دانلود پایان نامه

شرایط مرزی زمانی موجود به حساب آورد که می توان از آنها به طور صریح درمحاسبه ماتریس ضرایب معادله سیستم استفاده نمود. گوگوی و مایتی[۳۳]، مرز جاذبی را پیشنهاد دادند که از معادله تحلیلی توزیع فشار بدست می آید. فرم نهایی مرز، از ترکیب معادله حاصل با شرط مرزی سامرفلد بدست می آید. کیم و همکارانش[۳۴]، مدلی را ارائه نموده اند که در آن مرز

مطلب مشابه :  تحقیق رایگان با موضوع وسترگارد، چوپرا، (۳-۴):، الف)x=0

دیدگاهتان را بنویسید