دانلود پایان نامه

شکل (۳-۶) و با لحاظ نمودن اثر اندرکنش بین سد و مخزن، پاسخ سد را به دست آورد.

شکل(۳-۶): سیستم سد و مخزن فرض شده توسط چوپرا
فرضیات وی همان فرضیات بخش قبل می‌باشد، با این تفاوت که تغییر شکل سد را بصورت تعمیم یافته با یک درجه آزادی بصورت زیر بیان نمود:
(۳-۳۴)

که در آن(y) ? تابع شکل (شکل مود اصلی ارتعاش) و (t) ? مختصات تعمیم

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ پایان نامهسلامت روان، استرس، سطح معنادار

پاسخی بگذارید