دانلود پایان نامه

مخزن دیده می‌شود. همانطور که دیده می‌شود در غیاب مخزن، پاسخ به مؤلفه قائم خیلی کوچکتر از پاسخ به مؤلفه افقی زلزله می‌باشد. در حالیکه این مقدار با حضور مخزن بسیار زیاد می‌شود.

شکل(۳-۷): پاسخ تغییر مکان افقی تاج سد با ارتفاع ۳۰۰ فوت به دو مؤلفه زلزله ۱۹۵۰، السنترو
برای حالت مخزن خالی تغییر مکان تاج سد در اثر مؤلفه قائم

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه دربارهچوپرا[۲]،، زلزله،، هیدرودینامیک، آوردند.

دیدگاهتان را بنویسید