دانلود پایان نامه

به میزان ۱۰۰ میکرولیتر در چاهکها ریخته شد. پس از ۲۰ تا ۳۰ دقیقه، نگهداری در دمای اتاق، میزان واکنش‎های انجام شده با تعیین جذب نور در طول موج ۴۱۰ نانومتر با دستگاه MR700) Microplate reader (Dynatech اندازه‎گیری شد. نمونههایی که جذب آنها بیش از چهار برابر میانگین جذب نمونههای سالم بود، به عنوان نمونههای آلوده شناخته شدند.

۳-۴-

مطلب مشابه :  منبع تحقیق با موضوع برگ،، کوتولگی، برگ‌ها،، بدشکلی

پاسخی بگذارید