دانلود پایان نامه

ای هستند که به تنهایی با چشم غیرمسلح دیده نمیشوند واحد اندازه گیری که برای میکروارگانیسم ها بکاربرده می شود، میکرومتر می باشد.
میکروارگانیسم ها همه جا یافت می شوندو بسیاری از آنها برای ما ضروری هستند. آنها در صنایع مواد غذایی باعث فساد شده یا از طریق تخمیر از فساد جلوگیری می کنندو یا میتوانند در ایجاد بیماری برای انسان نقش

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه درمورد ناقلین، میدهد،، ۵۰-۳۰، استافیلوکوک

پاسخی بگذارید