می گردد.
جدول4-9.خلاصه نتايج تحليل هاي رگرسيون گام به گام متغيرهاي پیش بینی کننده بعد جسمانی سلامت روان (مقدار واريانس تبيين شده و معناداري مدل)
متغيرهاي وارد شده در هر مرتبه
R
R2
R2
تعديل شده
خطاي معيار برآورد
F
df1
df2
سطح معناداري
روان آزردگی
48/0
23/0
23/0
35/3
60/155
1
378
000/0
روان آزردگی و استرس
52/0
27/0
26/0
27/3
55/70
1
377
000/0
001/0000P< 01/0 P<05 /0/P< جدول فوق نسبت F وترتیب ورود متغیرها و سطح معناداري متغیر های پژوهش را در سطوح 05/0 تا 001/0 نشان مي دهد. با عنایت به جدول 4-8 متغیر روان آزردگی به علت داشت همبستگی صفر مرتبه بالا اولین متغیری است که وارد تحلیل شد و با توجه به مقادير R2 تعديل شده، مي توان گفت روان آزردگی توانسته است 23 % از واريانس متغير بعد جسمانی سلامت روان را تبیین کند، استرس در گام دوم وارد معادله شد و همراه متغیر روان آزردگی توانست 27/0درصد از واریانس متغیر بعد جسمانی سلامت روان را تبیین نماید و حال سهم هر يک از متغيرها در مدل در جدول 4-10 ارائه می گردد. جدول 4-10ضرايب حاصل از رگرسيون چند گانه به روش گام به گام متغيرهاي پيش بيني کننده بعد جسمانی سلامت روان (معناداري متغيرهاي پيش بين) مدل/شاخص ضرايب استاندارد نشده ضرايب استاندارد شده t سطح معناداري B خطاي استاندارد Beta 1 (ثابت) 58/0 49/0 17/1 24/0 روان آزردگی 25/0 02/0 48/0 75/10 000/0 2 (ثابت) 13/0 49/0 26/0 79/0 روان آزردگی 23/0 02/0 45/0 24/10 000/0 استرس 008/0 002/0 19/0 44/4 000/0 نتايج جدول 4-9 نشان مي دهد که متغير روان آزردگی و استرس پيش بين کننده هاي معنادار بعد جسمانی سلامت روان هستند. مقادير بتا مربوط به متغیر روان آزردگی در در مرتبه دوم نسبت به مرتبه اول کاهش نشان دادند که اين کاهش بتا در متغير روان آزردگی بيش از متغيرهاي ديگر بود. کاهش معنادار بتا بيانگر نقش واسطه اي متغير مرتبه جديد در ارتباط بين متغير مرتبه قبل و متغير ملاک است . مقایسه نتایج روش همزمان و گام به گام نشان می دهد ، که در هر دو روش متغیر های پیش بیین روان آزردگی و استرس به یک مقدار(28 درصد) از واریانس متغیر ملاک را تبیین می کند زیر فرضیه دوم: عوامل شخصیتی و استرس تجربه شده بطور ترکیبی و تفکیکی نقش معنی دار در پیش بینی تغییرات علایم افسردگی سلامت روانی دارد. برای آزمون این فرض پژوهشی نیز از رگرسیون چند متغیری بهره گرفته شد. در پایین در جدول4-11 خلاصه نتايج مقدار واریانس تبیین شده و معناداری مدل به روش هم زمان ارائه می گردد. جدول4-11 خلاصه نتايج مقدار واریانس تبیین شده و معناداری مدل شاخص روش R R2 R2تعديل شده R2 F F df1 df2 سطح معناداري هم زمان 57/0 32/0 31/0 32/0 47/30 47/30 6 373 000/0 در اين مرحله اثر رگرسيون 47/30 = F بدست آمد که در سطح 01/0 با درجه آزاد (373 و 6) معنادار ميباشد و R2 محاسبه شده براساس اين شش متغير 32/0 است يعني اين شش متغيرباهم 32% از واريانس متغير مؤلفه های افسردگی سلامت روانی را تبيين ميکنند. حال معناداری ضرایب هر متغیر در جدول 4-12 مورد بررسی قرار میگیرد جدول 4-12 ضرايب حاصل از رگرسيون به روش ورود متغيرهاي پيش بيني کننده مؤلفه افسردگی سلامت روانی مدل ضرايب استاندارد نشده ضرايب استاندارد شده t سطح معناداري b خطاي استاندارد Beta همزمان (ثابت) 27/- 94/1 14/- 88/0 استرس 006/0 002/0 15/0 56/3 000/0 روان آزرد گی 23/0 02/0 46/0 41/8 000/0 برونگرایی 002/0 02/0 004/0 07/0 940/ انعطاف پذیری 02/0 03/0 02/0 58/0 55/0 موافق بودن 06/0- 03/0 09/- 78/1- 07/0 مسولیت پذیر بودن 009/- 03/0 01/- 29/- 76/0 نتايج جدول 4-12 نشان ميدهد که متغيرهای استرس ، روان آزردگی پيشبين کنندههاي معنادار مؤلفه افسردگی سلامت روانی هستند. ميتوان گفت قويترين متغير پيشبين مؤلفه افسردگی سلامت روانی، روان آزردگی ميباشند که تقريبا 21درصد از واريانس مؤلفه افسردگی سلامت روانی را تبيين ميکنند. و نیز استرس رابطه مثبت با مؤلفه افسردگی سلامت روانی و بقیه متغیر های پیش بین با آن رابطه معنا داری ندارند . حال به منظور بررسی بهترین پیش بینی کننده ها از روش تحلیل رگرسیون چند گانه به روش گام به گام که نتایج آن در جدول 4-13 آمده ارائه می گردد. جدول4-13.خلاصه نتايج تحليل هاي رگرسيون گام به گام متغيرهاي پیش بینی کننده مؤلفه افسردگی سلامت روانی (مقدار واريانس تبيين شده و معناداري مدل) متغيرهاي وارد شده در هر مرتبه R R2 R2 تعديل شده خطاي معيار برآورد F df1 df2 سطح معناداري روان آزردگی 54/0 29/0 29/0 10/3 59/160 1 378 000/0 روان آزردگی و استرس 56/0 32/0 31/0 05/3 03/89 2 377 000/0 روان آزردگی و استرس و موافق بودن 57/0 32/0 32/0 04/0 23/61 3 376 000/0 001/0000P< 01/000P< 05/00P< جدول فوق نسبت F وترتیب ورود متغیرها و سطح معناداري متغیر های پژوهش را در سطوح 05/0 تا 001/0 نشان مي دهد. با عنایت به جدول 4-13 متغیر روان آزردگی به علت داشت همبستگی صفرمرتبه بالا اولین متغیری است که وارد تحلیل شد و با توجه به مقادير R2 تعديل شده، مي توان گفت روان آزردگی توانسته است 29 % از واريانس متغير مؤلفه افسردگی سلامت روانی را تبیین کند، استرس در گام دوم وارد معادله شد وهمراه متغیر روان آزردگی توانست 32 درصد از واریانس متغیر مؤلفه افسردگی سلامت روانی را تبیین نماید ودر نهایت موافق بودن در مرتبه سوم وارد معادله شدند و توانست همراه دو متغیر روان آزردگی و استرس 32 درصد از واریانس را تبیین کند. و حال سهم هر يک از متغيرها در مدل در جدول 4-14 ارائه می گردد. جدول 4-14. ضرايب حاصل از رگرسيون چند گانه به روش گام به گام متغيرهاي پيش بيني کننده مؤلفه افسردگی سلامت روانی (معناداري متغيرهاي پيش بين) مدل/شاخص ضرايب استاندارد نشده ضرايب استاندارد شده t سطح معناداري B خطاي استاندارد Beta 1 (ثابت) 42/2- 45/0 - 275- 000/0 روان آزردگی 27/0 02/0 54/0 67/12 000/0 2 (ثابت) 75/2- 46/0 - 97/5- 000/0 روان آزردگی 26/0 02/0 52/0 20/12 000/0 استرس 006/0 002/0 15/0 54/63 000/0 3 (ثابت) 003/- 42/1 - 002/- 99/0 روان آزردگی 23/0 02/0 47/0 48/9 000/0 استرس 006/0 02/0 15/0 63/3 000/0 موافق بودن 07/0- 03/0 10/- 03/2- 04/0 نتايج جدول 4-14 نشان مي دهد که متغير روان آزردگی ، استرس و موافق بودن پيش بين کننده هاي معنادار سلامت روان هستند. مقادير بتا مربوط به متغیر روان آزردگی در تمامي موارد در مرحله سوم نسبت به مرتبه دوم و در مرتبه دوم نسبت به مرتبه اول کاهش نشان دادند که اين کاهش بتا در متغير روان آزردگی بيش از متغيرهاي ديگر بود. کاهش معنادار بتا بيانگر نقش واسطه اي متغير مرتبه جديد در ارتباط بين متغير مرتبه قبل و متغير ملاک است . مقایسه نتایج روش همزمان و گام به گام نشان می دهد ، در روش گام به گام متغیر موافق بودن در کنار متغیر های روان آزردگی و استرس می تواند نقش معناداری بر روی افسردگی داشته باشد. زیر فرضیه سوم.عوامل شخصیتی و استرس تجربه شده بطور ترکیبی و تفکیکی نقش معنی دار در پیش بینی تغییرات علایم اضطراب سلامت روانی دارد. برای آزمون این فرض پژوهشی نیز از رگرسیون چند متغیری بهره گرفته شد. در پایین در جدول4-15خلاصه نتايج مقدار واریانس تبیین شده و معناداری مدل به روش هم زمان ارائه می گردد. جدول4-15 خلاصه نتايج مقدار واریانس تبیین شده و معناداری مدل شاخص روش R R2 R2تعديل شده R2 F F df1 df2 سطح معناداري هم زمان 61/0 38/0 37/0 38/0 34/38 34/38 6 373 000/0 با توجه به جدول 4-15 اثر رگرسيون 34/38 = F بدست آمد که در سطح 01/0 با درجه آزادي (373 و 6) معنادار ميباشد و R2 محاسبه شده براساس اين شش متغير 38/0 است يعني اين شش متغيرباهم 38% از واريانس متغير مؤلفه های اضطراب سلامت روانی را تبيين ميکنند. حال معناداری ضرایب هر متغیر در جدول 4-16 مورد بررسی قرار میگیرد جدول 4-16 ضرايب حاصل از رگرسيون به روش ورود متغيرهاي پيش بيني کننده مؤلفه اضطراب سلامت روانی مدل ضرايب استاندارد نشده ضرايب استاندارد شده t سطح معناداري b خطاي استاندارد Beta

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *