دانلود پایان نامه

می باشد اما هنگام خروج از پستان بوسیله باکتریها آلوده میشود. آلودگی شیر بوسیله میکروارگانیسمها در طی شیر دادن، ذخیره سازی و سایر فعالیتهای قبل از تهیه رخ می دهد. (شاکریان، ۱۳۸۴)

۱-۴-۱- اشریشیاکلی۵۹
کلی فرمها بی هوازی اختیاری هستند با اپتیمم رشد در ۳۷ درجه سانتیگراد، آنها با پاتوژنها همراه می شوند اما لزوما خودشان

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد با موضوع مصرف انرژی

دیدگاهتان را بنویسید