و امنیت بین المللی

ضرورت های انجام تحقیق
با شکل گیری بهار عربی در کشورهای منطقه، کشورهای غربی منافع خود را در خاورمیانه در خطر دیده و همه تلاش خود را برای مداخله نظامی به این کشورها تحت عناوین مختلف می کنند تا خط مقاومتی که در مقابل جبهه غرب ایستادگی کرده را تضعیف کنند. از آن جا که حقوق بشر و حاکمیت ملی کشورها برای حفظ نظم و صلح جهانی بسیار اهمیت دارند و از هر دوی این اصول استفاده های نامشروع میشود لازم دیدم که به ارتباط این دو مقوله بپردازم.

سوابق تحقیق
با توجه به اهمیت موضوع در کشورمان تحقیق های ارزشمندی انجام شده ، در مقاله دکتر فضل اله موسوی با نام “مداخله بشردوستانه نقض قاعده یا استثنای سوم” مداخله بشردوستانه نقض قاعده عدم توسل به زور شناخته شده است در حالیکه دکتر قاسم آقایی درمقاله “مداخله بشردوستانه از ممنوعیت تا ضرورت”، اقدامات بشردوستانه را حتی اگر در چارچوب منشورملل نباشد برای جلوگیری از نقض فاحش حقوق بشر مجاز می داند. کتاب” مداخله بشردوستانه از تئوری تا عمل”: در این کتاب حسین سرتیپی به روند اجرایی مداخله بشردوستانه پرداخته و این پرسش را پیش کشیده است که آیا به صرف مواجهه با موضعی بشری،توسل به مداخله نظامی توجیه پذیر خواهد بود؟او سپس پرسش های دیگری از این دست مطرح کرده و با توجه به دگرگونیهای پدید آمده در مفاهیم حاکمیت و مداخله بشردوستانه، به آنها پاسخ داده است. “مداخله بشردوستانه اندیشه در عمل”: نویسنده کتاب آقای توماس ج. وایس در این کتاب به موضوعاتی چون مداخله بشردوستانه، حاکمیت، جنگهای امروزی و مسولیت حمایت پرداخته است. نویسنده در ارزیابی نظر کشورهای توسعه یافته و جهان سومی درباره مداخله بشردوستانه سیاست یکی به نعل یکی به میخ را در پیش گرفته اما روی هم رفته در تحلیل های خود بیشتر به دیدگاه های غربی گرایش نشان داده است. “مداخله بشردوستانه: مشروع کردن غیرقانونی؟” لینتر در این مقاله به بررسی مفهوم مداخله بشردوستانه و مسولیت حمایت پرداخته و چند نظر مهم داده است. او بر این باور است که مفهوم مداخله بشردوستانه و مسولیت حمایت، برگرفته از مفهوم جنگ عادلانه میباشد و باید دانست که مداخله در بیشتر موارد از دیدگاه اخلاقی مشروع است.

روش تحقیق
عمده روش تحقیق روش کتابخانه ای بوده که به بررسی ومطالعه کتب،مقالات،اسناد و مدارک مرتبط و موجود در خصوص موضوع پرداخته شده است.گردآوری اطلاعات به صورت فیش برداری خواهد بود. اطلاعات جمع آوری شده وهرکدام دربخش مربوط به خود قرار می گیرندو نیز درهر بخش به تجزیه وتحلیل پرداخته می شود.

فصل اول : بررسی اصل حاکمیت و مداخله بشردوستانه

فصل اول: بررسی حاکمیت ملی و مداخله بشردوستانه
در فصل اول به بررسی مفاهیم مربوط به حاکمیت ملی و تحول آن و همچنین مفهوم و سوابق موجود در مورد مداخله بشردوستانه در دو مبحث مجزا می پردازیم.
مبحث اول : مبانی و مفاهیم حاکمیت ملی و تحول مفهوم سنتی آن
در این مبحث مفهوم، تعریف و ویژگی های حاکمیت و تحول مفهوم آن و همچنین تعدیل اصل عدم مداخله پرداخته می شود.

گفتار اول : مفهوم، تعریف و ویژگی های حاکمیت ملی
بند1- مفهوم حاکمیت
ریشه مفهوم حاکمیت به معنای امروزی آن به زمان تشکیل دولت های سرزمینی مدرن برمیگردد که سلطنت از این مفهوم به عنوان ابزاری برای تحکیم سلطه خود بر شاهزادگان فئودال استفاده می کرد. در زمانی که بی ثباتی و بی نظمی دوام و بقای جوامع را تهدید می کرد؛ این باور وجود داشت که دولت های مقتدر برای اعمال حاکمیت بر سرزمین و شهروندان لازم است. نوع حکومت، خواه سلطنتی، اشراف سالاری و یا دمکراسی، مورد نظر قرار نداشت بلکه مهم قابلیت این حکومت ها در اعمال حاکمیت از طریق استقرار نظم بود. این مفهوم حاکمیت از طریق مجموعه ای از نظریات که به منزله اعلام پایان سلطه اخلاقی کلیسا بر رهبران غیردینی اروپا بود، وارد تئوری های روابط بین المللی شد. در این ارتباط معاهده وستفالی(1647) نقطه عطفی در تاریخ است، این معاهده به جنگ های سی ساله پایان داد و زمینه ساز آغاز تلاشی شد که تا امروز ادامه دارد. تلاش برای کشف روش هایی که بر اساس آن ها دولت های مستقل بتوانند حاکمیت خود را بر سرزمین شان اعمال کنند و منافع خویش را بگونه ای تامین نمایند که نه مضر به حال خودشان باشد نه به حال جامعه بین المللی که عضوی از آن هستند.
در حقوق عمومی، حاکمیت به معنی قدرت برتر ، قدرت ما فوق و قدرت مطلق و انحصاری هر کشور است.اصل حاکمیت برای نخستین بار در قرن 16 توسط ژان بدن فرانسوی ابراز گردید و عده ای از فلاسفه و حقوقدانان دیگر از او پیروی نمودند. این عده از دانشمندان، قدرت سیاسی یا قدرت حکومت را در نظام داخلی با حاکمیت درهم آمیخته اند و معتقدند که چنین قدرتی ما فوق تمام قدرتهاست و جنبهی غیرمشروط و مطلق و دائمی دارد. طبق نظر آنان، در نظام بین المللی نیز حاکمیت به معنا