دانلود پایان نامه

آنها در حضور مقدار بسیار کم اکسیژن می باشد.
– بی هوازی اجباری: تنها در غیاب اکسیژن رشد می کنند و اگر اکسیژن وجود داشته باشد از بین می روند.

ساختار بیولوژیکی : سدهای فیزیکی نظیر پوست، پوسته های بیرونی، پرها و غیره عمل محافظت بر علیه هجوم میکروارگانیسم ها را برای گیاهان و حیوانات انجام می دهند اما شیر یک محصول مایع بدون هیچ

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه درمورد میکروارگانیسم، تکثیردر، سکون۵۳، لگاریتمی۵۲:

پاسخی بگذارید