عالی به کار گیرند. در این صورت دانشگاهها در انجام وظیفه خود مبنی بر گسترش و ایجاد محیط آموزش با کیفیت موفق خواهند بود و چنین محیطی باعث رشد و ارتقا سطح علمی افراد شایسته و مقید به ارزشهای والا به منظور رفع نیازهای ملی و بین المللی میگردد.

همانگونه که بیان شد، مدیریت دانش در سازمان مستلزم بهرهگیری اعضا از مدیریت دانش شخصی است. بدین ترتیب توصیف وضعیت موجود از حیث چگونگی کاربرد مدیریت دانش توسط اعضای هیأت علمی، به عنوان اولین گامها در بررسی این مقوله در دانشگاهها به شمار میرود و از اهمیت بسزایی برخوردار است. مؤسسات آموزشی قطعاً دارای سطح قابل توجهی از فعالیتهای مدیریت دانش هستند، بنابراین تشخیص، شناسایی و به کاربردن آنها به عنوان پایه و اساس توسعه بیشتر فرایندهای آموزشی و پژوهشی، بسیار مهم است (میتال، 2008). این پژوهش بر فعالیتهای علمی گوناگون اعضای هیأت علمی و چگونگی تأثیر و کمک این فعالیتها به تولید ارزش و مدیریت دانش، متمرکز شده است. اعضای هیأت علمی باید نقش خود را در یک جامعه دانش محور، از طریق مدیریت آگاهانه و آشکار فرایندهای مرتبط با تولید سرمایه های دانش بشناسند و به آن پاسخ دهند. از اینرو تلاش برای استقرار مدیریت دانش در دانشگاه مستلزم شناخت علمی از وضعیت موجود خواهد بود و پژوهش حاضر اهمیت و ضرورت مییابد.

1-4 اهداف پژوهش
1-4-1 هدف کلی پژوهش
تعیین نحوه کاربرد مدیریت دانش شخصی توسط اعضای هیأت علمی دانشگاه بیرجند در محدوده فعالیتهای آموزشی و پژوهشی آنان هدف کلی این پژوهش است.
1-4-2 اهداف جزئی پژوهش
1. تعیین چگونگی « خلق دانش» توسط اعضای هیأت علمی دانشگاه بیرجند
2. تعیین چگونگی «سازماندهی دانش» توسط اعضای هیأت علمی دانشگاه بیرجند
3. تعیین چگونگی « تبادل و انتشار دانش» توسط اعضای هیأت علمی دانشگاه بیرجند
4. تعیین چگونگی «کاربرد دانش» توسط اعضای هیأت علمی دانشگاه بیرجند

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

5. تعیین عوامل مرتبط با مدیریت دانش شخصی اعضای هیأت علمی (میزان تحصیلات، رتبه علمی، سابقه کار، دانشکده)

1-5 سؤالات پژوهش
1-5-1 سؤال کلی پژوهش
اعضای هیأت علمی دانشگاه بیرجند چگونه و به چه میزان به مدیریت دانش میپردازند و عوامل مرتبط با میزان مدیریت دانش شخصی آنان چیست؟

1-5-2 سؤالات جزئی پژوهش
1. اعضای هیأت علمی دانشگاه بیرجند چگونه و به چه میزان به شکلگیری(خلق) دانش میپردازند؟
2. اعضای هیأت علمی دانشگاه بیرجند چگونه و به چه میزان به سازماندهی دانش میپردازند؟
3. اعضای هیأت علمی دانشگاه بیرجند چگونه و به چه میزان به تبادل دانش میپردازند؟
4. اعضای هیأت علمی دانشگاه بیرجند چگونه و به چه میزان به کاربرد دانش میپردازند؟

1-6 فرضیه های پژوهش
1. بین سابقه کار و میزان مدیریت دانش شخصی اعضای هیأت علمی رابطه وجود دارد.
2. بین میزان مدیریت دانش شخصی اعضای هیأت علمی با مدرک تحصیلی مختلف، تفاوت وجود دارد.
3. بین میزان مدیریت دانش شخصی اعضای هیأت علمی فعال در مقاطع تحصیلی مختلف (کارشناسی و تحصیلات تکمیلی) تفاوت معنیدار وجود دارد.
4. بین میزان مدیریت دانش شخصی اعضای هیأت علمی دانشکدههای مختلف تفاوت معنیدار وجود دارد.

1-7 تعاریف اصطلاحات پژوهش
1-7-1 تعاریف نظری
1. داده
داده عبارت است از یک واقعیت از یک موقعیت و یا یک مورد از یک زمینه خاص بدون ارتباط با دیگر موارد. به عبارت دیگر داده ها، رشته واقعیتهای عینی و مجرد در مورد رویدادها هستند و از دیدگاه سازمانی داده ها یک سلسله واقعیتهای ثبت شده منظم تلقی میشوند (رفعتی، 1387).

2. اطلاعات
اطلاعات داده های دستهبندی شده است. اطلاعات، مجموعهای از داده ها و توضیحات و تفاسیر معنیدار راجع به موضوع، رویداد یا فرایندی ویژه است (برگرون ، 1386).

3. دانش
دانش، شبکه ظریف و دقیقی از قطعات اطلاعاتی دارای ارتباط پویا است که در یک محیط خاص یا فضای ذهنی و فرایندهای استفاده از اطلاعات اجرایی، جای میگیرد (آپشاولکا2، 2005).
دانش ترکیب سیالی از تجربیات، ارزشها، اطلاعات زمینهای و بینش و بصیرت کارشناسانه مدون و شکل گرفته است که چارچوبی را برای ارزیابی و ترکیب تجربیات و اطلاعات جدید فراهم میکند، در ذهن داننده نشأت میگیرد و به کار برده میشود (آپشاولکا، 2005).

4. مدیریت دانش
مدیریت دانش، به مجموعهای از فعالیتهای سازمانی در خلق، کسب، توزیع دانسته ها و ارتقای به اشتراکگذاری دانش در داخل سازمان و محیط پیرامون آن اشاره دارد (حسن زاده، 1385). به عبارت دیگر مدیریت دانش، مدیریت سازمان یافته و نظاممند دانش سازمانی است که شامل فرایندهای تولید، گردآوری، سازماندهی، ذخیرهسازی، انتشار، استفاده و به کارگیری دانش برای تولید ارزش کاری و ایجاد سود رقابتی میباشد (چوئی3 و همکاران، 2005).

5. شکلگیری دانش (خلق)
این مؤلفه به توانایی اشخاص در بسط ایدهها، خلق واقعیتها و معناهای جدید و راهحلهای نوین و مفید اشاره میکند. شکلگیری دانش، فرایندی بیپایان است که شامل خلق اندیشه های جدید، شناخت الگوهای تازه و ترکیب قواعد جدا از یکدیگر و ایجاد فرایندهای جدید به منظور ایجاد و خلق دانش است (خرقانی، 1385).

6. سازماندهی دانش
سازماندهی دانش، فرایند محافظت، دسترسی به موقع، استفاده مجدد و به هنگامسازی مداوم دانش در سازمان میباشد. این مرحله به ذخیره، ثبت، ضبط و نگهداری دانش در شکل و یا چارچوبی اشاره دارد که پیوستگی اجزای آن را حفظ کند و توسط کارکنان سازمان قابلیت بازیابی و استفاده داشته باشد. در حقیقت سازماندهی دانش، پیش زمینه لازم برای انتقال و تبادل دانش است و با ذخیره و ثبت دانش در قالب اینترانت، پوشهها و مانند اینها پیش قابلیت لازم برای انتقال و تبادل آن را فراهم میکند (خرقانی، 1385).

7. تبادل و انتشار دانش
تبادل دانش، اشاره به شیوه توزیع و گسترش کانالهای دانش در بین اعضای هیأت علمی چون پست الکترونیکی، شبکه داخلی، بولتن و غیره دارد. تبادل دانش عبارت است از حرکت و پخش دانش بین افراد و پایگاه های دانش به طور مکانیزه و غیر مکانیزه و به صورت دو سویه. در حقیقت بخش عمدهای از موفقیت مدیریت دانش به تبادل صحیح دانش بستگی دارد و تبادل دانش از فردی به فرد دیگر، از لوازم اساسی چرخه مدیریت دانش اثربخش است. انتقال دانش بین اعضای سازمان مستلزم استقرار فرهنگ «تسهیم دانش قدرت است» به جای فرهنگ «دانش قدرت است» میباشد (حسنزاده،1386).

8. کاربرد دانش
کاربرد دانش به بکارگیری دانش، در محل مناسب خود اشاره دارد. کاربرد دانش به این مفهوم است که اندیشه ها و دانش به دست آمده بدون جهتگیری در مورد اینکه چه کسی آنها را مطرح کرده است، در صورت مفید و مناسب بودن مورد استفاده قرار گیرد. این حلقه به آمیختن دانش با عمل، یعنی به به کاربستن دانش و انعکاس آن در خدمات و کالاهای یک سازمان اشاره دارد (کاومن ، 2004).

9. مدیریت دانش شخصی
مدیریت دانش شخصی یک چارچوب ذهنی برای سازماندهی و تلفیق اطلاعاتی است که ما، به عنوان افراد، احساس میکنیم مهم هستند، تا جایی که بخشی از پایه دانش شخصی ما شوند. این چارچوب، استراتژی است برای تغییر شکل آنچه میتواند قسمتهای تصادفی اطلاعات باشد به چیزی که میتواند به طور سازمان یافته به کار گرفته شود و دانش شخصی ما را گسترش دهد (بارنس و جانیکی2، 2006).
1-7-2 تعاریف عملیاتی
مدیریت دانش
در این پژوهش مدیریت دانش به آن دسته از فعالیتهای اعضای هیأت علمی دانشگاه گفته میشود که توسط پرسشنامه محققساخته مورد سنجش قرار گرفته است و شامل چهار مؤلفه شکلگیری دانش، سازماندهی دانش، تبادل و انتشار دانش و کاربرد دانش میباشد.

فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1 مقدمه
امروزه بهرهوری بهینه دانش، دغدغه سازمانهای قرن بیست و یکم است و اهمیت آن از اواسط دهه ١٩٩٠، در بسیاری از کنفرانسهای بین المللی مطرح شده است. در حال حاضر، اطلاعات و دانش به عنوان قدرت و سلاح استراتژیک تلقی میشوند، سرمایه به حساب میآیند و در مدیریت مدرن به عنوان منابعی پذیرفته شدهاند که مستعد مطالعه و پژوهش با بهره گرفتن از تکنیکهایی که برای سایر حوزه های کوشش انسانی ایجاد شده و به کار برده میشوند، هستند. دانش، به عنوان نیرویی قدرتمند، برای سازمانهای بخش خصوصی و دولتی در دستیابی به سود رقابتی و مقایسهای، عامل حیاتی به شمار میرود، اما اکثر مؤسسات و شرکتهای عصر اطلاعات، مدیریت اطلاعات و مدیریت دانش را به صورت تشریفاتی و روتین انجام میدهند. اگرچه تشخیص تفاوت میان داده ها، اطلاعات، دانش و عقل برای این مؤسسات، ضروری است اما تغییر شکل داده ها و اطلاعات و تبدیل آنها به دانش و سپس مدیریت این دانش به نفع یک مؤسسه، اقدامی فعالانه است و مدیران برای این عمل باید مؤثر و مبتکر باشند (مختار، 2004). بنابراین با توجه به تغییرات سریع و دائمی در جهان کنونی، ضروری است که سازمانها بازگشت تمامی سرمایه های خود را به بیشترین حد ممکن برسانند. یکی از سرمایههایی که کمترین بهرهبرداری را داشته است، دانشی است که در اختیار افراد آن سازمان است. دانش به طور سنتی، یا در اذهان متخصصان (به شکل دانش ضمنی) و یا به شکل گزارش، ارائه مطالب، ویدئوها و اسناد (به شکل دانش صریح) ذخیره میشود. ذخیرهسازی دانش شخصی به شکل سند و گزارش دشوار است و در صورتی که به عنوان دانش ضمنی در اذهان متخصصان وجود داشته باشد، بازیابی و دسترسی به آن مشکل است. مدیریت دانش، توانایی استفاده از دانش قبلی را برای شناخت ارزش اطلاعات جدید، تلفیق و یکپارچهسازی آن و به کاربردن آن برای تولید دانش و قابلیتهای جدید ترسیم میکند (میتال، 2008).
از طرفی دیگر، مؤسسات دانشگاهی به عنوان مراکز تولید و اشاعه دانش بیش از هر سازمان دیگری نیازمند اجرای مدیریت دانش هستند. با اینکه دانشگاهها خود مخازن دانش هستند، تاکنون به سرمایه های فکری و منابع علمی تولید شده به وسیله جامعه دانشگاهی توجه کافی مبذول نشده است به طوری که تا به امروز هیچگونه کنترلی بر دانش غیر مکتوب، دانش موجود در اذهان، صورت نگرفته و اطلاعات مدون تولید شده در داخل نیز به ندرت به گونهای مجتمع و یکپارچه جمعآوری و در چارچوبی نظاممند مدیریت شده است. این ضعف مدیریتی سبب شده که بسیاری از سرمایه های ارزشمند موجود برای همیشه ناشناخته و دور از دسترس و بسیاری از خلاءهای موجود همچنان به قوت خود باقی بمانند. از سوی دیگر عدم توجه به اطلاعات تولید شده در داخل و فقدان یک رویکرد تجاری، دانشگاهها را به لحاظ مادی نیز متضرر نموده و سبب شده است که بسیاری از این اطلاعات توسط ناشران خصوصی منتشر و در قالب منابع اطلاعاتی دوباره به خود دانشگاهها فروخته شود (حاضری و صرافزاده، 1385).

2-2 تعاریف و مبانی نظری
2-2-1 سیر تحول مدیریت دانش
بیان دقیق تاریخچه پیدایش و نضج مدیریت دانش امکانپذیر نیست. میتوان چنین استدلال کرد که مدیریت دانش با اولین نقاشیها در غارها و یا با بهره گرفتن از اولین ارتباطات کلامی آغاز شده است (فراپائولو ، 1388). بنابراین اگرچه مدیریت دانش مفهومی نسبتاً قدیمی است اما در مفهوم نوین خود از اواخر دهه 1970 مطرح گردید. با نزدیک شدن به اواسط دهه 1980 و آشکار شدن جایگاه دانش و تأثیر آن بر حفظ قدرت رقابت در بازارهای اقتصادی اهمیت آن مضاعف شد. در این دهه، نظامهای مبتنی بر هوش مصنوعی و نظامهای هوشمند برای مدیریت دانش به کار گرفته شد و مفاهیمی چون فراهم آوری دانش، مهندسی دانش، نظامهای دانش مدار و مانند آن رواج یافت (دراکر2، 1993). در اواخر دهه 80 میتوان سیر صعودی انتشار مقالات مربوط به مدیریت دانش را در مجلات حوزه های مدیریت، تجارت و علوم کتابداری و اطلاعرسانی مشاهده کرد. در همین دوران اولین کتابهای مربوط به این حوزه منتشر شدند. در آغاز دهه 1990 فعالیت گسترده شرکتهای امریکایی، اروپایی و ژاپنی در حوزه مدیریت دانش به نحو چشمگیری افزایش یافت. ظهور وب جهانی در اواسط دهه 1990 تحرک تازهای به حوزه مدیریت دانش بخشید. شبکه بین المللی مدیریت دانش در اروپا، مجمع مدیریت دانش ایالات متحده فعالیتهای خود را در اینترنت گسترش دادند. در سال 1995، اتحادیه اروپا طی برنامهای به نام اسپریت3 بودجه قابل ملاحظهای را برای اجرای طرحهای مدیریت دانش اختصاص داد. به تدریج شرکتهای بزرگی مانند ارنست و یانگ4، بوزآلن و همیلتون5 و دهها شرکت دیگر به شکل تجاری وارد عرصه مدیریت دانش شدند. اکنون مدیریت دانش در سالهای آغازین قرن 21 برای بسیاری از کشورهای پیشرفته به عنوان نماد رقابت و عامل دستیابی به قدرت و توسعه است. شرکتهای بزرگ اروپایی از سال 2000 به بعد حدود 55% درآمد خود را به مدیریت دانش اختصاص دادهاند (داوری و شانهساز، 1380). گاهشمار مدیریت دانش را میتوان به طور خلاصه به صورت جدول 2-1 نشان داد.

جدول2-1 گاه شمار مدیریت دانش
دهه روند پیشرفت مفهوم مدیریت دانش
دهه 1970 مدیریت دانش مطرح شد.
دهه 1980 بر اهمیت مدیریت دانش افزوده شد و انتشارات مربوط به مدیریت دانش سیر صعودی یافت.
اوایل دهه 1990 فعالیت شرکتهای امریکایی، اروپایی و ژاپنی در حوزه مدیریت دانش شدت یافت.
اواسط دهه 1990 شبکه های بینالمللی مدیریت دانش پدید آمد.
اواخر دهه 1990 مدیریت دانش در زمره فعالیتهای تجاری شرکت های بزرگ درآمد.
هزاره سوم شرکتهای بزرگ اروپایی حدود 55 درصد درآمد خود را به مدیریت دانش اختصاص دادند.

2-2-2 مفاهیم پایه در مدیریت دانش
تعمق در مدیریت دانش، بدون ارائه تعریف دانش و مفاهیم مرتبط به آن، امکانپذیر نیست. بنابراین، هر چند به اختصار، سعی شده است تعریف ساده و در عین حال دقیقی از مفاهیم مورد نظر ارائه گردد.

2-2-3 مفهوم داده
فرهنگ اصطلاحات مدیریت دانش (2003) داده ها را مجموعه واقعیات مجزا و عینی درباره حوادث، رویدادها یا واقعیات و اشکال فاقد زمینه و تفسیر، تعریف کرده است (عدلی، 1384). در واقع داده ها اولین سطح مدیریت دانش را تشکیل میدهند و عبارتاند از ارقام، اعداد، نمودارها و نظایر اینها که به خودی خود تولید معنی نمیکنند.

2-2-4 مفهوم اطلاعات
دومین سطح مدیریت دانش را اطلاعات تشکیل میدهد. این سطح، داده های کمی خلاصه شده را در بر میگیرد که گروهبندی، ذخیره، پالایش و سازماندهی شدهاند تا بتوانند معنیدار شوند. اطلاعات دادههایی است که با هم ارتباط داشته و هدف معینی را دنبال میکند. بنابراین اطلاعات به زبان ساده، درک روابط بین قطعات داده ها یا بین قطعات داده ها با اطلاعات دیگر است (ابطحی و صلواتی، 1385).

2-2-5 مفهوم دانش
پیچیدگی مفهوم دانش باعث شده است که دیدگاه های مختلفی در خصوص آن شکل بگیرد. در واقع هیچ تعریفی که مورد توافق عمومی قرار گیرد برای دانش وجود ندارد. داونپورت و پروساک (1998) معتقدند که دانش، ترکیبی از حقایق، تجربیات و دریافتهایی است که برای تصمیمگیری یا برای انتخاب عملی که توسط آن، یک موقعیت، تبدیل به یک موقعیت ارزشمندتر میشود، مورد استفاده قرار میگیرند. بلاکر در تعریف دانش گفته است: «دانش، یعنی موضوعی چند لایه، پیچیده، پویا و انتزاعی که در ذهن انسان نهفته است» (بلاکر2، 1995؛ ابطحی و صلواتی، 1385).
دانش، فراتر از داده و اطلاعات است. تراگل3 (2002)، دانش را اینگونه تعریف نموده است:
دانش = اطلاعات + ادراک (به نقل از ابطحی و صلواتی، 1385)

سویبی4 برخی از ویژگیهای دانش را که به درک آن کمک میکند بیان کرده است:
دانش یک منبع نامحدود است.
فرد هرگز با کمبود مواد خام مواجه نمیشود.
دانش از طریق به اشتراک گذاشتن رشد میکند.
دهنده دانش، از طریق این فرایند، غالباً دانش بیشتری کسب میکند.
ترکیب شخصی و ارتباطی در فرایند دانش حیاتی است (فرند و هیکسون5، 1999).
مطابق دیکشنری وبستر6 ، دانش موقعیت یا حالت دانستن چیزی با آشنایی به دست آمده از طریق تجربه یا ارتباط و پیوستگی است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *