دانلود پایان نامه

هیدرودینامیکی افقی ایجاد شده در وجه بالا دست سد دارد. همچنین می‌توان نتیجه گرفت که مؤلفه قائم زلزله تأثیر زیادی در تحلیل سدهای بتنی وزنی دارد.

۳-۵-۳-مقایسه پاسخ به مؤلفه افقی و قائم زلزله
در شکل (۳-۷) پاسخ تاریخچه زمانی تغییرمکان تاج سد برای حالتهای مولفه افقی و قائم زلزله و همچنین برای دو حالت سد با مخزن پر و سد بدون

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژگان کودکان و نوجوانان، مهارت های اجتماعی، کودکان و نوجوان

پاسخی بگذارید